Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowę Ośrodka Zdrowia i Stacji Caritas w m. Łubniany

- zamieszczone w BZP w dniu 05.11.2007, nr ogłoszenia: 212556-2007

ZP/341-0/6/2007                                                                      Łubniany, dnia 05.11.2007r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Łubniany,
46-024 Łubniany ul. Opolska 104,
woj. opolskie, pow. opolski ,
tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024,
www.lubniny.pl, e-mail: ,

ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Budowa Ośrodka Zdrowia i Stacji Caritas w m. Łubniany”
/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.)/
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej : www.bip.lubniany.pl

Przedmiotem zamówienia jest: budowa Ośrodka Zdrowia i Stacji Caritas zlokalizowanego na działce nr 376/6 – km 2 w m. Łubniany, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
Zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 993/07 z dnia 15.10.2007r. W ramach niniejszego postępowania realizowana będzie całość niniejszej decyzji.
Dane techniczne:
- długość 30,29m
- szerokość 16,79; 20,39m
- wysokość nad terenem ok. 8,65m
- pow. zabudowy – budynek 529,00m²(budynek) + 27,60m² (podest wejścia gł.)
- kubatura 3487,00m³
- pow. użytkowa /netto – Ośrodek Zdrowia 158,92 (parter) + 132,83/112,65 (poddasze) = 291,75/271,57m²
- pow. netto – Ośrodek Caritas 230,30(parter) + 43,10/19,62(poddasze) = 273,40/249,92m²
- pow. użytkowa/netto – biura na poddaszu 145,95/113,42m²
- pow. użytkowa – część wspólna (hall + dźwig) 61,15(parter) + 18,95 (poddasze) = 80,10m²
- razem pow. netto 791,20/715,01m²
- poziom posadzki parteru +-0,00 = 168,14mnpm
- poziom posadowienia -1,40 = 166,74 mnpm.

Wartość szacunkowa – powyżej 14000 euro, mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CPV:
          45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
          45.21.50.00-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych  
                                    opieki zdrowotnej i społecznej,
          45.31.00.00-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
          45.33.00.00-9 Hydraulika i roboty sanitarne,
          45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
          45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu,
          45.22.33.00-9 Parkingi.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowość Łubniany.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany - do 26.05.2009r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 27.11.2007r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.11.2007r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 73,20 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami :
W zakresie proceduralnym : Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym : Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1,
                                                   Joachim Świerc, 4270 593, lok. 3,
                                                   Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
                                                   e-mail:

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Nr

Sposób oceny

Warunek

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

7

aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

8

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej jedno zamówienie o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. polegające na budowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 3 000 m3 i wartości brutto nie mniejszej niż 1,5 mln PLN).

9

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

 

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i geodezyjnej

 

W tym dysponują co najmniej osobami:
1. kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierownika budów,
2. kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych- minimalny staż pracy od chwili uzyskania uprawnień - 5 lat,
3. kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimalny staż pracy od chwili uzyskania uprawnień- 5 lat
4. kierownik robót drogowych w specjalności drogowej do kierowania robotami drogowymi -minimalny staż pracy od chwili uzyskania uprawnień – 5 lat.
5. Geodeta z uprawnieniami

10

dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane w specjalności objętej zamówieniem, aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

11

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi

Zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 10 osób

 

Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca

Posiadać lub mieć dostęp do sprawnych jednostek sprzętu niezbędnych do wykonania zadania.

12

polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 mln PLN.

13

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny ofertowej.

14

Warunki gwarancji

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

15

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

                                                                                                                Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                                 Dieter Wystub
Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2007-11-02


nowa podstrona, dodana 2007-11-02