Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie o wyborze oferty - Sieć wodociągowa - rozbudowa w m. Kolanowice i Masów

                                                                                          Łubniany, dnia 2008.09.26
ZP/341-0/12/2008 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.    Nazwa zadania: „Sieć wodociągowa – rozbudowa w m. Kolanowice i Masów”
2.  Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.   
3.    Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.  Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 02.09.2008r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.   Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 22.09.2008r.
6.  Liczba złożonych ofert: 1
7.  Liczba ofert odrzuconych: 0
8.  Wybór oferty:                        
                       
Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
                       ECOKOM Sp. z o.o.
                 ul. Kościelna 8
                 46-022 Luboszyce

9.       Wartość zamówienia:            
Netto: 57.555,70 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych i 70/100)
VAT 22% - 12.662,25 zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote i 25/100)
Brutto: 70.217,95 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemnaście złotych i 95/100).
10.    Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu złożono jedną ofertę spełniającą wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny oferta uzyskała najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
11.    Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
     - oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o. o., z/s. 46-022 Luboszyce ul. Kościelna 8, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt;
12. Informacja o odrzuceniu ofert:
         Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13.     Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
         Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 
                                                                             WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                             DIETER WYSTUB

nowa podstrona, dodana 2008-09-26

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2008-09-26