Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z IX sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 – 17.06.2019 r.

Protokół z IX sesji Rady Gminy Łubniany w kadencji 2018-2023 – 17.06.2019 r.

1. Otwarcie sesji. (14:02:00)

       a. stwierdzenie prawomocności obrad, (14:02:00)

Obrady rozpoczęto 2019-06-17 o godz. 14:02:08, a zakończono o godz. 18:33:33 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków (Zał. Nr 1):

 1. Piotr Blach
 2. Waldemar Brisch
 3. Ryszard Buchta
 4. Bernadeta Drąg
 5. Norbert Dreier
 6. Ewald Fila
 7. Waldemar Kalina
 8. Jarosław Krzyścin
 9. Anna Patelska
 10. Tomasz Pyka
 11. Jacek Roguła
 12. Zbigniew Romanowski
 13. Maria Waleska
 14. Tomasz Żelasko

Przewodniczący Rady Gminy, p. R. Buchta otworzył obrady IX sesji Rady Gminy Łubniany, po czym przywitał wszystkich zebranych i stwierdził, że na łączną liczbę 15 radnych w posiedzeniu uczestniczy 14 radnych (Nieobecny był p. K. Deinert), co stanowi quorum do podejmowania uchwał.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy odczytał porządek obrad (Zał. Nr 2). Radny p. J. Krzyścin zgłosił uwagę, podkreślając,  że trzy komisje w ubiegłym tygodniu wnioskowały o to, aby wprowadzić do  porządku obrad punkt w brzmieniu: Podjęcie uchwały o wynagrodzeniu Wójta Gminy Łubniany. P. R. Buchta stwierdził, iż wiedział o tym, że punkt ten był omawiany na posiedzeniach Komisji, jednakże przed odczytaniem porządku obrad na trwającej sesji nie zgłoszono tego punktu do porządku. P. J. Krzyścin poprosił Sekretarza Gminy o wyrażenie opinii w kwestii wprowadzenia tego puntu do porządku obrad. P. P. Pośpiech poinformował zebranych, iż porządek obrad wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji oraz załączonymi materiałami został wcześniej wysłany radnym zgodnie z terminem, tym samym proponowany punkt, nad którym pochyliły się trzy Komisje Stałe powinien być włączony do porządku obrad poprzez głosowanie w sprawie zmiany/rozszerzenia porządku obrad. P. J. Krzyścin wniósł o rozszerzenie porządku obrad o punkt wynagrodzenie Wójta Gminy Łubniany zgodnie z załączoną uchwałą, która była przedstawiona na posiedzeniu Komisji. P. R. Buchta zaproponował, aby ująć ten punkt w numerze 7.8 porządku obrad, jeśli zostanie przegłosowany.

Głosowanie w sprawie dodania pkt do programu obrad - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Łubniany (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • PRZECIW (8):
  Tomasz Pyka, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Norbert Dreier, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

Proponowany punkt nie został włączony do porządku obrad.

       b. zatwierdzenie porządku obrad, (14:09:00)

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Maria Waleska, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

       c. zatwierdzenie protokołu z VIII sesji. (14:10:00)

Wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad zatwierdzeniem protokołu z poprzedniej sesji.

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z VIII sesji Rady Gminy Łubniany (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert


2. Debata nad raportem o stanie gminy Łubniany za 2018 rok (14:11:00)

P. P. Wąsiak podkreślił, iż od tego roku ustawodawca nałożył dodatkowe zadania związane z przygotowaniem raportu o stanie gminy, który ma podsumować działalność gminy, organu wykonawczego za poprzedni rok. Raport został przedłożony Komisjom Rady Gminy. Warto zauważyć fakt, ze żaden z mieszkańców nie zgłosił się formalnie do tego, aby zabrać głos w tej debacie. Z raportem można się zapoznać, gdyż jest udostępniony na www.bip.lubniany.pl. Wójt podziękował pracownikom i kierownikom za przygotowanie danego raportu. Przewodniczący Rady Gminy zauważył, iż w kwestii budowy ulicy Dębowej, zapisano że środki te w całości były przekazane z budżetu gminy, jednakże jak dobrze pamięta to inwestycja ta była w połowie dofinansowana ze środków zewnętrznych. Ponadto podkreślił, iż w kwestii środków przeznaczonych na zakup samochodu strażackiego do miejscowości Jełowa w pierwszej fazie w budżecie była zarezerwowana kwota ta 440.000,00 zł, jednakże została ona zmniejszona do kwoty 350.000,00 zł, z uwagi na zwiększenie się środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wobec braku  woli zabrania głosu pozostałych radnych przystąpiono do omawiania kolejnego punktu porządku obrad.

 


3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany – Pawłowi Wąsiakowi wotum zaufania. (14:15:00)

Głos zabrał p. P. Pośpiech, informując zebranych, iż projekt ten powinien być przedstawiony na sesji zaraz po punkcie w kwestii debaty nad raportem o stanie gminy. W głosowaniu wymagana jest bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady Gminy. Ponadto poinformował zebranych, iż negatywne przegłosowanie przedmiotowej uchwały jest równoznaczne z nieudzieleniem wotum zaufania dla organu wykonawczego gminy.

Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany – Pawłowi Wąsiakowi wotum zaufania (14:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr IX/49/19 (Zał. Nr 3).


4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Łubniany – Sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok. (14:17:00)

P. K. Kępa - Danek odczytała treść Uchwały Nr 127/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r. (Zał. Nr 4).


5. Zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2018 rok. (14:22:00)

P. Z. Romanowski odczytał wniosek Komisji Rewizyjnej w kwestii udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2018 rok (Zal. Nr 5).


6. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany za 2018 rok. (14:24:00)

P. K. Kępa - Danek, Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr 246/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu (Zał. Nr 6). P. E. Fila poprosił o wyjaśnienie uchybienia wskazanego w przedmiotowej uchwale. Głos zabrał p. P. Pośpiech stwierdzając, iż wskazane uchybienie ma charakter formalny i wynika z faktu, że poszczególne sprawozdania składane są ustawowo w różnych terminach. Sprawozdanie finansowe wraz z bilansem składane jest do 30 kwietnia, z kolei sprawozdanie z wykonania budżetu przekazywane jest do dnia 30 marca. W pierwszej kolejności Komisja Rewizyjna zajęła się sprawozdaniem z wykonania budżetu i te dokumenty zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, z kolei sprawozdaniem finansowym członkowie Komisji Rewizyjnej zajęli się na kolejnym posiedzeniu, tym samym w obu przypadkach Komisja ta zajęła stanowisko, jednakże podstawą opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nie były oba te dokumenty, a jedynie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łubniany.


7. Podjęcie uchwał: (14:28:00)


7.1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2018 r. (14:28:00)

P. K. Kępa - Danek, Skarbnik Gminy zapoznała radnych z projektem uchwały. P. J. Krzyścin zapytał o kwestię dofinansowania konkursu regionalnego organizowanego w naszej gminie, czy jako gmina organizująca imprezę regionalną sięgającą nawet poza województwo opolskie staramy się o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, bądź innej instytucji Wojewódzkiej. P. K. Czech odpowiedział, iż ta impreza jest finansowana od wielu lat przez Marszałka Województwa (składane są wnioski o dofinansowanie), wkład gminy Łubniany jest  niewielki, są to koszty organizacyjne, a większe wydatki chociażby z opłaceniem jurorów są opłacane ze środków zewnętrznych. Impreza ta ma zabezpieczenie finansowe.

Wobec braku dalszych pytań przedstawiono opinie Komisji Samorządowej i Komisji Oświatowej z dnia 12 czerwca 2019 r. (Zał. Nr 7), Komisji Rewizyjnej z dnia 11 czerwca 2019 r. (Zał. Nr 8), oraz Komisji Organizacyjno - Finansowej z dnia 10 czerwca 2019 r. (Zał. Nr 9).

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Gminy Łubniany za 2018 r. (14:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Waldemar Kalina, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jacek Roguła, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr IX/50/19 (Zał. Nr 10).


7.2. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok (14:35:00)

P. K. Kępa - Danek, Skarbnik Gminy przedstawiła zebranym projekt uchwały. Wobec braku pytań przytoczono wynik głosowania Komisji Samorządowej i Komisji Oświatowej z dnia 12 czerwca 2019 r. (Zał. Nr 7), Komisji Organizacyjno - Finansowej z dnia 10 czerwca 2019 r. (Zał. Nr 9), Komisji Rewizyjnej z dnia 11 czerwca 2019 r. (Zał. Nr 8).

Głosowanie w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubniany absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok (14:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr IX/51/19 (Zał. Nr 11).


7.3. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2018, (14:36:00)

P.  K. Kępa- Danek, Skarbnik Gminy zapoznała radnych z projektem uchwały. Wobec braku pytań przytoczono wynik głosowania Komisji Organizacyjno - Finansowej z dnia 10 czerwca 2019 r. (Zał. Nr 9).

Głosowanie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łubnianach za rok 2018 (14:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr IX/52/19 (Zał. Nr 12).


7.4. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 r., (14:38:00)

P.  K. Kępa- Danek, Skarbnik Gminy zapoznała radnych z projektem uchwały.

Nastąpiła zmiana quorum (14:42:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Jacek Roguła

Nastąpiła zmiana quorum (14:42:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jacek Roguła

P. R. Buchta zapytał o powód radykalnego zwiększenia środków w dziale administracyjnym o prawie 15% jeszcze przed półroczem? P. K. Kępa - Danek odpowiedziała, że przedmiotowe zwiększenie ma na celu zapewnienie finansowania oraz umożliwienie podpisania przedłużenia umów z pracownikami, które kończą się w okresie do końca czerwca, lipca, sierpnia i września, którzy obecnie są zatrudnieni w Urzędzie Gminy. Wójt Gminy dodał, iż 18 września 2018 r. podczas Komisji Rewizyjnej na pytanie jednego z członków Komisji w kwestii przygotowywanych dokumentów inwestycji ścieżki pieszo - rowerowej, ówczesny Wójt odpowiedział, iż nie mógł przygotować tych dokumentów bo są deficyty kadrowe. Nawiązując do tego takie deficyty kadrowe w Urzędzie występowały, ale jeszcze występują. Niestety są ogromne zaniedbania w kwestii prowadzonych inwestycji. W tym protokole ówczesny Wójt mówi o Referacie Budownictwa, a Referat ten na tamten moment prowadził także wszystkie inwestycje. Jeżeli były tam zaległości nie było możliwości prowadzić w sposób rzetelny i odpowiedzialny zadań gminy. Zostałem wybrany na Wójta Gminy Łubniany, dlatego też chcę sprawować ten Urząd w sposób odpowiedzialny, aby były realizowane wszystkie zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym. Niestety z raportów przygotowanych przez kierowników, a dokładnie gospodarka komunalna w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej niestety nie istnieje, wystarczy wyjechać na drogi i zobaczyć, że trawy są tak wielkie że widać że nie ma gospodarza. Nikt się tymi sprawami nie zajmował, albo zajmował się na zasadzie straży pożarnej, czyli jak już były zgłaszane niedociągnięcia wówczas wtedy się tym zajmowano. Bardzo poważnie zagrożona jest inwestycja ścieżek pieszo - rowerowych, gdyż nie ma wszystkich dokumentów podpisanych. Jedna osoba nie jest w stanie tego wszystkiego przypilnować. Ponadto niektóre pozycje finansowane nie były planowane w budżecie. Z kwestią niekoszonych traw nie zgodził się Przewodniczący Rady Gminy, gdyż od paru lat nasze gminne drogi i pobocza są lepiej zaopiekowane, aniżeli powiatowe czy wojewódzkie. Dodał, iż pobocza w Łubnianach zostały zrealizowane w 100% rzetelnie. P. E. Fila zauważył, że niepokojący jest fakt, iż w tej uchwale wydatek na wynagrodzenia bilansowany jest zwiększeniem zamierzonych dochodów z opłat śmieciowych. Na ostatniej sesji podniesiono stawki opłat za odpady komunalne i obecnie na dzisiejszej sesji zamierzone dochody w tej kwestii proponuje się przerzucić na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników. Nasi mieszkańcy nie będą z tego powodu zadowoleni, dlatego osobiście nie jest za podjęciem tej uchwały. P. W. Kalina zaproponował, aby środki te przeznaczyć na realizację ośrodka zdrowia w Luboszycach, gdzie jest poważniejszy problem a nie na administrację urzędową. Zastanawia się jak mieszkańcy odbiorą, że podniesiono stawki na śmieci, a obecnie środki te planuje się przerzucić na administrację urzędu na wynagrodzenia. Zapytał także czy są zabezpieczone środki na realizację inwestycji związanej z ośrodkiem zdrowia w Luboszycach? P. A. Patelska zaznaczyła, że temat ten istnieje od 2012 roku. P. W. Kalina podkreślił, aby nie cofać się do tyłu, gdyż cofając się nigdy nie pójdziemy do przodu. P. P. Blach dodał, że właśnie należy cofać się do tyłu bo te zaniedbania są od 2012 roku. P. W. Kalina stwierdził, iż poprzednie zaniedbania właśnie w tym momencie można poprawić, aby iść do przodu. P. J. Krzyścin stwierdził, iż radny p. W. Kalina dobrze wie, że wystosowane zostało pismo z Państwowej Inspekcji Pracy, które mówi, że jeżeli ten ośrodek nie będzie dostosowany do działania do końca września 2019, wówczas trzeba będzie go zamknąć. Po analizie dokumentów przekazanych do kontroli Komisji Rewizyjnej w tej kwestii widać, że nikt tym problemem się wcześniej nie zajął, i na ten rok także nie zarezerwowano środków w tej kwestii w budżecie. Ówczesna władza szła chyba w tym kierunku, żeby ten ośrodek zamknąć, gdyż nie zabezpieczyła środków w ostatnich latach na ten cel. Dodał, że w czerwcu 2018 r. zadał pytanie ówczesnemu Wójtowi "dlaczego w związku z końcem terminu przetargu na wywóz śmieci nie ogłaszamy nowego przetargu w tej kwestii tylko aneksujemy tą umowę?" P. K. Baldy z rozbrajającą szczerością odpowiedział wtedy, że odszedł były wice Wójt i nie ma pracowników, nie ma kto tego przetargu przygotować. Za chwilę okazało się, że wydatki na śmieci (w 2018 r. wynosiły 1.100.000,00 rocznie) wzrosły o 2.500.000,00 zł (w ciągu 3 lat). Radni dobrze wiedzą, że podniesienie stawki za odbiór odpadów komunalnych wiązało się z tym, że jako gmina nie możemy dotować tych wydatków. Wynagrodzenia wzrosły, a przez to, ze były takie niskie w zeszłym roku może właśnie dlatego nie zrealizowano tego przetargu, gdyż były braki kadrowe. P. W. Kalina zapytał dlaczego radni nie zgłaszali, że są braki kadrowe? P. J. Krzyścin stwierdził, że Wójt wtedy podkreślił, że są braki kadrowe i o co wtedy radny miał pytać. P. E. Fila skwitował, iż p. J. Krzyścin zapomniał dodać (zresztą w protokole z kontroli także tego brakuje) słów p. B. Terpiłowskiej - Koc, że w roku 2018 przeprowadzono remont dostosowawczy w ośrodku zdrowia w Jełowej, gdzie zostały wszystkie środki wykorzystane na ten cel, żeby nie doszło do podobnej sytuacji co w ośrodku zdrowia w Luboszycach. Podkreślił, że na przyszły rok (czyli 2019) miał być remontowany ośrodek zdrowia w Luboszycach i dotychczas nic się nie dzieje w tej kwestii. P. J. Krzyścin stwierdził, że w budżecie nie zabezpieczono tych środków na przedmiotowy remont. P. E. Fila odpowiedział, że w związku z powyższym należy szukać tych środków. Dodał, iż na ubiegłej sesji przegłosowano podniesienie stawek za śmieci, co do czego nie ma uwag, jednakże ma uwagi do obecnie przedkładanego projektu uchwały z którego wynika, że dochody z podwyżek za odbiór odpadów zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, co jest bardzo niepokojące. Skarbnik Gminy stwierdziła, że w kwestii wzrostu w tej uchwale jest ona poprzedzona podpisaną umową na wywóz odpadów komunalnych, która została zabezpieczona z bieżących wydatków, w celu umożliwienia realizacji tego zadania. Twierdzenie, że wzrost dochodów z tytułu odbioru odpadów komunalnych jest przeznaczony na wzrost wydatków na administrację, jest nieuzasadnione gdyż wcześniejsze zabezpieczenie środków  na realizacje tej umowy nastąpiło ze środków bieżących. Obecnie jest przedstawione zrównoważenie budżetu w tej kwestii. P. A. Patelska podkreśliła, że w kwestii remontu ośrodka zdrowia w Luboszycach zajmowała się tym tematem tj. remontem terenu przed ośrodkiem zdrowia, kwestią mieszkania dla pielęgniarki, temat ten był bardzo mocno analizowany i podkreślany poprzez wystosowywane pisma w tej kwestii przez radną p. A. Patelską oraz p. E. Kozik - Mikołaszek. Dodała, że nie były wówczas one wysłuchiwane w tej kwestii, dlatego nie należy kierować pytań do radych, dlaczego tym tematem się nie zajmowali. P. W. kalina stwierdził, iż nie użył takich słów. Następnie zadała pytanie w kwestii jakie są kwoty przeznaczone w kwocie ogólnej administracji tj. czy były także jakieś odprawy wypłacane odchodzącym pracownikom w kwocie ogólnej. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że zwiększenie środków w zakresie wynagrodzenia i pochodnych jest na poziomie i wiąże się to z wypłaceniem niezaplanowanych odpraw emerytalnych, nagrodą jubileuszową oraz ekwiwalentem za urlop poprzednich włodarzy gminy w kwocie 100.000,00 zł dla dwóch osób (niezaplanowane środki). P. W. Kalina podkreślił, iż odprawy były zaplanowane w budżecie gminy. P. K. Kępa - Danek odpowiedziała, że zarezerwowane środki były dla pracowników, którzy przechodzą na emeryturę w 2019 r. P. W. Kalina zapytał czy środki dla tych osób były zabezpieczone w tej kwestii w budżecie gminy. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że nie były zabezpieczone środki te w budżecie gminy. P. T. Pyka zapytał czy podwyższenie kosztów administracyjnych na wynagrodzenia jest związane to  także z podwyższeniem wynagrodzeń obecnych pracowników, czy tylko związane jest z zatrudnieniem nowych pracowników. Analizując lata 2017 i 2018 plan był 160.000,00 - 200.000,00 zł był wyższy, aniżeli wykonanie, dlatego niepokoi go ta kwota, że w połowie roku zwiększamy już o 400.000,00 zł. Dodał, iż rozumie kwotę odpraw w wysokości 100.000,00 zł, jednakże w dalszym ciągu brakuje nam środków w wysokości 300.000,00 zł. Zadał także pytanie o to, gdzie będzie znajdowało się archiwum zakładowe, ponieważ padło stwierdzenie że z kwoty 91.000,00 będzie przeznaczone na archiwum zakładowe. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że archiwum zakładowe będzie przeniesione do pomieszczenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach. P. T. Pyka zapytał czy uzyska odpowiedź na pytanie odnośnie zwiększenia wynagrodzenia pozostałych pracowników Urzędu Gminy w ramach zwiększanych środków w danym projekcie uchwały. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że taka informacja zostanie przekazana pisemnie. P. J. Krzyścin zwrócił się do obecnych na sesji kierowników o przytoczenie sytuacji związanej z obecna sytuacją kadrową i byłą sytuacją kadrową w ich referatach. Jako pierwsza głos zabrała p. A. Bielecka - w referacie jest zatrudniona 1 osoba ds. melioracji, 1 osoba ds. ochrony środowiska, 1 osoba ds. gospodarki odpadami komunalnymi oraz 1 osoba zajmująca się działalnością gospodarczą, która obecnie przebywa na zwolnieniu lekarskim (od lutego). Jest to duże obciążenie dla dwóch pracowników, którzy oprócz swojej pracy muszą jeszcze zrealizować zakres pracy nieobecnego pracownika. Następnie głos zabrał p. M. Pawelec - Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Komunalnej podkreślając, że obecnie jest zatrudnionych 2 pracowników, którzy są, bądź będą w wieku emerytalnym, została zatrudniona 1 stażystka w ramach stażu z Urzędu Pracy oraz wprowadzani są pracownicy, aby zapewnić ciągłość działania tego referatu w momencie przejścia na emeryturę wcześniej wspomnianych pracowników. Dodał, iż panowie, którzy odeszli z pracy pozostawili zakres obowiązków bardzo duży, tym samym staramy się realizować planowane inwestycje oraz nowe inwestycje. Głos zabrała p. A. Geisler w imieniu Referatu Spraw Obywatelskich oraz Urzędu Stanu Cywilnego, gdyż te referaty bardzo się wspierają i pracują wspólnie. Referat Spraw Obywatelskich zawsze miał 3 osoby plus jeden pracownik ds. zarządzania kryzysowego. Jednakże od zeszłego roku miesiąca lipca było dwóch panów prowadzących dwa referaty.
P. A. Geisler podkreśliła, że do grona tych pracowników dołączyła od miesiąca stycznia tego roku. Obecnie zatrudniono Zastępcę Kierownika USC i dopiero teraz jesteśmy w stanie ten roczny czas, kiedy to w tym referacie pracowali tylko dwaj pracownicy jesteśmy w stanie teraz uzupełnić w działalności archiwalnej. Działalność bieżąca RS i USC była prowadzona bo tego nie można uniknąć, ale kwestie tzw. pozostawiane z tyłu, których użytkownicy nie widzą były zaniedbane i obecnie są wyprowadzane na prostą. Obecnie jest zatrudniony Zastępca Kierownika USC, który realizuje zadania zlecone dla Urzędu Gminy dawno temu dopiero teraz je nadrabia. I nie może być tak, że koperty dowodowe osób zmarłych nie są archiwizowane bo nie mamy pracowników. Są potrzebne 3 osoby w tym referacie. Nie mamy realizować zadań powierzchownie jak to się działo m.in. w naszych inwestycjach, o czym wspominała wielokrotnie na sesjach Rady Gminy. Głos zabrał Sekretarz Gminy informując zebranych, iż zgodnie z regulaminem organizacyjnym czuwa nad zapewnieniem efektywnej działalności pracy w Urzędzie Gminy. Opinie kierowników są absolutnie słuszne. Nie jesteśmy dużą instytucją publiczną, która w każdej z komórek zatrudnia sporą ilość osób. Referaty te składają się z kilku osób przy różnego rodzaju zadaniach, gdzie musi być sprawna zastępowalność osób. Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich powinny zastępować dwie osoby, tj. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego Zastępca i odwrotnie (de facto RS jest jednoosobowy). Referat Promocji także jest jednoosobowy. Odnosząc się do kwestii wynagrodzeń pracowników, to w regulaminie jest zapis dotyczący przyznawania nagród uznaniowych np. z okazji dnia samorządowca, które w tym roku nie zostały przyznane, aby zaoszczędzić środki. Jeśli chodzi o pracowników o pojawiających się w Urzędzie to są to stażyści, bądź pomoc administracyjna. Osoby te są przyjmowane na określony czas w celu oceny ich pracy pod kątem przyszłego zatrudnienia. W Urzędzie Gminy w Łubnianach generalnie nie spełniamy wszystkich wymogów pracy, dlatego też należy uwolnić pomieszczenie po Archiwum Zakładowym, aby było to także dodatkowe biuro. Dzięki przeniesieniu Archiwum Zakładowego uwolnione zostaną dodatkowe 3 pomieszczenia. Dodał, iż remont pomieszczenia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Luboszycach wyniesie 18.000,00 zł. P. E. Fila zasugerował, iż przeniesienie tego archiwum może spowodować pogorszenie jakości pracy, gdyż pracownicy także często są zmuszeni do korzystania z akt złożonych do archiwum. P. P. Pośpiech odpowiedział, iż nie będzie to problem, gdyż zostanie wprowadzona regulacja korzystania z tego archiwum. P. M. Piestrak wypowiedział się w imieniu Referatu Inwestycji, gdzie początkowo pracował w tym referacie 1 pracownik, obecnie pracuje 2 pracowników, z czego na razie tylko jeden jest doświadczony w tej kwestii, drugi jest to osoba zatrudniona na zasadzie pomocy administracyjnej, gdyż należy porządkować dokumenty projektowe już zadań realizowanych oraz aktualnie realizowanych projektów. Działania te są prowadzone w razie kontroli, gdyż brakuje wielu podpisów, są niedociągnięcia nawet w projektach już zrealizowanych. W większości gmin na porządku dziennym zawsze było to, że nowy projekt powoduje dodatkowe obciążenie pracy tj. służby finansowe, nadzorowanie projektu. P. M. Piestrak nawiązał do kosztów pośrednich przy projektach, co dotychczas nie było wykorzystywane w gminie. Dzięki tym środkom nie obciąża się budżetu gminy. Następnie p. E. Fila zapytał p. Skarbnik o powierzchnię działki przeznaczonej na przedszkole oraz jej kwalifikację, gdzie zarezerwowano środki w wysokości 25.000,00 zł oraz obecnie dokłada się w tym temacie dodatkowe 25.000,00 zł? P. K. Kępa - Danek odpowiedziała, że powierzchnia tej działki wynosi 0,285 ha. P. A. Bielecka odpowiedziała, że ta działka jest w części działką rolną, a w części z przeznaczeniem pod oświatę. Zwiększenie kwoty wynikało z tego, że było postępowanie w sądzie, jeden ze współwłaścicieli jest ubezwłasnowolniony, dlatego też, aby mogło dojść do transakcji sąd musiał wyrazić zgodę na tą sprzedaż, dlatego też sąd narzucił wynajęcie rzeczoznawcy majątkowego, a nie uzgadnianie ceny metodą porozumienia i negocjacji w Urzędzie (koszty te obejmują koszty operatu szacunkowego oraz koszty operacyjne). P. J. Kurek, Kierownik GOPS odnosząc się do sytuacji kadrowej w GOPS podkreśliła, iż zadania są cały czas zwiększane czy to z tzw. 500+ czy dodatkowymi projektami itp. Wcześniej zatrudniano 8 osób, obecnie zatrudnia się 19 osób. Budżet także się zwiększył, gdyż wcześniej wynosił niecałe 5 mln, a obecnie wynosi ponad 10 mln. Podstawą jest zatrudnienie nowych pracowników, aby móc zrealizować wszystkie dodatkowe zadania. P. T. Pyka skierował zapytanie do Wójta Gminy, czy przychyli się do wniosku p. W. Kaliny o dofinansowanie dostosowania ośrodka zdrowia w Luboszycach, czy też dalej głosujemy taką uchwałę jaka jest obecnie napisana. Wójt Gminy odpowiedział, iż od dnia 28 grudnia zeszłego roku jak tylko dowiedział się, że jest taka sytuacja przychodni w Luboszycach nieustannie analizuje różnego rodzaju rozwiązania. Ponadto niecała kwota zwolniona z opłaty śmieciowej jest obecnie wprowadzana do budżetu. Ta propozycja uchwały jest odpowiedzią na deficyty i potrzeby tego urzędu, dlatego nie zmieniam zdania w tym zakresie.

Nastąpiła zmiana quorum (15:28:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach
 2. Jacek Roguła

Nastąpiła zmiana quorum (15:29:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jacek Roguła

Nastąpiła zmiana quorum (15:29:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

P. W. Brisch przedstawił głosowanie Komisji Organizacyjno - Finansowej z dnia 10 czerwca 2019 r. (Zał. Nr 9).

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. (15:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • PRZECIW (4):
  Waldemar Kalina, Ewald Fila, Maria Waleska, Bernadeta Drąg
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr IX/53/19 (Zał. Nr 13).


7.5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej, (15:33:00)

Nastąpiła zmiana quorum (15:33:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Nastąpiła zmiana quorum (15:34:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin

P.  K. Kępa- Danek, Skarbnik Gminy zapoznała radnych z projektem uchwały.

Głosowanie w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łubniany (15:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Maria Waleska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr IX/54/19 (Zał. Nr 14).


7.6. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany, (15:35:00)

P.  K. Kępa - Danek, Skarbnik Gminy zapoznała zebranych z projektem uchwały. P. E. Fila zapytał jak kwestia ta się przedstawiała dotychczas, bo przedszkola były dotowane, jednakże czy żłobki także? Skarbnik odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy dzieci uczęszczające do żłobków były dotowane bez względu na miejsce ich zamieszkania. P. E. Fila zapytał czy są w naszym żłobku dzieci z poza naszej gminy? P. K. Kępa - Danek odpowiedziała, że 10 dzieci uczęszcza do naszego żłobka z poza naszej gminy. Z kolei 8 dzieci z gminy Łubniany jest objęta opieką w mieście Opole.

Przedstawiono głosowanie członków Komisji Samorządowej i Komisji Oświatowej z dnia 12 czerwca 2019 r. (Zał. Nr 7) oraz Komisji Organizacyjno - Finansowej z dnia 10 czerwca 2019 r. (Zał. Nr 9).

Głosowanie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/259/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Łubniany (15:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr IX/55/19 (Zał. Nr 15).


7.7. zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli, (15:41:00)

Przedmiotowy projekt uchwały przybliżyła zebranym p. A. Bielecka - Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

Głosowanie w sprawie zmiany uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli (15:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania podjęto Uchwałę Nr IX/56/19 (Zał. Nr 16).


7.8. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany. (15:58:00)

P. K. Ruczka z biura projektowego zapoznała radnych z projektem uchwały oraz procedurą głosowania.

P. E. Fila zaproponował, aby wskazać, gdzie dany teren jest położony w kwestii uwagi nr 1/1.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 1/1 do projektu planu (16:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 1/2 do projektu planu (16:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Pyka, Anna Patelska, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Maria Waleska, Ewald Fila, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 2 do projektu planu (16:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 4 do projektu planu (16:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 5 do projektu planu (16:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Norbert Dreier
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 6 do projektu planu (16:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Norbert Dreier, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 7/1 do projektu planu (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 7/2 do projektu planu (16:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Anna Patelska, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 8 do projektu planu (16:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Anna Patelska, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 12 do projektu planu (16:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Ewald Fila, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 15 do projektu planu (16:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 16 do projektu planu (16:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Piotr Blach, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 17/1 do projektu planu (16:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 17/2 do projektu planu (16:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 18 do projektu planu (16:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Piotr Blach, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 20 do projektu planu (16:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 22/1 do projektu planu (16:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 22/2 do projektu planu (16:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (16:27:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 23 do projektu planu (16:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 24 do projektu planu (16:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Ewald Fila, Jacek Roguła, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (16:28:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 25 do projektu planu (16:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Piotr Blach, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 26 do projektu planu (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 27 do projektu planu (16:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 28 do projektu planu (16:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 29 do projektu planu (16:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Piotr Blach, Norbert Dreier, Anna Patelska, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 31 do projektu planu (16:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 34/1 do projektu planu (16:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Anna Patelska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 34/2 do projektu planu (16:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 40/1 do projektu planu (16:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 40/2 do projektu planu (16:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 41/1 do projektu planu (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 41/2 do projektu planu (16:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Anna Patelska, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 42/1 do projektu planu (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Maria Waleska, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (16:36:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Zbigniew Romanowski

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 42/2 do projektu planu (16:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 43/1 do projektu planu (16:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Waldemar Kalina, Anna Patelska, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Ewald Fila, Piotr Blach, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 43/2 do projektu planu (16:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 44/1 do projektu planu (16:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Jacek Roguła, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 44/2 do projektu planu (16:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Piotr Blach, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 45/1 do projektu planu (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 45/2 do projektu planu (16:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Norbert Dreier
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 46 do projektu planu (16:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 47 do projektu planu (16:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 48 do projektu planu (16:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 49/1 do projektu planu (16:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 49/2 do projektu planu (16:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 51 do projektu planu (16:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Bernadeta Drąg
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 53 do projektu planu (16:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 55/1 do projektu planu (16:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 55/2 do projektu planu (16:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Norbert Dreier, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 56/1 do projektu planu (16:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (16:45:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Jacek Roguła

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 56/2 do projektu planu (16:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ewald Fila, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Anna Patelska, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 58 do projektu planu (16:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Ewald Fila, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 63/1 do projektu planu (16:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Ewald Fila, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 63/2 do projektu planu (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 66/1 do projektu planu (16:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ewald Fila, Anna Patelska, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (16:47:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jacek Roguła

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 66/2 do projektu planu (16:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Anna Patelska, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 70/1 do projektu planu (16:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Waldemar Brisch, Ewald Fila, Norbert Dreier, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 70/2 do projektu planu (16:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (16:49:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Waldemar Kalina

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 71 do projektu planu (16:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ewald Fila, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Jacek Roguła, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 72/1 do projektu planu (16:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 72/2 do projektu planu (16:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Maria Waleska, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 73 do projektu planu (16:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Anna Patelska, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (16:51:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Waldemar Kalina

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 75/1 do projektu planu (16:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Piotr Blach, Anna Patelska, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 75/2 do projektu planu (16:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (16:53:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 77 do projektu planu (16:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Maria Waleska, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 78 do projektu planu (16:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Jacek Roguła, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 80/1 do projektu planu (16:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 80/2 do projektu planu (16:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 81/1 do projektu planu (16:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Maria Waleska, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 81/2 do projektu planu (16:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Piotr Blach, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 83 do projektu planu (16:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 85 do projektu planu (16:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Pyka, Ewald Fila, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(3):
  Krzysztof Deinert, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (16:58:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jarosław Krzyścin

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 86 do projektu planu (16:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 87/1 do projektu planu (16:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Ewald Fila, Maria Waleska, Anna Patelska, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 87/2 do projektu planu (16:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 88 do projektu planu (16:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 89 do projektu planu (17:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 91/1 do projektu planu (17:00:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła, Piotr Blach, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 91/2 do projektu planu (17:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Ewald Fila, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 92 do projektu planu (17:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 94/1 do projektu planu (17:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Ewald Fila, Norbert Dreier, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 94/2 do projektu planu (17:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 95 do projektu planu (17:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (17:04:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 12

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 96 do projektu planu (17:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Anna Patelska, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 100/1 do projektu planu (17:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 100/2 do projektu planu (17:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 101 do projektu planu (17:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ewald Fila, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 103 do projektu planu (17:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Anna Patelska, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 104/1 do projektu planu (17:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 104/2 do projektu planu (17:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 105 do projektu planu (17:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Norbert Dreier, Jacek Roguła, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 108/2 do projektu planu (17:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(3):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (17:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 108/3 do projektu planu (17:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 109/1 do projektu planu (17:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Ewald Fila, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 109/2 do projektu planu (17:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 112 do projektu planu (17:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Maria Waleska, Jacek Roguła, Piotr Blach, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 114/1 do projektu planu (17:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 114/2 do projektu planu (17:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Maria Waleska, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 117/1 do projektu planu (17:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Anna Patelska, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 117/2 do projektu planu (17:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 118 do projektu planu (17:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 120/1 do projektu planu (17:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 120/2 do projektu planu (17:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Piotr Blach, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Norbert Dreier
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Zbigniew Romanowski

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (17:14:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Zbigniew Romanowski

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 122/1 do projektu planu (17:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 122/2 do projektu planu (17:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Ewald Fila, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 123 do projektu planu (17:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 125/1 do projektu planu (17:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 125/2 do projektu planu (17:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 128/1 do projektu planu (17:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 128/2 do projektu planu (17:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Anna Patelska, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 129 do projektu planu (17:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 131/1 do projektu planu (17:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 131/2 do projektu planu (17:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 132 do projektu planu (17:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 134 do projektu planu (17:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 134 do projektu planu (17:20:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(2):
  Krzysztof Deinert, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 136/1 do projektu planu (17:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Maria Waleska, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 136/2 do projektu planu (17:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 142 do projektu planu (17:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 145 do projektu planu (17:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 146/1 do projektu planu (17:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 146/2 do projektu planu (17:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 148/1 do projektu planu (17:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Ewald Fila, Piotr Blach, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 148/2 do projektu planu (17:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 150 do projektu planu (17:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 151/1 do projektu planu (17:25:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 151/2 do projektu planu (17:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Anna Patelska, Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 153 do projektu planu (17:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 158/1 do projektu planu (17:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Maria Waleska, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 158/2 do projektu planu (17:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 159 do projektu planu (17:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Piotr Blach, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 164/1 do projektu planu (17:28:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 164/2 do projektu planu (17:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Maria Waleska, Piotr Blach, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 165 do projektu planu (17:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Ewald Fila, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 168/1 do projektu planu (17:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Anna Patelska, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 168/2 do projektu planu (17:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 169/1 do projektu planu (17:31:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Ewald Fila, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 169/2 do projektu planu (17:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 171 do projektu planu (17:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Anna Patelska, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 175 do projektu planu (17:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Maria Waleska, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 176/1 do projektu planu (17:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Anna Patelska, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 176/2 do projektu planu (17:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Maria Waleska, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 177 do projektu planu (17:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Piotr Blach, Norbert Dreier, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 182 do projektu planu (17:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Maria Waleska, Jacek Roguła, Piotr Blach, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 183/1 do projektu planu (17:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Anna Patelska, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 183/2 do projektu planu (17:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Jacek Roguła, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 185 do projektu planu (17:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Jacek Roguła, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (17:36:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Piotr Blach

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 186/1 do projektu planu (17:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Waldemar Kalina, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Jacek Roguła, Maria Waleska, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Waldemar Brisch
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 186/2 do projektu planu (17:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Waldemar Brisch, Maria Waleska, Ewald Fila, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 189/1 do projektu planu (17:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Waldemar Brisch, Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Maria Waleska, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 189/2 do projektu planu (17:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 189/2 do projektu planu (17:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(4):
  Piotr Blach, Piotr Blach, Krzysztof Deinert, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 191/1 do projektu planu (17:38:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Maria Waleska, Anna Patelska, Ewald Fila, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 191/2 do projektu planu (17:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Tomasz Pyka, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 192/2 do projektu planu (17:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Bernadeta Drąg, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Ewald Fila, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 192/3 do projektu planu (17:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Waldemar Brisch, Jacek Roguła, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 193 do projektu planu (17:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Maria Waleska, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Zbigniew Romanowski, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Norbert Dreier, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 195/1 do projektu planu (17:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Zbigniew Romanowski, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Ryszard Buchta, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Ewald Fila, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 195/2 do projektu planu (17:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Norbert Dreier, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 199/1 do projektu planu (17:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Anna Patelska, Maria Waleska, Norbert Dreier, Ewald Fila, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 199/2 do projektu planu (17:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Norbert Dreier, Ewald Fila, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 201 do projektu planu (17:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 202/1 do projektu planu (17:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Tomasz Pyka, Norbert Dreier, Anna Patelska, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 202/2 do projektu planu (17:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Maria Waleska, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Jarosław Krzyścin
 • BRAK GŁOSU(2):
  Piotr Blach, Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Nastąpiła zmiana quorum (17:44:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Piotr Blach

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 204 do projektu planu (17:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Ewald Fila, Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Piotr Blach, Anna Patelska, Ryszard Buchta
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 205/1 do projektu planu (17:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Maria Waleska, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Tomasz Żelasko, Waldemar Brisch, Norbert Dreier, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Anna Patelska, Ryszard Buchta, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 205/2 do projektu planu (17:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Jacek Roguła, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 206 do projektu planu (17:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Bernadeta Drąg, Ewald Fila, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Norbert Dreier, Waldemar Kalina, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 211/1 do projektu planu (17:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Anna Patelska, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Jacek Roguła, Waldemar Kalina, Jarosław Krzyścin, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Ryszard Buchta, Maria Waleska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 211/2 do projektu planu (17:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Tomasz Pyka, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Waldemar Kalina, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Anna Patelska, Maria Waleska, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 215/1 do projektu planu (17:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Waldemar Brisch, Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Maria Waleska, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Tomasz Pyka, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 215/2 do projektu planu (17:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Ryszard Buchta, Piotr Blach, Anna Patelska
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 215/3 do projektu planu (17:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Anna Patelska, Waldemar Kalina, Maria Waleska, Ewald Fila, Jacek Roguła, Waldemar Brisch, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Tomasz Żelasko, Piotr Blach, Tomasz Pyka
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 1 do projektu planu - II wyłożenie (17:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Jarosław Krzyścin, Ryszard Buchta, Maria Waleska, Bernadeta Drąg, Jacek Roguła, Piotr Blach, Waldemar Brisch, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Tomasz Żelasko, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 2 do projektu planu - II wyłożenie (17:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Waldemar Kalina, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Ewald Fila, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Piotr Blach, Ryszard Buchta, Jarosław Krzyścin, Tomasz Żelasko, Anna Patelska, Maria Waleska, Jacek Roguła
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 3 do projektu planu - II wyłożenie (17:53:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Ewald Fila, Norbert Dreier, Bernadeta Drąg, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Anna Patelska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jacek Roguła, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 4 do projektu planu - II wyłożenie (17:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Zbigniew Romanowski, Ryszard Buchta, Tomasz Pyka, Waldemar Brisch, Bernadeta Drąg, Jarosław Krzyścin, Maria Waleska, Piotr Blach, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Jacek Roguła, Ewald Fila
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie podtrzymania decyzji Wójta Gminy Łubniany dotyczącej uwagi Nr 5 do projektu planu - II wyłożenie (17:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Zbigniew Romanowski, Norbert Dreier, Anna Patelska, Ewald Fila, Tomasz Pyka, Ryszard Buchta, Jacek Roguła, Piotr Blach, Tomasz Żelasko, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Waldemar Kalina
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania decyzja Wójta Gminy Łubniany została podtrzymana.

Głosowanie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany (17:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Anna Patelska, Norbert Dreier, Tomasz Pyka, Waldemar Kalina, Tomasz Żelasko, Ewald Fila, Maria Waleska, Jarosław Krzyścin, Jacek Roguła, Bernadeta Drąg, Waldemar Brisch, Ryszard Buchta, Zbigniew Romanowski, Piotr Blach
 • BRAK GŁOSU(1):
  Krzysztof Deinert

W wyniku powyższego głosowania podjęta została Uchwała Nr IX/57/19 (Zał. Nr 17).


8. Wolne wnioski. (17:58:00)

Głos zabrała p. A. Patelska podkreślając, że na ostatnim posiedzeniu Komisji Samorządowej wspólnie z Referatem Promocji omawiano kwestię harmonogramu imprez organizowanych przez sołectwa, Łubniańskiego Ośrodka Kultury, szkoły, Ochotniczej Straży Pożarnej w celu stworzenia wspólnego harmonogramu, aby imprezy organizowane w gminie Łubniany nie nakładały się w określonych terminach. Działania te członkowie Komisji podjęli wspólnie z p. S. Herzig – Brzaną, Kierownik Referatu Promocji. Rozdała radnym i sołtysom będącym także radnymi druki w celu zebrania informacji w tej kwestii od miesiąca września do grudnia. Dodała, że jest to standardem w innych gminach, a w naszej gminie dotychczas takiego harmonogramu nie było. P. E.Fila stwierdził, iż przez Urząd Gminy dotychczas taki harmonogram nie był tworzony jednakże, przez Łubniański Ośrodek Kultury owszem. P. A. Patelska potwierdziła, tą informację zauważyła jednak, że w harmonogramie tworzonym przez ŁOK nie były brane pod uwagę imprezy sołeckie, szkolne czy organizowane przez OSP. Podkreśliła, iż jest to także bardzo ważne dla mediów. P. N. Dreier zapytał czy będą zachowane trasy autobusu szkolnego czy też będą tworzone nowe z rejonów Kolanowic, Masowa, Łubnian, Kobylna, Jełowej, Dąbrówki Łubniańskiej? Ponadto rodzice w szkole w Łubnianach pytali także czy będą także przeprowadzane w naszych szkołach zajęcia robotyczne, dlatego zwrócił się do radnych z prośbą o zabezpieczenie takich środków w budżecie? Głos zabrał p. T. Pyka przechylając się do wniosku złożonego przez p. N. Dreiera, gdyż XXI wiek jest wiekem robotyki dlatego powinniśmy pomyśleć o tym, by od najmłodszych lat oswajać dzieci z robotyką, dlatego apel taki, aby wyodrębnić środki na powyższy cel, by można było ruszyć z tymi zajęciami już od nowego roku szkolnego. P. A. Patelska zapytała czy dany temat był już omawiany z dyrektorami szkół? P. T. Pyka odpowiedział, że z tego co się orientuje, zajęcia z robotyki są już wpisane w nowy program dlatego nie powinniśmy odstawać od nowych trendów. P. Z. Romanowski zapytał o środki zewnętrzne na powyższy cel? Odpowiedzi udzielił radny p. T. Pyka stwierdzając, iż obawia się, że będzie trzeba poszukać własnych środków na ten cel. Głos zabrał p. P. Pośpiech w kwestii dowożenia dzieci do szkół od nowego roku szkolnego tj. od miesiąca września, podkreślając że jesteśmy w przededniu postępowania przetargowego na te usługi, jeśli chodzi o ilości uczniów i trasy przejazdu tego autobusu, ta część specyfikacji jest gotowa i została przekazana p. E. Skarżyńskiej w celu przygotowania zamówienia publicznego. Projekt w tym zakresie był omawiany z Dyrektorami szkół, którzy nie wnieśli uwag. Dodał, iż szczegółowy wykaz tras i liczby uczniów prześle zastępcy Przewodniczącego na maila. P. P. Wąsiak dodał, iż będą to kursy otwarte, aby z tych przewozów mogli skorzystać także mieszkańcy, przez Kolanowice do Łubnian, Dąbrówki do Jełowej, z Jełowej do Kobylna, z Kobylna do Jełowej, z Jełowej do Dąbrówki,  z Dąbrówki do Łubnian, z Łubnian do Kolanowic, z Łubnian na Masów. P. W. Kalina zapytał o skrzyżowanie w miejscowości Biadacz, gdzie budowa trwa już od miesiąca listopada. P. P. Wąsiak odpowiedział, iż to skrzyżowanie będzie robione w ramach tego przetargu, który jest obecnie realizowany, i z tego co się orientuje, to firma ta rozpoczynając prace nie realizuje ich w jednym ciągu w 100%, tylko rozkłada na etapy w różnych gminach, aby w każdej z tych gmin drogi modernizować. W przeciągu kilkunastu dni powinni wrócić do gminy Łubniany. P. W. Kalina następnie zapytał o złożony wniosek w ramach inicjatywy lokalnej dotyczący remontu pianina, który został odrzucony, złożył drugi wniosek na ogrodzenie boiska, gdyż uzyskał zapewnienie iż takie środki zostały pozostawione. Zwrócił się z pytaniem do p. A. Geisler w tej kwestii i otrzymał odpowiedź iż kwestię ta należy pozostawić do sesji. Następnie w dniu dzisiejszym otrzymał informację, iż Komisja ma zastrzeżenia co do tego wniosku. Odpowiedzi udzielił p. M. Piestrak, iż są problemy formalne, iż jeden z wnioskodawców jest także wykonawcą tego zadania. P. W. Kalina odpowiedział, iż można to zmienić. P. W. Kalina dodał, iż ten wykonawca zapewni  30% wkład własny. Wójt odpowiedział, że trudno teraz w tym momencie dyskutować na ten temat, gdyż nie ma obecnie dokumentów przed sobą, dlatego prosi o cierpliwość w tym temacie. P. W. Brisch dodał, iż jak się wyjeżdża z miejscowości Kolanowice na obwodnicę w kierunku Kluczborka nie ma widoczności na drogę, gdyż tak są zarośnięte pobocza. Zapytał także czy prace na drogach powiatowych wrócą jeszcze do miejscowości Kolanowice, ul Powstańców do centrum jest strasznie dziurawa? P. P. Wąsiak odpowiedział, iż nie ma wiedzy w tym temacie, dodał, iż z pewnością wrócą tam gdzie były zaznaczone pola do modernizacji. Trzeba także wziąć pod uwagę to, że Zarząd Dróg Powiatowych bierze pod uwagę te najbardziej zdefraudowane odcinki. P. W. Brisch dodał, iż w razie nieprzewidzianych sytuacji na drodze krajowej nr 45 Kluczbork – Opole objazd jest kierowany właśnie przez ul. Powstańców Śl., gdzie wówczas jest ruch jak na autostradzie. P. P. Wąsiak dodał, iż mieszkańcy z północnej części województwa nauczyli się także jeździć przez Kolanowice. P. E. Fila zapytał czy Zarząd Dróg Krajowych odpowiedział, już na wnioski mieszkańców w kwestii związanej z projektami przebudowy rond. Wójt opowiedział, iż na spotkaniu dwa tygodnie temu otrzymał odpowiedź, aby wszystkie wnioski spisać i przedstawić jeden całościowy wniosek na druku, co zostało poczynione i obecnie oczekuje się odpowiedzi. P. E. Fila zapytał także jak dojdzie do realizacji tej inwestycji, to gmina zabezpieczyła w jakiś sposób drogi gminne, gdzie będzie prowadzony tzw. „dziki” ruch samochodów omijających roboty drogowe? Takie kwestie można by uzgodnić z zarządcą drogi przed całą inwestycją. Dodał, iż w okolicach Olesna przy takiej inwestycji spisano umowę i wówczas Zarząd Dróg Krajowych odpowiadał za to co zostało zniszczone podczas przeprowadzanego remontu. P. P. Pośpiech odpowiedział, że jeśli ruch zostanie wyłączony na drodze krajowej, następnie jest umowa przy wyznaczeniu objazdu, wówczas  trzeba wynegocjować umowę w kwestii pokrycia kosztów remontu, bądź wykonania remontu po wykonaniu inwestycji. Będzie to drugi etap, dlatego dopiero wtedy będzie można ubiegać się o nakłady remontowe. P. M. Piestrak dodał, iż zadziała to jeżeli droga będzie całkowicie zamknięta. Jednakże zarządca drogi przekazał informację, że będzie prowadzony ruch wahadłowy na krótkich odcinkach. P. E. Fila skwitował, że ruch wahadłowy będzie prowadzony, jednak kierowcy chcąc ominąć ten ruch wahadłowy i tak będą jeździć drogami gminnymi i je niszczyć. P. M. Piestrak dodał, iż należy pamiętać, że drogi są niszczone przez ruch samochodów ciężarowych, a nie osobowych. Dodał, iż drogi takie także mają ograniczony przejazd tonażowy w kwestii samochodów ciężarowych. Następnie głos zabrał radny p. W. Kalina wracając do złożonego wniosku w kwestii inicjatywy lokalnej podkreślając, że prace wykonane przez wykonawcę, który także jest inicjatorem w 30% będzie stanowić wkład własny w ramach inicjatywy lokalnej. Faktura nie będzie z jego firmy, robocizna to wkład własny, a faktura będzie wystawiona tylko na zakup ogrodzenia. P. M. Piestrak stwierdził, iż na ten moment nie można określić, jak zostanie rozpatrzony ten wniosek, obecnie musi zostać on skonsultowany z radcą prawnym. P. J. Krzyścin poprosił, aby Wójt poinformował radnych, jak wyglądają sprawy z Zarządem Województwa. P. P. Wąsiak stwierdził, iż jest intensyfikacja działań, gdzie nie poprzestaje tylko na pisaniu pism, ale także inicjuje spotkania, są pewne ustalenia co do tego że rozpoczniemy prace nad dokumentacją techniczną w kwestii chodnika w Dąbrówce Łubniańskiej i przebudowy dwóch mostów. P. J. Krzyścin podkreślił, iż wydaje mu się, że niektórzy radni nie zauważają tego co robi obecny Wójt Gminy, dlatego takie informacje należałoby przybliżyć wszystkim radnym. Przez ostatnie dwie kadencje, jak był radnym w kwestii wniosków radnych była informacja, że przekazano pismo do dróg wojewódzkich przekazano pismo i oczekuje się odpowiedzi. Dopiero p. J. Pilarczyk jeżdżąc do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich mimo braku wsparcia gminy i otwarł „drzwi” do rzetelnych rozmów, gdzie nabrały one dynamiki, co dalej jest czynione przez obecnego Wójta. Dodał, iż należy przekonać Zarząd Dróg Wojewódzkich, aby nie poprawiać stanu dróg w lesie, a poprawiać stan bezpieczeństwo dróg w miejscach zamieszkałych przez naszych mieszkańców na terenach Jełowej, Dąbrówki Łubniańskiej, Łubnian czy Brynicy. P. A. Patelska stwierdziła, że może faktycznie trzeba będzie zrobić jakąś prezentację przedstawiającą działania Wójta. Dodała, że faktycznie za poprzedniej władzy zabiegała o rozwiązanie problemu ul. Krótkiej w Luboszycach i nic się dało zrobić. Obecnie przy obecnej władzy oraz zainicjowaniu przez p. A. Patelską spotkania tych mieszkańców z Wójtem w tej kwestii, obecnie droga została już naprawiona, która wyglądała najgorzej w Luboszycach, złożony był wniosek także o doświetlenie tej ulicy, gdzie prędzej także nie dało się tego zrealizować, obecnie jest to możliwe. Dzisiaj radni chcieli przedstawić propozycję podwyższenia wynagrodzenia Wójtowi Gminy, gdzie faktycznie widać pracę jaką wykonuje, jednakże został on odrzucony z porządku obrad. Podkreśliła, iż na komisjach była fajna atmosfera w tej kwestii, że były chęci podjęcia tej sprawy, gdzie wydaje się że każdy z osobna inaczej by głosował bez konsultacji ogólnych. Wójt Gminy zabrał głos odpowiadając radnemu p. J. Krzyścinowi podkreślając, iż uważa że przy drogach wojewódzkich i powiatowych mieszkają nasi mieszkańcy i powinno zależeć nam na tym, aby nie tylko rozmawiać i wytykać i mówić, że jest coś nie tak, a powinno się partycypować w kosztach inwestycji. P. P. Blach potwierdził, iż obecnie dzieje się dużo w miejscowości Kępa, udało się przekazać drogi prywatnie gminie Łubniany (wcześniej nie dało się tego zrealizować), doświetlenie ulic, gotowa jest dokumentacja na progi zwalniające, prowadzona jest praca nad kilkoma projektami realizowanych w międzyczasie.  Jest zaangażowanie obecnego Wójta, a nie tak jak za wcześniejszego Wójta po pół godzinie rozmowy dalej nic się nie działo, nic się nie dało. P. B. Drąg zapytała czy za poprzedniej władzy nic nie zostało zrealizowane w miejscowości Kępa? P. P. Blach poprosił o przytoczenie konkretów w tej kwestii. Dodał, iż z inicjatywy Wójta w poprzednich latach nic się nie działo. P. M. Waleska dodała, że w każdej miejscowości zostało coś zrealizowane. P. T. Pyka zwrócił uwagę, iż o tym co działo się w poprzednich latach zostało przedstawione w raporcie o stanie gminy, który dzisiaj został przegłosowany. Wyraża głęboką nadzieję, że rzeczywiście nie tylko skończy się na rozmowach ale także na realizacjach, że przyszły raport będzie obfitował w realizacje, które zostały zakończone. Następnie głos zabrała p. B. Drąg podkreślając, że w momencie zrealizowania drogi powiatowej w miejscowości Dąbrówka Łubniańska radni mówili, że zrobiona została droga w lesie, a przecież tamtą trasa jeżdżą właśnie nasi mieszkańcy z miejscowości Jełowa, Dąbrówka Łubniańska, Grabie czy Kobylno. P. P. Blach odpowiedział, iż wydaje się że ta kwestia nie odnosi się do słów przez niego przytoczonych, i należy zabierać głos w momencie gdy podejmowany jest ten temat. P. J. Krzyścin dodał, iż radna z Kobylna nie zrozumiała jego słów, gdyż mówił o tym, że Zarząd Dróg Wojewódzkich chce naprawiać drogi w lesie bo tam są dla nich najgorsze odcinki, wąskie i najbardziej dziurawe. Jednakże należy robić drogi tam gdzie mieszkają ludzie robiąc także chodniki i poboczami użytkowymi, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. P. J. Krzyścin był świadkiem rozmowy z kierownikiem Oddziału Remontów Zarządu Dróg Wojewódzkich w Oleśnie, z której wynikało, że najgorszym odcinkiem jest trasa od Łubnian do lasu bo tam jest za wąsko i są za tym, aby tam zrealizować inwestycję. Należy zmienić postrzeganie Zarządu Dróg Wojewódzkich bo najważniejsze dla nas są odcinki, które zamieszkują nasi mieszkańcy, aby poprawić bezpieczeństwo na drodze wojewódzkiej. P. Horaczuk powiedział na spotkaniu, że remont będzie przeprowadzany na odcinku od miejscowości Kup w kierunku Brynicy. Jednakże dla nas jako mieszkańców gminy najważniejsze są odcinki zamieszkałe i one powinny być  modernizowane, a leśne odcinki tylko naprawiane. Kwestia tego czy Zarząd Dróg Wojewódzkich naszą potrzebę, logikę i ją przyjmie czy też nie. Jeżeli się poprawi jakość nawierzchni a nie dostosuje pobocza, wówczas zwiększona będzie prędkość samochodów i stanie się bardziej niebezpieczny, a przecież nie o to chodzi. Przewodniczący Rady podkreślił, iż należy dbać o wszystkich mieszkańców, gdyż na tym odcinku są tylko trzy domy, ale mieszkańcy zamieszkujący tereny od tablicy Łubniany do lasu także poruszają się po bardzo niebezpiecznym terenie. P. J. Krzyścin podkreślił, iż mówimy o tym odcinku, który jest za tablicą terenu zabudowanego a lasem, bo ten odcinek jest najwęższy i najbardziej niebezpieczny i chcą ten odcinek w pierwszej kolejności naprawiać. Przewodniczący Rady dodał, iż należy dbać o wszystkich mieszkańców. P. T. Pyka zapytał o wystosowanie pisma do Lasów Państwowych w kwestii wyrównania drogi prowadzącej do Studzionki, bądź jej utwardzenia? Odpowiedzi udzielił p. M. Pawelec stwierdzając, iż prowadzone są rozmowy w tej kwestii. P. W. Kalina zapytał o drogę do Świerkli czy już otrzymano odpowiedź w tej sprawie. Stwierdzono, że nie otrzymano jeszcze odpowiedzi w tej kwestii.

Nastąpiła zmiana quorum (18:10:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Anna Patelska

Nastąpiła zmiana quorum (18:12:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 14

Do sesji dołączyli radni:

 1. Anna Patelska

Nastąpiła zmiana quorum (18:27:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 13

Sesję opuścili radni:

 1. Jacek Roguła

P. T. Pyka zapytał czy uzyska odpowiedź na pytanie odnośnie zwiększenia wynagrodzenia pozostałych pracowników Urzędu Gminy w ramach zwiększanych środków w danym projekcie uchwały. Skarbnik Gminy odpowiedziała, że taka informacja zostanie przekazana pisemnie.

 

Załączniki:

Nr 1 - Listy obecności,

Nr 2 - Porządek obrad,

Nr 3 - Uchwała Nr IX/49/19,

Nr  4 - Uchwała Nr 127/2019 z 24 kwietnia 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

Nr 5 - Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Łubniany,

Nr 6 - Uchwała Nr 246/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

Nr  7 - Protokół z posiedzenia Komisji Samorządowej wraz z Komisją Oświatowa z dnia 12 czerwca 2019 r.,

Nr 8 - Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 czerwca 2019 r.,

Nr  9 - Protokół z posiedzenia Komisji Organizacyjno - Finansowej z dnia 10 czerwca 2019 r.,

Nr 10 - Uchwała Nr IX/50/19,

Nr 11 - Uchwała Nr IX/51/19,

Nr 12 - Uchwała Nr IX/52/19,

Nr 13 - Uchwała Nr IX/53/19,

Nr 14 - Uchwała Nr IX/54/19,

Nr 15 - Uchwała Nr IX/55/19,

Nr 16 - Uchwała Nr IX/56/19,

Nr 17 - Uchwała Nr IX/57/19.9. Zamknięcie obrad. (18:33:00)

Zakończono sesję (18:33:33)

 

Protokołowała:

Magdalena Wyzdak – Kołodziej

 

Zatwierdził:
Przewodniczący Rady Gminy Łubniany

 

Ryszard Buchta