Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych

 ZP/341-0/4/2008                                                                       Łubniany, dnia 04.04.2008r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

zamieszczone w BZP w dniu 04.04.2008r., nr ogłoszenia 68169-2008

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski , tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,

 ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych”

 /Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655/.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej :
www.bip.lubniany.pl
Przedmiotem zamówienia jest: Pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych w m. Kępa, Kolanowice i Jełowa, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
- oczyszczaniu mechanicznym nawierzchni drogowej ulepszonej z bitumu,
- powierzchniowym utrwalaniu nawierzchni drogowych emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego,
- oczyszczanie ręczne (zamiatanie) nawierzchni drogowych.

 Wartość szacunkowa – powyżej 14000 euro, mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 CPV: 45.00.00.00-7 roboty budowlane,
          45.23.31.41-9 roboty w zakresie konserwacji dróg.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowość Kępa, Kolanowice i Jełowa.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

 Termin realizacji wymagany - 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 28.04.2008r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.04.2008r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Wymagane wadium – 1500 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100)


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
:
- Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami :
W zakresie proceduralnym: Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym: Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1,
                                                  Joachim Świerc, 4270 593, lok. 3,
                                                  Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
                                                  e-mail: zamowienia@lubniany.pl

 Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia: 

Nr

Sposób oceny

Warunek

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg).

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 200 000,00 zł/brutto.

5.

Dowód wniesienia wadium

wniosą wymagane wadium

6

Warunki gwarancji

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

7

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

 Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.

                                                                              Wójt Gminy Łubniany
                                                                              Dieter Wystub

 

nowa podstrona, dodana 2008-04-03

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2008-04-04