Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Luboszyce - wykonanie dodatkowych przyłączy

ZP/341-0/3/2008                                                                         Łubniany, dnia 2008.03.27

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1. Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Luboszyce – wykonanie dodatkowych przyłączy”.
2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 25.02.2008r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5. Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 18.03.2008r.
6. Liczba złożonych ofert: 2
7. Liczba ofert odrzuconych: 1
8. Wybór oferty: Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
                             ECOKOM Sp. z o.o.
                             ul. Kościelna 8
                             46-022 Luboszyce
9.
Wartość zamówienia:
Netto: 202.727,73 zł (słownie: dwieście dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem złotych i 73/100)
VAT 22% - 44.600,10 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sześćset złotych i 10/100)
Brutto: 247.327,83zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia siedem złotych i 83/100).
10.
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku
indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
11. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o. o., z/s. 46-022 Luboszyce ul. Kościelna 8, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt;
12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne niżej wymienionych ofert:
Oferta nr 1 – Anbud – Krapkowice Sp. z o.o. z/s. 47-300 Krapkowice ul. Basztowa 10 – odrzucona na podstawie art. 89. ust. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
Oferta nr 1 – Anbud – Krapkowice Sp. z o.o. z/s. 47-300 Krapkowice ul. Basztowa 10 – Wykonawca załączył do oferty referencje, jednak ich treść nie określa wymaganych informacji. Zamawiający w dniu 20.03.2008r. pismem ZP/341-0/3-A/2008, zgodnie z art. 26 ust. 3 i 4 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia i wyjaśnienia oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty o prawidłowe referencje i nie złożył satysfakcjonujących wyjaśnień.                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                             
                                                                                              WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                          DIETER WYSTUB

 

nowa podstrona, dodana 2008-03-28

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2008-03-28