Przejdź do treści strony WCAG

Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska etap I w gminie Łubniany

PDF  Ogłoszenie o zamówieniu - skan dokumentu

PDF  Ogłoszenie o zamówieniu

PDF  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - skan dokumentu

PDF  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

001  Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - cześć 1

002  Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - część 2

Uwaga: Należy pobrać obie części załącznika Nr 1 a następnie użyć oprogramowania 7zip lub WinRar do wyodrębnienia plików z archiwum.

DOC  Załącznik nr 2 - Wzór umowy

DOCX  Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

DOC  Załącznik nr 3A - Oświadczenie grupa kapitałowa

DOC  Załącznik nr 4 - Formularz ofertowy

DOC  Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych

DOC  Załącznik nr 6 - Zobowiązanie innych podmiotów

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

PDF  Pytanie Nr 1 - skan dokumentu

PDF  Pytanie Nr 1

ZIP  Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - cześć 1

ZIP  Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - cześć 2

ZIP  Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia - cześć 3

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

PDF  Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert - skan dokumentu

PDF  Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - skan dokumentu

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

PDF  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiana z dnia 03.02.2020 r. - skan dokumentu

PDF  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiana z dnia 03.02.2020 r.

PDF  Pytania Nr 2 - skan dokumentu

PDF  Pytania Nr 2

DOC  Załącznik Nr 4 - Formularz ofertowy - Modyfikacja z dnia 03.02.2020 r.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - skan dokumentu

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ

PDF  Pytania Nr 3 - skan dokumentu

PDF  Pytania Nr 3

PDF  Przedmiar - poprawiony

XLSX  Kosztorys ofertowy - poprawiony

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

PDF  Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert - skan dokumentu

PDF  Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - skan dokumenu

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

MODYFIKACJA WZORU UMOWY

PDF  Zawiadomienie o modyfikacji wzoru umowy - skan dokumentu

PDF  Zawiadomienie o modyfikacji wzoru umowy

PDF  Załącznik nr 2 - Wzór umowy - Modyfikacja z dnia 13.02.2020 r. - skan dokumentu

PDF  Załącznik nr 2 - Wzór umowy - Modyfikacja z dnia 13.02.2020 r.

MODYFIKACJA FORMULARZA OFERTOWEGO

PDF  Pytania nr 4 - skan dokumentu

DOC  Pytania nr 4

DOC  Formularz ofertowy - modyfikacja z dnia 19.02.2020 r.
 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDF  Informacja z otwarcia ofert - skan dokumentu

DOC  Informacja z otwarcia ofert

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PDF  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę internetową/tablicę ogłoszeń - skan dokumentu

PDF  Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

PDF  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane - skan dokumentu

PDF  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Roboty budowlane