Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 euro na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2006/2007

ZP/341-0/5/2006                                     Łubniany, dn. 18.07.2006r.

                                              
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Łubniany,
46-024 Łubniany ul. Opolska 104, 
woj. opolskie, pow. opolski,
tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, 
www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl

głasza przetarg nieograniczony na :
"Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2006-2007"

/Podstawa prawna : Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.)/

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej : www.bip.lubniany.pl

Przedmiotem zamówienia jest : dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:

- bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy  
   Łubniany,
- najem autobusu szkolnego,

CPV : 60.11.30.00-3 Usługi transportowe dla ograniczonej grupy 
                            klientów,
        60.11.31.00-4 Usługi transportowe świadczone przy użyciu
                            autobusów szkolnych,
         60.11.40.00-0 Usługi regularnego transportu osób,

Miejsce realizacji : gmina Łubniany, miejscowości : Kępa, Luboszyce, 
                          Biadacz, Kolanowice, Kobylno, Jełowa.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji wymagany : od 1 września 2006r. do 30 czerwca 2007r. 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 04.08.2006r. o godzinie 9.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.08.2006r. o godzinie 10.30 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104  - świetlica. Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Informacja na temat wadium – nie wymagane.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1. Cena (koszt) - 80%
2. oferowany stawka za wynajem autobusu – 20%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami :
W zakresie proceduralnym :  Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym : Beata Karpin, tel. 4270 576, lok. 24, 
                                      Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3, 
                                                e-mail: zamowienia@lubniany.pl
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Nr

Warunek

 

Sposób oceny

 

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

 

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2                 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania        o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

3

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż                     6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie  o prowadzeniu działalności zgodnej                 
 z przedmiotem zamówienia

 

4

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega    z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

 

 

nie zalegają z uiszczeniem podatków,               z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności             lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega    z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,       lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie                lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

nie zalegają z uiszczeniem opłat oraz składek  na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,         lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie        w całości wykonania decyzji właściwego organu

6

Aktualna licencja na przewóz osób

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. posiadają aktualną licencję zezwalającą        na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi zgodnie z Ustawą z dnia          6 września 2001r. o transporcie drogowym    (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.)

7

wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat                   ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. dysponują co najmniej osobami :  minimum 5 kierowców autobusów z odpowiednimi uprawnieniami oraz min. 3 letnim doświadczeniu  w zakresie przewozu osób, 

 

8

- ważne prawo jazdy kat. D, - ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie

osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 

9

wykaz autobusów przewidzianych              do wykonania zamówienia wraz                 z dokumentami potwierdzającymi ich sprawność /ważne badania techniczne, ubezpieczenie OC i NNW/

posiadają lub mają dostęp do odpowiedniej ilości sprawnego taboru samochodowego niezbędnego do wykonania niniejszego zadania tj. dysponują co najmniej trzema autobusami,

10

 

Informacja banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych            lub  zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

znajdują się w sytuacji ekonomicznej                 i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi wystarczającymi           do realizacji usługi przez okres 10 miesięcy, oszacowanymi na sumę 80.000,00 zł       bez zobowiązań z tytułu innych zamówień 

11

Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności

12

Oświadczenie z art. 275 Prawa ochrony środowiska o nie zaleganiu z opłatami         lub oświadczenie, że podmiot prowadzi ewidencję zgodnie z art. 287 ust. 1          w/w ustawy  

Nie zalegają z opłatami za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza wynikające z art. 275 Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r.      nr 62 poz. 627 z późn. zm.) lub  prowadzą  ewidencję zgodnie z art. 287 ust. 1 w/w ustawy

13

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Szczegółowy wykaz dokumentów, jakie wykonawca musi złożyć do oferty został zawarty w SIWZ. 
 
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 

 

                                                                    Wójt Gminy Łubniany

                                                                     Dieter Wystub

nowa podstrona, dodana 2006-07-18

 

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2006-07-18