Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę Ośrodka Zdrowia i Stacji Caritas w m. Łubniany

 

Łubniany, dnia 2007.12.06
ZP/341-0/6/2007 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1.     
Nazwa zadania: „Budowa Ośrodka Zdrowia i Stacji Caritas w m. Łubniany”. 

2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek, tel. 77 4270591;  

3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 05.11.2007r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.

5.      Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 27.11.2007r..

6.      Liczba złożonych ofert: 5

7.      Liczba ofert odrzuconych: 2

8.      Wybór oferty:                             P.P.H.U. „COMPLEX-BAU”
                                                   Mirosław Kołodziejczak
                                                   Julianpol 152c
                                                  46-325 Rudniki

9.      Wartość zamówienia:     
Netto: 2 339 265,61zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych i 61/100)
VAT 22% - 514 638,43zł (słownie: pięćset czternaście tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i 43/100)
Brutto: 2 853 904,04zł (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery złote i 04/100).

10.     Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za  najniższą cenę (wśród ofert niepodlegających odrzuceniu) przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

11.      Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
     - oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm – Zakład Usług Budowlanych „M-J” Ryszard Jaworski z/s. Zawada ul. Bocianowa 31A oraz Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „ELMAX” z/s. 45-578 Opole ul. Marka z Jemielnicy 1A, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 93,90 pkt;
- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo – Wytwórczo – Usługowe „REM-BUD” Krzysztof Stręg z/s. Rybna ul. Odrzańska 48A, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 90,10 pkt;
- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – P.P.H.U. „COMPLEX-BAU” Mirosław Kołodziejczak z/s. 46-325 Rudniki, Julianpol 152, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt;

 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177z p.zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne niżej wymienionych ofert:
- Oferta nr 1 – Konsorcjum firm - Przedsiębiorstwo Eksportu Usług Technicznych „OPEX” S.A. z/s. 45-309 Opole ul. Ozimska 153 oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HEINISZ” Jerzy Heinisz z/s. 46-070 Polska Nowa Wieś ul. Zagórna 13 - odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 i 2, gdyż: złożone w ofercie pełnomocnictwo dla Lidera Konsorcjum jest wadliwe. Przedsiębiorstwo będące Liderem Konsorcjum ma zgodnie z KRS-em reprezentację dwuosobową. Skoro Zarząd jest jednoosobowy, to powinien on reprezentować podmiot wraz z wpisanym do rejestru prokurentem. Wszelkie oświadczenia złożone w imieniu spółki jednoosobowo nie mogą być skuteczne. Dotyczy to zarówno umowy konsorcjum, jak  i udzielonego w niej pełnomocnictwa.
Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Budowlano Modernizacyjno – Handlowe „MODERN-BUD” S.C. Edward i Marcin Strugała z/s. 42-161 Starokrzepice ul. Oleska 406 – wykluczone na podstawie art. 24. ust. 4, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
- Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Budowlano Modernizacyjno – Handlowe „MODERN-BUD” S.C. Edward i Marcin Strugała z/s. 42-161 Starokrzepice ul. Oleska 406 – wykluczone na podstawie art. 24. ust. 2 pkt. 3, gdyż: Wykonawca załączył do oferty referencje, jednak ich treść nie określa wymaganej informacji dot. kubatury. Zamawiający w dniu 03.12.2007r. pismem ZP/341-0/6-B/2007, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu o zapis dot. kubatury. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.
 
 
                                                                                             WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                             DIETER WYSTUB


nowa podstrona, dodana 2007-12-06

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2007-12-06