Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany

ZP/341-0/1/2008                                                     Łubniany, dnia 14.01.2008r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym


Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski, tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany”

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 9440 - 2008 z dnia 14.01.2008r.

 /Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655)/

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.plPrzedmiotem zamówienia jest: Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
- wywóz odpadów stałych z pojemników P-110 umieszczonych w przystosowanych do tego celu miejscach,
- wywóz za pomocą kontenerów KP-7 odpadów stałych z placów publicznych,

 Wartość szacunkowa powyżej 14 000 euro, mniejsza niż określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 /Dz. U. z 2007 r., Nr. 241, poz. 1762/ na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CPV : 90.12.00.00-4 Usługi gospodarki odpadami,
          90.00.00.00-7 Usługi usuwania odpadów i nieczystości,
          90.12.12.00-3 Usługi transportu odpadów.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, obiekty wg. wykazu.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany: od podpisania umowy do 31 stycznia 2009r.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 25.01.2008r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.01.2008r. o godzinie 9.30 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.

Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Informacja na temat wadium – nie wymagane.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym: Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym: Joachim Świerc, tel. 4270 593, lok. 3,
                                          Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3, 
                                          e-mail: zamowienia@lubniany.pl

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia: 

Nr

Warunek

 

Sposób oceny

 

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeni

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4.

Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Obowiązujące przez cały zakładany okres realizacji zamówienia.

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. posiadają zezwolenie na świadczenie usług określonych niniejszym zamówieniem.

5.

Aktualne zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów określone w art. 28 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Obowiązujące przez cały zakładany okres realizacji zamówienia.

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych

6.

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zrealizowali jako główny wykonawca w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej jedno zadanie o zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem (tj. wywóz odpadów stałych specjalistycznymi wozami)

7.

wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia

posiadają lub mają dostęp do w pełni sprawnych jednostek sprzętu niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia tj. dysponują specjalistycznymi wozami do wywozu kontenerów KP-7 oraz pojemników P-110 (min. jednym do wywozu pojemników P-110 oraz min. jednym do wywozu kontenerów KP-7), dysponują min. 34 szt. kontenerów KP-7 (w tym min. 6 szt. do selektywnej zbiórki odpadów).

8.

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń


Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
nformacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.
                                                                                    Wójt Gminy Łubniany
                                                                                    Dieter Wystub

 

 

nowa podstrona, dodana 2008-01-14

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2008-01-14
                                                                        Wójt