Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2007/2008

   Łubniany, dnia 2006.07.31
ZP/341-0/5/2007
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 1. Nazwa zadania: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2007/2008” 
 2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: inż. Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; mgr Beata Karpin, tel. 77 4270576;  
 3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 12.07.2007r – zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany; strona internetowa www.bip.lubniany.pl
 5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 20.07.2007r..
 6. Liczba złożonych ofert: 1
 7. Liczba ofert odrzuconych: 0
 8. Wybór oferty:          
                            Opolskie Przedsiębiorstwo
                            Komunikacji Samochodowe
                            Spółka Akcyjna w Opolu
                            Ul. Rodziewiczówny 1
                            45-348 Opole

 9. Wartość zamówienia:           
  Netto: 138 691,59 zł ( słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 59/100)
  VAT 7% 9.708,41 (słownie: dziewięć tysięcy siedemset osiem złotych osiemset i 41/100)
  Brutto: 148 400,00 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych i 00/100).
  10. Uzasadnienie wyboru oferty: złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu;
  11. Liczba otrzymanych punktów: wybrana oferta otrzymała maksymalną ilość punktów, tj. w kryterium cena – 80,00 pkt, w kryterium stawka za wynajem autobusu – 20,00pkt, co daje razem 100,00pkt; 
                                   WÓJT GMINY ŁUBNIAN
                                   DIETER WYSTUB

nowa podstrona, dodana 2007-07-31

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2007-07-31