Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Kolanowice i Masów gm. Łubniany - ETAP I


 

                                                                                                                                                        Łubniany, dnia 2009.08.06
ZP/341-0/13/2009
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w m. Kolanowice i Masów gm. Łubniany - ETAP I”. 
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 15.07.2009r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 05.08.2009r.
6.      Liczba złożonych ofert: 1
7.      Liczba ofert odrzuconych: 0
8.      Wybór oferty:                             Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
                                                               ECOKOM Sp. z o.o.
                                                       ul. Kościelna 8
                                                       46-022 Luboszyce
9.      Wartość zamówienia:     
Netto: 694.524,49 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote i 49/100),
VAT 22% - 152.795,38 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 38/100),
Brutto: 847.319,87 zł (słownie: osiemset czterdzieści siedem tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych i 87/100).
              Uzasadnienie wyboru: złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu;
10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o. z/s. 46-022 Luboszyce ul. Kościelna 8, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt.
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
                Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
               Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 
                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                     DIETER WYSTUBnowa podstrona, dodana 2009-08-06

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2009-08-06