Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60000 euro na dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu

                                                           Łubniany, dnia 13.02.2007r.

Ogłoszenie

o przetargu nieograniczonym


Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104,
woj. opolskie, pow. opolski,
tel. 77 42 70 533, fax. 77 42 15 024,
www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu”

/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.)/

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Gimnazjum Publicznego w Biadaczu, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
- dostawa oleju opałowego lekkiego w szacunkowej ilości max. 60 000 litrów,
- dostawy sukcesywnie w czasie trwania umowy - w ilości zależnej od potrzeb.
Wartość szacunkowa poniżej 60 000 euro.
CPV : 23.12.21.00-9 Olej opałowy
                E015-1: Dostawy
Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowość: Biadacz.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Wadium – nie wymagane.
Termin realizacji wymagany: 24 miesiące od dnia podpisania umowy.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 27.02.2007r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.02.2007r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.
Termin związania ofertą : Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami :
W zakresie proceduralnym: inż. Tomasz Jonek, tel. 77 42 70 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym: mgr Zdzisława Łapczyńska, tel. 77 42 15 051, inż. Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
       e-mail: zamowienia@lubniany.pl

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Nr

Warunek

Sposób oceny

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeni

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4

Kopia aktualnej (obowiązującej na czas trwania umowy) koncesji wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. (Dz.U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.)

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

5

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zrealizowali jako główny wykonawca w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej dwa zadania o zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem (tj. dostawa oleju opałowego lekkiego ilości min. 20 000 litrów w ciągu roku)

6

wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia

posiadają lub mają dostęp do w pełni sprawnych jednostek sprzętu niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia tj. dysponują specjalistycznymi wozami do przewozu oleju opałowego (min. jedna - autocysterna - (spełniającą warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia),

7

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

                                                                    Wójt Gminy Łubniany
                                                                    Dieter Wystub

nowa podstrona, dodana 2007-02-13

informację wytworzył(a): Tomasz Jonek
za treść odpowiada: Tomasz Jonek
data wytworzenia: 2007-02-13