Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na bodowę sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Kępa - wykonanie dodatkowej sieci oraz przyłączy

                                                                                      Łubniany, dnia 2008.04.28
ZP/341-0/2/2008 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1. Nazwa zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Kępa – wykonanie dodatkowej sieci oraz przyłączy”.
2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 31.03.2008r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 24.04.2008r.
6. Liczba złożonych ofert: 3
7. Liczba ofert odrzuconych: 1
8. Wybór oferty: Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
                            ECOKOM Sp. z o.o.
                            ul. Kościelna 8
                            46-022 Luboszyce

9. Wartość zamówienia:
Netto: 265.502,69 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwa złote i 69/100),
VAT 22% - 58.410,59 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziesięć złotych i 59/100)
Brutto: 323.913,28zł (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzynaście złotych i 28/100).

10. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

11. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – PPUH „HYDROMONT” inż. Jan Olszewski z/s. 45-701 Opole ul. Wrocławska 62, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 61,94 pkt.
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o. o., z/s. 46-022 Luboszyce ul. Kościelna 8, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt;

12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne niżej wymienionych ofert:
Oferta nr 2 – Konsorcjum firm – „ZIB OPOLE” Garbarczyk Piotr z/s. 45-003 Opole ul. Rybacka 15 oraz „WODGAZ” A. Kosentka, A. Michalska Spółka Jawna z/s. 45-802 Opole ul. Partyzancka 54A – odrzucona na podstawie art. 89. ust. 1 pkt. 1, gdyż: oferta jest niezgodna z ustawą.
Wykonawca uiścił wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy. Zgodnie z art. 45 ust. 6 pkt. 1 i ust. 7 ustawy prawo zamówień publicznych wadium może być wniesione w pieniądzu, przy czym ustawodawca wyłącza możliwość wniesienia wadium w gotówce. Wadium w pieniądzu przelewa się na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w SIWZ.

13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

                                                                                           WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                            DIETER WYSTUB

 

 

nowa podstrona, dodana 2008-04-28

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2008-04-28