Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę opału do jednostek podległych Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Łubnianach - ponowne

 

Łubniany, dnia 2007.12.28
ZP/341-0/8/2007
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Dostawa opału do jednostek podległych Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Łubnianach”. 
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593, Beata Karpin tel. 77 4270 576;  
3.      Tryb postępowania: zapytanie o cenę o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: zgodnie z art. 71 ust. 1 w dniu 26.11.2007r – rozesłano zaproszenia do składania ofert do 5 wykonawców.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 14.12.2007r.
6.      Liczba złożonych ofert: 2
7.      Liczba ofert odrzuconych: 0
8.      Wybór oferty:                                  Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa
                                                                      „STANROL” Stanisław Strugała
                                                              ul. Wolności 5
                                                              46-024 Jełowa
9.      Wartość zamówienia:  
Netto: 222.500,00zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych i 00/100)
VAT 22% - 48.950,00zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i 00/100)
Brutto: 271.450,00zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i 00/100).
10. Uzasadnienie wyboru: Dokonano wyboru na podst. art. 94 ust. 2 Pzp. gdyż wcześniej wybrany wykonawca uchylił się od podpisania umowy. Wybrano najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, spełniającą wszystkie warunki zamówienia. 
11. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 - oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „STANROL” Stanisław Strugała z/s. 46-024 Jełowa ul. Wolności 5, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 95,42 pkt;
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – P.H.U. „ZOF-MAR” Antoni Wróbel z/s. 46-022 Kępa ul. Opolska 5, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt.
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
     Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2004 roku Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 
                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                     DIETER WYSTUB

nowa podstrona, dodana 2007-12-28

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2007-12-28