Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z XV sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018 - 2023 - 18.12.2019 r.

Obrady rozpoczęto 2019-12-18 o godz. 14:03:31, a zakończono o godz. 15:22:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków (Zał. Nr 1):

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Krzysztof Deinert
 5. Bernadeta Drąg
 6. Norbert Dreier
 7. Ewald Fila
 8. Waldemar Kalina
 9. Jarosław Krzyścin
 10. Tomasz Pyka
 11. Jacek Roguła
 12. Maria Waleska
 13. Tomasz Żelasko

Przewodniczący Rady Gminy p. R. Buchta, otworzył obrady XV sesji Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich zebranych Radnych, pracowników Urzędy Gminy z p. Wójtem na czele, Prezesa Banku Spółdzielczego w Łubnianach, przedstawiciela firmy Ekologika oraz sołtysów. P. R. Buchta stwierdził, że na łączną liczbę 15 radnych, na sesję przybyło i listę podpisało 13 radnych, zatem wszystkie decyzje, uchwały i rozstrzygnięcia będą miały moc wiążącą.


1.1. zatwierdzenie porządku obrad (14:03:00)

Następnie Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad, po czym poddał go pod głosowanie (Zał. Nr 2).


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (14:03:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Krzysztof Deinert, Maria Waleska, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Ewald Fila, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski

W wyniku głosowania, porządek obrad został jednogłośnie zatwierdzony.


1.2. zatwierdzenie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Łubniany (14:05:00)

Wobec braku pytań oraz uwag do protokołu z XIV sesji, Przewodniczący przeszedł do głosowania

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z XIV sesji Rady Gminy Łubniany (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski

Wobec powyższego głosowania, protokół z XIV sesji  Rady Gminy został zatwierdzony.


2. Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany za lata 2017 - 2018 (14:06:00)

O przedstawienie raportu z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany, Przewodniczący Rady Gminy poprosił przedstawiciela firmy Ekologika p. Mariusz Orzechowski. Poinformował zebranych, że art. 18 ustawy o Prawie ochrony środowiska, zobowiązuje do przedstawiania wspomnianego raportu co 2 lata, aby zobaczyć czy stan środowiska uległ poprawie czy pogorszeniu, oraz analizuje się pod względem konkretnych mierników, aby stan ten poprawić. Raport przedstawia się Radzie Gminy, następnie zostaje on przekazany do organu wykonawczego, którym w tym wypadku jest Powiat. Ustawa zobowiązuje również, do udostępnienia tego materiału mieszkańcom. Celem opracowania raportu, jest podsumowanie zapisanych warunków, obszarów interwencji pod względem realizacji, w całości bądź w części, oraz analizy w jakim stopniu zostały zrealizowane. Następnie porównywany jest rok bazowy, czyli 2016 z latami 2017 -2018, oraz opracowywane są rozbieżności, pomiędzy zaproponowanymi celami i w szczególności zadaniami typowo inwestycyjnymi. Materiały są zbierane z wszelkich możliwych źródeł od wszelkich możliwych interesariuszy, tzn. od jednostek związanych z programem ochrony środowiska, które mogłyby mieć wpływ na poprawę tego stanu, którego zadania wpisane są w program ochrony środowiska. Podmiotami odpowiedzialnymi jest m.in. Starostwo Powiatowe czy Wody Polskie. Do analizy zostały uwzględnione sprawozdania budżetowe za lata 2017 – 2018, dane statystyczne GUS, raporty z Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, a więc sięgnięto do wszelkich informacji, gdzie była informacja, co było koordynowane na terenie Gminy Łubniany. Struktura dokumentu polega na przejrzystym opisaniu i ocenieniu, co zostało zrobione. Następnie zostały przedstawione oraz omówione obszary oceny realizacji celów, kierunków i zadań zawartych w Programie ochrony Środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2017- 2020 z perspektywą do roku 2024” za lata 2017- 2018, które zostały sporządzone w formie tabeli, oraz w formie opisowej.  Do omówionych obszarów, zalicza się: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, zasoby geleologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenie poważnymi awariami oraz działalność edukacyjna. Podsumowując p. Orzechowski poinformował, że wobec sporządzonego raportu, można stwierdzić, iż Gmina Łubniany, w dużym stopniu, w perspektywie dwóch lat, zrealizowała zadania, które zostały przedstawione w Programie ochrony środowiska. Oznacza to, że pewne kierunki i założenia, zostały dobrane w taki sposób, żeby były realne i miarodajne do osiągnięcia. Jak poinformował p. Orzechowski, uważa, że program został sporządzony w sposób dobry, wskaźniki zostały dobrane w sposób odpowiedni, jak również poprawnie zostały przedstawione cele i kierunki. Uważa również, że większość zadań została zrealizowana, co zostało zawarte w opracowaniu. (Zał. Nr 3)


3. Podjęcie uchwał: (14:14:00)
3.1. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2020 r. (projekt budżetu Radni otrzymali w dniu 18 listopada 2019 r.) - omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej - przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych Rady Gminy - przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii i wniosków komisji stałych RG - dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich ewentualne przegłosowanie - głosowanie nad projektem uchwały budżetowej (14:14:00)

O przedstawienie projektu wraz z uzasadnieniem, Przewodniczący Rady Gminy poprosił p. Skarbnik. P. Katarzyna Kępa – Danek przedstawiła projekt uchwały budżetowej na 2020 r. informując, iż projekt ten został sporządzony w oparciu o wytyczne i wskaźniki przyjęte do budżetu Państwa z uwzględnieniem realizacji dochodów oraz wydatków na trzy kwartały 2019 r.
Przewodniczący Rady Gminy, poprosił również p. Skarbnik o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu oraz do sfinansowania deficytu.
P. Kępa – Danek, przedstawiła uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 493/2019 z dnia 11 grudnia w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Łubniany na 2020 r., z której wynika, że opinia jest pozytywna (Zał. Nr 4).
Przewodniczący Rady podziękował p. Skarbnik za przedstawienie opinii, prosząc jednocześnie o przedstawienie opinii Przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy w sprawie projektu budżetu na 2020 rok, na posiedzeniu Komisji.
Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. W. Brisch, poinformował, że Komisja głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświatowej, p. J. Roguła, poinformował, że Komisja Oświatowa głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Rolno - Gospodarczej, p. W. Kalina, poinformował, że Komisja Rolno - Gospodarcza głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycjij, p. K. Deinert, poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.
Członek Komisji Samorządowej, p. P. Blach poinformował, że Komisja Samorządowa głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały (nieobecna Przewodnicząca Komisji).
Członek Komisji Rewizyjnej, p. J. Krzyścin, poinformował, że Komisja Rewizyjna głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały (nieobecny Przewodniczący Komisji) (Zał. Nr 5)

Następnie P. Buchta poprosił p. Wójta o przedstawienie opinii i wniosków komisji stałych.
Rozpoczynając p. Wójt, podziękował za odbytą Komisję budżetową, która obyła się 11 grudnia br. oraz merytoryczne podejście. Poinformował również, że w ramach tego posiedzenia nie wpłynęły wnioski od Komisji stałych Rady Gminy. Jednocześnie podziękował za mnogość wniosków, które wpłynęły od klubów radnych, rad sołeckich oraz osób fizycznych. P. Wójt podziękował również za zaufanie i nadzieję, która jest związana z tym, iż jest w stanie podołać realizacji tych zadań. Podkreślił również, że budżet jest swojego rodzaju żywym organizmem, który będzie z pewnością procedowany kilka razy w ramach roku. Ma również nadzieję, że wiele z tych wniosków będzie realizowanych, w tym roku budżetowym, choć z pewnością nie uda się wszystkich zrealizować.
Przewodniczący poprosił o dyskusję lub pytania do projektu uchwały budżetowej na 2020 r.
P. J. Krzyścin poinformował, że budżet na 2020 r. ocenia jako dobry, co potwierdza jednomyślność w akceptacji Komisji Stałych. Podkreślił również, że budżet na 2020 r., jest budżetem zrównoważonym i pro rozwojowym. Wydatki w budżecie mają pokrycie w dochodach, bez konieczności zaciągania kredytów, a zadłużenie naszej Gminy jest na niskim poziomie z tendencją malejącą – poinformował Radny. Zaznaczył również, że bardzo trudną „działką” tego budżetu, jest oświata. Jest to zadanie, które Gmina realizuje dobrze, ale dużym kosztem. Wszystkie wydatki na oświatę w 2020 r. będą wynosiły 15 922 000zł. Subwencja, którą Gmina otrzymuje z budżetu Państwa wynosi 10 975 000 zł. Jak można zauważyć, Gmina musi dołożyć kwotę w wysokości 4 947 000 zł, taką kwotę muszą dołożyć również inne miasta i gminy w Polsce po to, by oświata mogła funkcjonować na dobrym poziomie. Jak p. Krzyścin podkreślił, uważa, że w naszej Gminie oświata jest na bardzo dobrym poziomie, dobrze działają szkoły, dzieci w wieku przedszkolnym mają zróżnicowaną, interesującą, szeroką ofertę, co jest dobrym kierunkiem. Inwestujemy w dzieci, młodzież, jak również, w rozwój Gminy. Kontynuując swoją wypowiedź, p. Krzyścin zaznaczył, że przyglądając się dochodom gminy z tytułu podatku PIT od mieszkańców Gminy, można zauważyć tendencję rosnącą i w założeniach na rok 2020 r. jest to kwota około 10, 5 miliona. W 2018 r. ta kwota wynosiła około 9 000 000 zł. Można zatem zauważyć, że działania oraz apele referatu promocji i niektórych radnych, uświadamiających mieszkańców, którzy nie są zameldowani, że pieniądze z ich podatków, mogą wpłynąć do właściwej Gminy, zostały uwzględnione. Radny Krzyścin szacuje więc, że w stosunku do roku 2018, Gmina będzie miała około 1 000 000 zł więcej z tytułu podatku PIT. Następnie radny podkreślił, że ważnym elementem, który wydarzył się w gminie jest komunikacja. Gdzie zostały skomunikowane z Gminą i Opolem, miejscowości, które od dawna tej komunikacji nie miały tj., Kobylno, Grabie, Kolanowice jak również Brynica. W przypadku inwestycji, Radny uważa, że pokazują one możliwości budżetu oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Wyraża swoje zadowolenie z realizacji projektów dotyczących ścieżek pieszo – rowerowych, nie tylko tych, które są z programów oraz funduszy, które muszą zostać doprojektowane (mowa o odcinku Kępa – Luboszyce – Biadacz), ale również, że są podejmowane działania Gminy, w kierunku wspólnych projektów ze Starostwem, Urzędem Marszałkowskim, aby również w miejscowości Łubniany, Dąbrówka Łubniańska oraz na pozostałych odcinkach Brynicy, również powstawały ścieżki pieszo – rowerowe. P. Krzyścin podkreślił również, że pozytywną rzeczą jest również to, że budynek Urzędu Gminy będzie termo modernizowany, jak również podejmowane są działania, aby mieszkańcy Gminy modernizowali swoje kotły grzewcze, a duża ilość środków pozyskiwana jest z funduszy zewnętrznych. Bardzo dobrym kierunkiem działania, jest również to, że inwestujemy w infrastrukturę w szkołach oraz miejscach rekreacji w naszej Gminie. Wartym podkreślenia jest, że boisko przy szkole w Biadaczu zostanie przebudowane, również z pozyskanych środków zewnętrznych. Duża część wydatków przeznaczana jest na kulturę, kultywowanie tradycji śląskiej, co również jest kierunkiem bardzo dobrym. P. Krzyścin zaznaczył, że równie dobrze jest zbilansowany fundusz sołecki, gdzie Rady Sołeckie próbują inwestować w infrastrukturę oraz kapitał ludzki. Podsumowując p. Krzyścin uważa, że jak na możliwości naszej Gminy, budżet jest bardzo dobrze skonstruowany.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wypowiedź oraz zabrał głos. P. Buchta poinformował, że jako strażak widzi, że w budżecie jest mniej o 70 000 zł na finansowanie OSP. Ma jednak nadzieję, nawiązując do słów p. Wójta, że budżet jest żywym organizmem, iż momencie, gdy będą większe potrzeby, to i Radni się przychylą do pewnych zmian w uchwale budżetowej. W nawiązaniu do funduszu sołeckiego, wyraził swoje niezadowolenie, że większe sołectwa również straciły część środków. Myśli jednak, że po roku funkcjonowania funduszu sołeckiego, znajdą się środki w budżecie, które zasiliły by większe sołectwa.
P. E. Fila dodał, że bardzo szczegółowo były omawiane kwestie budżetu podczas posiedzenia Komisji i tak jak p. Wójt powiedział, jest to organizm żywy, gdzie w każdym momencie będzie możliwość zadziałania, jeżeli będą takie potrzeby i na to liczy.
Wobec braku dalszych pytań oraz uwag, Przewodniczący Rady Gminy, poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łubniany na 2020 r. (14:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski

Wobec powyższego głosowania, Uchwała Nr XV/90/19, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 6)


3.2. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025 ( Radni otrzymali projekt w dniu 18 listopada 2019 r.) (14:36:00)

W tym punkcie, o zabranie głosu, Przewodniczący Rady Gminy poprosił p. Skarbnik. P. K. Kępa – Danek przedstawiła w sposób szczegółowy projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  Wobec braku pytań do projektu uchwały, p. R. Buchta poprosił Przewodniczących Komisji o przedstawienie głosowania na posiedzeniu Komisji Stałych w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2025.

Nastąpiła zmiana quorum (14:38:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Kalina

Przewodniczący Komisji Organizacyjno – Finansowej, p. W. Brisch, poinformował, że Komisja głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Oświatowej, p. J. Roguła, poinformował, że Komisja Oświatowa głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.
Członek Komisji Samorządowej, p. P. Blach poinformował, że Komisja Samorządowa głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały (nieobecna Przewodnicząca Komisji).
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycjij, p. K. Deinert, poinformował, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.
Członek Komisji Rewizyjnej, p. J. Krzyścin, poinformował, że Komisja Rewizyjna głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały (nieobecny Przewodniczący Komisji)
Członek Komisji Rolno - Gospodarczej, p. W. Brisch, poinformował, że Komisja Rolno - Gospodarcza głosowała jednogłośnie „za” przyjęciem projektu uchwały.(Zał. Nr 5)

Następnie Przewodniczący Rady Gminy, poprosił ponownie p. Skarbnik o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. P. K. Kępa – Danek, przedstawiła Uchwałę Nr 475/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany, z której wynika, że opinia jest pozytywna (Zał. Nr 7)

Nastąpiła zmiana quorum (14:39:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Kalina

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady Gminy przystąpił do głosowania.

Głosowanie w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2025 (14:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Krzysztof Deinert
 • BRAK GŁOSU(2):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski

Wobec powyższego głosowania, Uchwała Nr XV/91/19, została jednogłośnie podjęta (Zał. Nr 8)


3.3. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (14:40:00)

Głos zabrał p. Wójt, który poprosił o przyjęcie autopoprawki do projektu uchwały. Dodał, że jest to potwierdzenie wcześniejszych słów, że budżet jest organizmem, który cały czas pracuje. Na bieżąco potrzeba jest różnych zmian, informując, że w przeciągu ostatnich kilku dni wiele się wydarzyło, tym bardziej, że jest to końcówka roku. O przedstawienie szczegółów, p. Wójt poprosił p. Skarbnik. P. K. Kępa – Danek przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Krzysztof Deinert, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski

Autopoproawka została przyjęta jednogłośnie.


O przedstawienie projektu uchwały, w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r., Przewodniczący Rady Gminy poprosił p. Skarbnik, która przedstawiła proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem. Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący poddał przedstawiony projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (14:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski

Wobec powyższego głosowania, Uchwała Nr XV/92/19, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 9)


3.4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (14:51:00)

Jako pierwszy głos zabrał p. Wójt, prosząc o przyjęcie autopoprawki do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, zaznaczając, że jest to konsekwencją zgłoszonych autopoprawek do uchwały budżetowej na 2019r. Szczegóły autopoprawki przedstawiła p. Skarbnik, K. Kępa Danek.

Nastąpiła zmiana quorum (14:51:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

Wobec braku pytań do autopoprawki, Przewodniczący Rady zarządził głosowanie.

Głosowanie w sprawie autopoprawki do projektu uchwały (14:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski

Autoporawka została jednogłośnie przyjęta.

Nastąpiła zmiana quorum (14:54:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

Przewodniczący Rady Gminy, poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. P. K. Kępa – Danek, przedstawiła zmiany wraz z uzasadnieniem. Wobec braku pytań oraz wniosków, Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (14:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Krzysztof Deinert, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski

W wyniku głosowania, Uchwała Nr XV/93/19, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 10)


3.5. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (14:55:00)

W tym punkcie, o zabranie głosu oraz przedstawienie tematu, został poproszony p. Mariusz Piestrak, zastępca Wójta Gminy. P. Piestrak poinformował, że jest to bliźniacza uchwała, na podstawie której, 30 kwietnia 2019 r. p. Wójt w imieniu Gminy Łubniany, zawarł porozumienie z Miastem Opole, które dotyczyło realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Podkreślił również, że jest to uchwała, która wydłuża to porozumienie na kolejny rok, zakres się nie zmienił, a więc cały czas jest mowa o autobusach MZK w miejscowości Brynica. Przedłożona uchwała, jest konieczna do podpisania aneksu do porozumienia na kolejny rok budżetowy.

P. Buchta zapytał, czy w kwestii finansowej będą jakieś zmiany.

P. Piestrak odpowiedział, że tak, z tego względu, iż wcześniej porozumienie było podpisywane na niepełny rok. Suma, która obowiązuje na cały rok 2020, wynosi 135 160, 11 zł.

Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Opole w celu wspólnej realizacji zadań publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (14:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Maria Waleska, Ewald Fila, Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski

  Wobec powyższego głosowania, Uchwała Nr XV/94/19, została przyjęta (Zał. Nr 11)
 

3.6. w sprawie wprowadzenia zmian do statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany (14:58:00)

Przewodniczący Rady Gminy, p. Buchta o przedstawienie zmian, do statutów jednostek pomocniczych gminy, poprosił p. K. Knap, która przedstawiła uzasadnienie do projektu uchwały. Wobec braku pytań oraz uwag do projektu uchwały, Przewodniczący przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie wprowadzenia zmian do statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany (14:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Krzysztof Deinert, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski

Wobec powyższego głosowania, Uchwała Nr XV/95/19, została jednogłośnie przyjęta. (Zał. Nr 12)


3.7. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany jako partner do realizacji projektu: " ROSA - Resocjalizacja Otwartość Socjoterapia i Aktywność" (14:59:00)

O omówienie tematu, p. Buchta, poprosił p. Joannę Kurek, kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. P. Kurek przedstawiła zebranym projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
P. Fila zapytał, w jakim stopniu, zakresie dzieci będą miały dostęp do świetlicy.
P. Kurek odpowiedziała, że dostęp do świetlicy będzie w godzinach popołudniowych, oraz na podstawie listy zgłoszonych dzieci będzie zorganizowany transport, w celu dowiezienia ich do świetlicy.
P. Fila zapytał, dla jakiej liczby dzieci jest to określone.
P. Kurek odpowiedziała, że do 30 dzieci.
P. T. Żelasko zapytał, czy są informacje, ile dzieci jest zainteresowanych.
P. Kurek odpowiedziała, że uważa będzie duże zainteresowane. Próg 30 osób jest ustalony aby zobaczyć, jak to będzie wyglądało, ponieważ jest to pierwszy taki program.
Wobec braku dalszych pytań oraz wniosków, p. Buchta poddał projekt pod głosowanie.

Głosowanie w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany jako partner do realizacji projektu: " ROSA - Resocjalizacja Otwartość Socjoterapia i Aktywność" (15:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Krzysztof Deinert, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski

Wobec głosowania, Uchwała Nr XV/96/19, została jednogłośnie przyjęta (Zał. Nr 13)


3.8. w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu: "Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości obsługi klienta" (15:03:00)

O przedstawienie projektu uchwały, Przewodniczący Rady Gminy, ponownie poprosił p. Kurek, która przedstawiła projekt wraz z jego uzasadnieniem.

P. Roguła zapytał, czy to oznacza, że terapeuci mają pracować w terenie, natomiast ta jedna osoba ma przejąć prowadzenie dokumentacji dla tych osób, które pracują w terenie.

P. Kurek odpowiedziała, że tak.

P. Roguła dopytał więc, czy ta jedna osoba, poradzi sobie z prowadzeniem całej dokumentacji.

P. Kurek odpowiedziała, że jest to powiedziane ogólnikowo, ponieważ w ramach restrukturyzacji, praca będzie wymieniana w taki sposób, aby praca biurowa była w biurze, natomiast pracowników socjalnych odbywała się w terenie.

Wobec braku dalszych pytań, p. Buchta przeszedł do głosowania.

Głosowanie w sprawie przystąpienia Gminy Łubniany do realizacji projektu: "Zmiana organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnianach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości obsługi klienta" (15:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Krzysztof Deinert, Ewald Fila, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Anna Patelska, Zbigniew Romanowski

Wobec głosowania, Uchwała Nr XV/97/19, została jednogłośnie podjęta.(Zał. Nr 14)


4. Wolne wnioski (15:07:00)

Jako pierwszy, głos zabrał Wójt Gminy Łubniany, który podziękował za jednomyślność przy podejmowaniu uchwały budżetowej na 2020 r., podkreślając, że jest to trudny budżet. Zaprosił również wszystkich zebranych jak i mieszkańców, na bal charytatywny organizowany przez Urząd Gminy, już po raz drugi.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował p. Wójtowi za te słowa, oraz oddał głos zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy, p. N. Dreier.

P. Dreier, poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły trzy pisma od mieszkanki Jełowej, po czym je odczytał. Pisma dotyczyły: przebudowy drogi krajowej nr 45;  dokonania w dokumentacji Uchwał Rady Gminy Łubniany, podstaw prawnych z zakresu biologii z uzasadnieniem klasyfikacji międzynarodowej, wskazanego przez Radę Gminy „Storczyka Krwistego – szerokolistnego” oraz wyliczeniu i wypłaceniu z odsetkami strat, jakie wnioskująca poniosła z tytułu „uchwalonego” użytku ekologicznego.

Przewodniczący Rady Gminy, zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos w związku z odczytanymi pismami.

P. M. Piestrak, zastępca Wójta Gminy Łubniany, odnosząc się do odczytanych pism, poinformował, że pisma zostały również dostarczone na adres Urzędu. Zaznaczył, iż zostaną przygotowane odpowiedzi na pisma dla wnioskującej oraz zostaną przekazane Przewodniczącemu Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy podziękował p. Piestrakowi oraz zaznaczył, że również ze strony Rady zostanie przygotowana odpowiedź dla wnioskującej. Następnie poprosił o kolejne wnioski.

P. Kalina zabrał głos. Kierując pytanie do p. Wójta, zapytał, dlaczego został unieważniony przetarg na uzupełnienie dokumentacji dla ścieżki pieszo – rowerowej.

Odpowiedzi udzielił p. Piestrak, informując, iż wpłynęła jedna oferta, która nie spełniła wymogów formalnych, stąd też przetarg nie został rozstrzygnięci. Jest przygotowywany nowy przetarg, jednak jak poinformował p. Piestrak należy najpierw znaleźć wykonawcę. Dodał również, że aktualnie bardzo trudno jest znaleźć wykonawcę w zakresie projektowania, łatwiej jest znaleźć firmę, która buduje. Przetarg zostanie rozszerzony na cały odcinek od Kępy aż do Łubnian, by znaleźć wykonawcę, który doprojektuje branże, których brakuje, m.in. odwodnieniem ścieżki pieszo – rowerowej i włączeniem jej w istniejące odwodnienie lub włączenie do odwodnienia, którego nie ma  na drodze powiatowej. Ma to zostać zrealizowane w ramach jednego przetargu, której następnie ma zostać podzielony, aby otrzymać dokumentację na odcinek Kępa – Biadacz oraz odcinek Biadacz – Łubniany, w taki sposób, żeby można było szukać finansowania osobno na jeden i drugi odcinek.

P. Kalina dopytał, jakich warunków nie spełniła oferta, która wpłynęła.

P. Piestrak odpowiedział, że nie zostały spełnione warunki dotyczące doświadczenia.

P. Wójt, również zabrał głos w tej sprawie, informując, że zapewne jest to pokłosie artykułu, który pojawił się w publikacji „Echo Gmin Opolskich”. Poinformował, iż jest problem z dokumentacją oraz budową odcinka Kępa – Biadacz. Należy również dopowiedzieć, jak poinformował p. Wójt, że dobrze się stało, że przetarg został unieważniony, z tego względu, iż w pierwszej połowie kwartału chcąc ubiegać się o środki na odcinek Biadacz – Łubniany, to należy go zacząć poprawiać. Natomiast, gdyby rozstrzygnąć przetarg na odcinek Kępa – Biadacz, a wykonawca zgłosiłby zmiany do decyzji wodno – prawnych i takie decyzje by uzyskał, to za kilka miesięcy na odcinku Biadacz – Łubniany, ponownie wykonawca musiałby się starać o zmiany w decyzji wodno – prawnej, co powodowałoby, że wydana decyzja wodno – prawna, na odcinek Kępa – Biadacz byłaby nieaktualna, i zatrzymałaby jakiekolwiek inne działania. P. Wójt dodał, że na początku przyszłego roku, zostanie ogłoszony przetarg, na dwa wspomniane odcinki, czyli Kępa – Biadacz i Biadacz – Łubniany. Zostaną one wydzielone tak, aby z odcinka Kępa – Biadacz, można byłoby się starać z dofinansowania w ramach trwającego projektu partnerskiego z Powiatem Opolskim.


5. Zamknięcie obrad (15:22:00)

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz braku dalszych wniosków oraz pytań, Przewodniczący Rady Gminy, złożył wszystkim zebranym Zdrowych, Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, po czym zakończył XV sesję Rady Gminy Łubniany.


Zakończono sesję (15:22:35)

Załączniki:

Nr 1 – Listy obecności

Nr 2 – Porządek obrad

Nr 3 – Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla Gminy Łubniany na lata 2017 – 2018

Nr 4 - Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 493/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Łubniany na 2020 r.

Nr 5 – Protokół z połączonego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Łubniany z dnia 11 grudnia 2019 r.

Nr 6 - Uchwała Nr XV/90/19

Nr 7 – Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 475/2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie Uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łubniany na lata 2020 – 2025

Nr 8 - Uchwała Nr XV/91/19

Nr 9 - Uchwała Nr XV/92/19

Nr 10 - Uchwała Nr XV/93/19

Nr 11 -  Uchwała Nr XV/94/19

Nr 12 - Uchwała Nr XV/95/19

Nr 13 - Uchwała Nr XV/96/19

Nr 14 -  Uchwała Nr XV/97/19

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała:

 

Anna Szałatkiewicz

 

Zatwierdził:

Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

 

Ryszard Buchta