Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany

Łubniany, dnia 2008.06.20

ZP/341-0/9/2008

 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104


1. Nazwa zadania: „Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany”.
2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593;
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 04.06.2008r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 17.06.2008r.
6. Liczba złożonych ofert: 1
7. Liczba ofert odrzuconych: 0
8. Wybór oferty: EKO-TRANS Jan Kurowski
                        ul. Brynicka 16B
                        46-082 Kup
9. Wartość zamówienia:
Netto: 101.742,05 zł (słownie: sto jeden tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote i 05/100)
VAT 7% - 7.121,95 zł (słownie: siedem tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych i 95/100)
Brutto: 108.864,00zł (słownie: sto osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery złote i 00/100).
10. Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu złożono jedną ofertę spełniającą wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny oferta uzyskała najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
11. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – EKO-TRANS Jan Kurowski, 46-082 Kup ul. Brynicka 16B, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt;
12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (
Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.                                                                   

                                                                  WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                   DIETER WYSTUB

nowa podstrona, dodana 2008-06-20

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2008-06-20