Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - nabór do komisji konkursowej

Łubniany, dnia 2 grudnia 2019 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.)  oraz Uchwały Nr XIV/85/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łubniany z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020, zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej  ustawy, działające
na terenie Gminy Łubniany, do zgłaszania kandydatów do składu komisji konkursowej, opiniującej złożone oferty, które wpłyną w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań Gminy Łubniany w 2020 r. z zakresu:

  1. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej obejmujące organizację i prowadzenie zajęćtreningowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, organizację imprez sportowych, udział we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub prowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez uprawnione podmioty,
  2. pomocy społecznej obejmujące domową pielęgnację osób chorych, niepełnosprawnych, starszych i samotnych oraz rehabilitację środowiskową osób, które wymagają usprawnienia.

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 09.12.2019 r. do godz. 17.00 bezpośrednio w Urzędzie Gminy Łubniany, ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany – w sekretariacie Urzędu, lok. 18, lub za pośrednictwem e-maila na skrzynkę pocztową - na adres , bądź przesłać pocztą (decyduje data wpływu na podany powyżej adres Urzędu Gminy).

Członkami komisji konkursowej nie mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy biorących udział w konkursie.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń od dnia 02.12.2019 r. do dnia 09.12.2019 r.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF  Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej - skan dokumentu