Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 14000 euro na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2007/2008

ZP/341-0/5/2007                                                                          Łubniany, dnia 12.07.2007r. 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Łubniany,
                         46-024 Łubniany ul. Opolska 104,                             woj. opolskie, pow. opolski,
          tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024,             
www.lubniny.pl, e-mail: ,
ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2007/2008"
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 117841-2007 z dnia 12.07.2007r.
 
/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 170, poz. 1217, nr 227, poz. 1658; Dz. U. z 2007r. nr 64, poz. 427 oraz nr 82, poz. 560)/
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl
Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
 - bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy 
   Łubniany,
- najem autobusu szkolnego,
Wartość szacunkowa powyżej 14 000 euro, mniejsza niż określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. /Dz. U. z 24.05.2006r., Nr 87, poz. 604/ na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
CPV : 60.11.30.00-3 Usługi transportowe dla ograniczonej grupy
                                      klientów,
          60.11.31.00-4 Usługi transportowe świadczone przy użyciu
                                   
autobusów szkolnych,
          60.11.40.00-0 Usługi regularnego transportu osób,
Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowości: Kępa, Luboszyce, Biadacz, Kolanowice, Kobylno, Jełowa.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Informacja na temat wadium – nie wymagane.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1.    Cena (koszt) - 80%
2.    oferowany stawka za wynajem autobusu – 20%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.
Termin realizacji wymagany: od 3 września 2007r. do 30 czerwca 2008r. 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2007r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2007r. o godzinie 9.30 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym:  
- inż. Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym:
- mgr Beata Karpin, tel. 4270 576, lok. 24,
- inż. Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
  e-mail:
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Nr

Warunek

Sposób oceny

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie zalegają z uiszczeniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

6

Aktualna licencja na przewóz osób

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. posiadają aktualną licencję zezwalającą na zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi

zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125 poz. 1371 z późn. zm.)

7

wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. dysponują co najmniej osobami : minimum 4 kierowców autobusów z odpowiednimi uprawnieniami oraz min. 3 letnim doświadczeniu w zakresie przewozu osób,

8

-

ważne prawo jazdy kat. D, - ważne świadectwo kwalifikacji lub zaświadczenie

osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

wykaz autobusów przewidzianych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi ich sprawność /ważne badania techniczne, ubezpieczenie OC i NNW/

posiadają lub mają dostęp do odpowiedniej ilości sprawnego taboru samochodowego niezbędnego do wykonania niniejszego zadania tj. dysponują co najmniej trzema autobusami,

10

Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

11

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 

                                                            Wójt Gminy Łubniany
                                                              Dieter Wystub
Dokumenty do pobrania:

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2007-07-12