Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę opału do jednostek podległych Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Łubnianach

Łubniany, dnia 2007.12.18
ZP/341-0/8/2007
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
 
1.      Nazwa zadania: „Dostawa opału do jednostek podległych Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w Łubnianach”. 
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593, Beata Karpin tel. 77 4270 576;  
3.      Tryb postępowania: zapytanie o cenę o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: zgodnie z art. 71 ust. 1 w dniu 26.11.2007r – rozesłano zaproszenia do składania ofert do 5 wykonawców.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 14.12.2007r.
6.      Liczba złożonych ofert: 2
7.      Liczba ofert odrzuconych: 0
8.      Wybór oferty:                                 P.H.U. „ZOF-MAR”
                                                                      Antoni Wróbel
                                                              ul. Opolska 5
                                                              46-022 Kępa
9.      Wartość zamówienia:  
Netto: 212.300,00zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy trzysta złotych i 00/100)
VAT 22% - 46.706,00zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześć złotych i 00/100)
Brutto: 259.006,00zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześć złotych i 00/100).
10. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. Zgodnie z art. 72 ust. 2 Pzp. Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.
11. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
 - oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa „STANROL” Stanisław Strugała z/s. 46-024 Jełowa ul. Wolności 5, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 95,42 pkt;
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – P.H.U. „ZOF-MAR” Antoni Wróbel z/s. 46-022 Kępa ul. Opolska 5, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt.
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 
                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                     DIETER WYSTUB

 

nowa podstrona, dodana 2007-12-18

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2007-12-18