Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości powyżej 60000 euro na Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap III - w rejonie ulic Staroopolska, Młyńska, Wolności i Oleska

ZP/341-0/2/2007

                                                          Łubniany, dnia 23.03.2007r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym


Wójt Gminy Łubniany,
46-024 Łubniany ul. Opolska 104,
woj. opolskie, pow. opolski,
tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024,
www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na :

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa - etap III - w rejonie ulic Staroopolska, Młyńska, Wolności i Oleska."

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji w BZP.

/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.)/

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej : www.bip.lubniany.pl

Przedmiotem zamówienia jest: budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa – etap III, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:

Zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 634/2002 z dnia 14.11.2002r. W ramach niniejszego postępowania realizowana będzie część niniejszej decyzji.

Etap III – Sieć rozdzielcza: PEHD Ø 63 - 76m,
                                      PEHD Ø 125 - 418m, 
                                      PEHD Ø 160 - 918m.
- przyłącza grawitacyjne: PCV Ø 150 - 72m.
- przyłącza ciśnieniowe: PE Ø 50 - 59m.
                                 PE Ø 40 – 60m.
- przepompownie przydomowe - 3kpl. jednopompowe,
- 2kpl. dwupompowe
Wartość szacunkowa powyżej 60 000 euro, mniejsza niż określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. /Dz. U. z 24.05.2006r., Nr 87, poz. 604/ na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CPV : 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
        45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych,
        45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów
                         do odprowadzania ścieków.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowość Jełowa, w rejonie ulic Staroopolska, Młyńska, Wolności i Oleskiej.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany: 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2007r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.04.2007r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.

Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Informacja na temat wadium – Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 7.500,00 PLN.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 73,20 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami :
W zakresie proceduralnym:  Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym: Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1,
                                      Joachim Świerc, 4270 593, lok. 3,
                                      Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
                                      e-mail: zamowienia@lubniany.pl

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Nr

Warunek

Sposób oceny

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu

do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

 

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

 

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż                     6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4

Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające że Wykonawca nie zalega    z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

 

nie zalegają z uiszczeniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania  i odbiorców oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej). Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 800 000,00 zł.   

 

7

wykaz  kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

 

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności kanalizacyjnej,  elektrycznej i geodezyjnej. 

W tym dysponują co najmniej osobami:  jedną osobą  legitymująca się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem  zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami kanalizacyjnymi.

 

8

dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane w specjalności objętej zamówieniem, aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

 

osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

Informacja banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub  zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. mają dostęp lub dysponują środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji robót, oszacowanymi na sumę 100.000,00 zł bez zobowiązań z tytułu innych zamówień 

10

dowód wniesienia wadium

wniosą wymagane wadium

11

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

                                                                    Wójt Gminy Łubniany

nowa podstrona, dodana 2007-03-23

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2007-03-23