Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje dot. danych osobowych w sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu wykonania obowiązku ustawowego (transmisja obrad Rady Gminy)

Informacje dot. danych osobowych
w sytuacji przetwarzania danych osobowych w celu wykonania obowiązku ustawowego (transmisja obrad Rady Gminy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Łubniany, którego siedzibą jest Urząd Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany, tel. 77/4270533, email: ug@lubniany.pl
 2. Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łubniany. Dane kontaktowe: Katarzyna Knap, ul. Opolska 104 46-024 Łubniany, e-mail: iod@lubniany.pl,
  tel. 77 4270534.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1c RODO w zw. z ustawą o ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., którym jest obowiązek transmitowania i utrwalania obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 4. Dane osobowe w postaci obrazu i dźwięku będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków ustawowych – transmisji on-line i publikacji informacji w BIP.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, które regulują cel przetwarzania.
 6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym Rozporządzeniu w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
 7. Przysługuje Pani/Panu możliwość dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących w zakresie rejestracji i transmisji wizerunku i wypowiedzi z udziału w obradach Rady Gminy, dane te są z mocy prawa publicznie dostępne.
 8. Z uwagi na ograniczenia techniczne, nie możemy zrealizować Państwa prawa do żądania sprostowania danych osobowych oraz do ograniczenia ich przetwarzania.
 9. Nie możecie Państwo wnieść skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji i transmisji wizerunku i wypowiedzi podczas obrad Rady Gminy oraz żądać usunięcia danych, ponieważ przetwarzanie jest realizacją obowiązku prawnego Administratora.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
 12. Jeśli Pan/Pani uważa, że przetwarzanie przez administratora danych osobowych jest niezgodne z RODO, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest organem nadzorczym.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne celem realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy o samorządzie gminnym zgodnie, z którym obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, oraz art. 11b ust. 2 ww. ustawy zgodnie z którym, każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy. Ograniczenia powyższego mogą wynikać z ustaw szczególnych.