Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Zagospodarowanie centrum miejscowości Jełowa - plac przy ul. Wolności


 

Łubniany, dnia 2009.08.21
ZP/341-0/14/2009
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Zagospodarowanie centrum miejscowości Jełowa – plac przy ul. Wolności”. 
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 22.07.2009r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 12.08.2009r.
6.      Liczba złożonych ofert: 4
7.      Liczba ofert odrzuconych: 0
8.      Wybór oferty:                                      Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych
                                                                        Spółka z o.o.
                                                                ul. Aleja Przyjaźni 9
                                                                45-573 Opole
9.      Wartość zamówienia:     
Netto: 441.998,97 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 97/100)
VAT 22% - 97.239,77 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i 77/100)
Brutto: 539.238,74 zł (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych i 74/100).
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Układanie Kostki Brukowej i Roboty Ziemne Andrzej Staś z/s. 46-046 Ligota Turawska, Bierdzany ul. Opolska 17, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 75,40 pkt;
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Opolskie Przedsiębiorstwo Usług Drogowych Sp. z o.o. z/s. 45-573 Opole ul. Al. Przyjaźni 9, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt;
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Transport Towarowy Ryszard Biela z/s. 48-320 Skoroszyce-Siedzina ul. Grodkowska 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 92,08 pkt;
- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – ADAC-LEWAR S.C. Tomasz Księżarek i Dariusz Żołnierczyk z/s. 42-141 Przystań ul. Słoneczna 11, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 78,74 pkt;
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
                Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
                Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 
 
 
                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                     DIETER WYSTUB
nowa podstrona, dodana 2009-08-21 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach 
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2009-08-21