Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XIII/81/19

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 tj. ze zmn.) Rada Gminy Łubniany, uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, statuty jednostek pomocniczych Gminy Łubniany, stanowiące załączniki od nr 1 do nr 11 niniejszej uchwały: 1) załącznik nr 1 Statut Sołectwa Biadacz
2) załącznik Nr 2 Statut Sołectwa Brynica wraz z przysiółkiem Surowina,
3) załącznik Nr 3 Statut Sołectwa Dąbrówka Łubiańska wraz z przysiółkiem Kosowce,
4) załącznik nr 4 Statut Sołectwa Grabie,
5) załącznik nr 5 Statut Sołectwa Jełowa,
6) załącznik Nr 6 Statut Sołectwa Kępa,
7) załącznik Nr 7 Statut Sołectwa Kobylno,
8) załącznik nr 8 Statut Sołectwa Kolanowice,
9) załącznik nr 9 Statut Sołectwa Luboszyce,
10) załącznik nr 10 Statut Sołectwa Łubniany,
11) załącznik nr 11 Statut Sołectwa Masów.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 25/90 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie nadania statutu sołectwom oraz uchwała Rady Gminy w Łubnianach Nr III/14/94 z dnia 11 października 1994 r. w sprawie zmiany statutu samorządu mieszkańców wsi. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

Ryszard Buchta

PDF    Uchwała Nr XIII/81/19 Rady Gminy Łubniany z dnia 28 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutów jednostek pomocniczych Gminy Łubniany

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3394

Metryczka
 • wytworzono:
  28-10-2019
  przez: Ryszard Buchta - Przewodniczący Rady Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  29-10-2019 12:22
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • zmodyfikowano:
  07-11-2019 08:18
  przez: Anna Szałatkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 285
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl