Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z przebudową poddasza na cele użytkowe oraz przyłączem wodociągowym i cieplnym w Łubnianach przy ulicy Opolskiej 49

ZP/341-0/15/ŁOK/2009                                               Łubniany, dnia 02.10.2009r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
 
 
zamieszczone w BZP w dniu 02.10.2009r., nr ogłoszenia - 342418-2009

Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalnej, 46-024 Łubniany ul. Opolska 53, woj. opolskie, pow. opolski, tel. 077/4 215096, fax. 077/4 215 024,www.lodzk.opole.pl, e-mail: lodzk@interia.pl,

"Remont budynku wielofunkcyjnego wraz z przebudową poddasza na cele użytkowe oraz przyłączem wodociągowym i cieplnym w Łubnianach przy ulicy Opolskiej 49”
 
Projekt dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) Program Rozwoju Obszarów Wiejskichna lata 2007 – 2013 (PROW 2007-2013)
 
/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm./.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu budynku wielofunkcyjnego wraz z przebudową poddasza na cele użytkowe oraz przyłączem wodociągowym i cieplnym w Łubnianach przy ulicy Opolskiej 49 - w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
- wykonanie niezbędnych rozbiórek, - uzupełnienie fundamentów pod nowe ścianki, - wykonanie stropu WPS nad parterem, - założenie konstrukcji stalowej pod połacie dachowe oraz kolejny strop, - wymurowanie ścian I i II piętra, - założenie konstrukcji belkowej stropów nad I i II piętrem, - wykonanie niezbędnych izolacji (paraizolacje, paroprzepuszczalne, cieplne), - wykonanie konstrukcji dachu pod krycie (ołacenie), wykonanie krycia dachówką karpiówką w łuskę, - wykonanie odeskowania pod krycie blachą lukarn, - montaż rynien i rur spustowych, - montaż ścianek gipsowych oraz stropów z płyt karton-gips ognioodpornych, - izolacja termiczna ścianek zewnętrznych wełną mineralną, - wykonanie kanałów wentylacji mechanicznej z ich obudową płytami OSB wodoodpornymi, - izolacja termiczna kanału, - podłączenie wentylatorów kanałowych, - docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem z wyprawą mineralną, - wykonanie podjazdów dla niepełnosprawnych, - ułożenie podłóg z płytek gress, - ułożenie paneli przemysłowych, - ułożenie na kleju płytek glazurowanych sanitarnych do wysokości 2,0m., - malowanie ścian i sufitów 2x farbą emulsyjną z wcześniejszym zagruntowaniem podłoża, - montaż stolarki drzwiowej, - montaż okien PVC oraz aluminiowych na klatce schodowej, - obłożenie schodów wewn. płytkami, - montaż balustrady stalowej, - montaż parapetów drewnopodobnych od wewnątrz oraz PVC od zewnątrz budynku, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku, wykonanie instalacji sanitarnej i c.o., - wykonanie przyłączy cieplnego i wodociągowego.
Powierzchnia zabudowy: 348,92 m2,
kubatura budynku – 2840,20 m3,
powierzchnia użytkowa budynku (bez pom. PP i TP) – 524,15m2.
 
 
Wartość szacunkowa – powyżej 14000 euro, mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

CPV:  45.21.13.50-7 Roboty budowlane w zakresie budynków
wielofunkcyjnych,
            45.26.26.90-4 Remont starych budynków.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowość Łubniany – działki nr 386, 387/3, 376/6 i 380.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany - 600 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach z/s. 46-024 Łubniany ul. Opolska 104  - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 30.10.2009r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.10.2009r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 – sala konferencyjna.

Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Wymagane wadium – 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100).

 Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym: Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym: Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1,
                                                Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3, e-mail:

 Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

 

Nr

Sposób oceny

Warunek

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

 

2

 

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

 

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

3

 

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. roboty remontowe w obiektach użyteczności publicznej).

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 1.500 000,00 zł/brutto.

7

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.

W tym dysponują co najmniej osobami:
1. kierownik budowy - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, minimum 5 lat stażu pracy na stanowisku kierownika budów,
2. kierownik robót elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimalny staż pracy od chwili uzyskania uprawnień- 5 lat.
3. kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych- minimalny staż pracy od chwili uzyskania uprawnień - 5 lat , 

8

Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie kadry kierowniczej i pracowników, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

9

dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane w specjalności objętej zamówieniem, aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

10

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane lub usługi

Zatrudniać na podstawie umowy o pracę co najmniej 10 osób

11

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny ofertowej.

 

12

 

Dowód wniesienia wadium

wniosą wymagane wadium

13

Warunki gwarancji

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

14

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

 Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz  z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 

 
                                                                         Dyrektor Łubniańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej
                                                                 mgr Krystian Czech

             Wyjaśnienia treści SIWZ:

        UWAGA!!!! Modyfikacja treści SIWZ:

           Wyjaśnienia treści SIWZ z 28.10.2009r.:

          UWAGA!!!!! Modyfikacja treści SIWZ z 28.10.2009r.:

        UWAGA!!!! Zmiana (przedłużenie) terminu składania ofert:

 


 nowa podstrona, dodana 2009-10-02 

 

Podmiot udostępniający: Łubniański Ośrodek Działalności Kulturalanej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2009-10-02