Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Sukcesywne dostawy gazu płynnego oraz montaż i dzierżawę zbiorników z wyposażeniem

                                                                                                                                                                          Łubniany, dnia 2009.08.05

ZP/341-0/12/2009
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
 1. Nazwa zadania: „Sukcesywne dostawy gazu płynnego oraz montaż i dzierżawę zbiorników z wyposażeniem”
 2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Beata Karpin tel. 77 4270 576;  
 3.  Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 10.07.2009r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
 5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 20.07.2009r..
 6. Liczba złożonych ofert: 2
 7. Liczba ofert odrzuconych: 0
 8. Wybór oferty:                              BP Polska S.A.
                                                       ul. Jasnogórska 1
                                                       31-358 Kraków
 9. Wartość zamówienia:  
  Netto: 348.002,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem tysięcy dwa złote i 00/100)
  VAT 22% 76.560,44 (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i 44/100)
  Brutto: 424.562,44 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa złote i 44/100).
  Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
 10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
  - oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – ORLEN GAZ Sp. z o.o. z/s. 09-411 Płock ul. Zglenickiego, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 99,14 pkt.,
  - oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – BP Polska S.A. z/s. 31-358 Kraków ul. Jasnogórska 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt.,
 11. Informacja o odrzuceniu ofert:
  Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
 12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
  Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                     DIETER WYSTUB

nowa podstrona, dodana 2009-08-05
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2009-08-05