Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany

Łubniany, dnia 2008.01.29

ZP/341-0/1/2008

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104

1. Nazwa zadania: „Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany”.
2. Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593;
3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 14.01.2008r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 25.01.2008r.
6. Liczba złożonych ofert: 2
7. Liczba ofert odrzuconych: 0
8. Wybór oferty: EKO-TRANS
                            Jan Kurowski
                            ul. Brynicka 16B
                            46-082 Kup
9. Wartość zamówienia:
Netto: 236.156,54 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych i 54/100)
VAT 7% - 16.530,96 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści złotych i 96/100)
Brutto: 252.687,50zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem złotych i 50/100).
10. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą
cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku
indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
11. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – REMONDIS Opole Sp. z o.o. z/s. 45-573 Opole ul. Al. Przyjaźni 9, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 83,54 pkt.
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – EKO-TRANS Jan Kurowski, 46-082 Kup ul. Brynicka 16B, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt;
12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.                                                                                                  

                                                                                                           WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                            DIETER WYSTUB

 

 

nowa podstrona, dodana 2008-01-30

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz jonek
Data wytworzenia: 2008-01-30