Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na opracowanie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kępa gm. Łubniany

 

Łubniany, dnia 2009.07.20
ZP/341-0/10/2009
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
 1. Nazwa zadania: „Opracowanie projektów zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kępa gm. Łubniany” 
 2. Osoba upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krystian Baldy tel. 77 4270 598;  
 3. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 4. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 18.06.2009r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
 5. Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 07.07.2009r.
 6. Liczba złożonych ofert: 1
 7. Liczba ofert odrzuconych: 0
 8. Wybór oferty:                                 Pracownia Urbanistyczna „URB-PLAN” mgr Helena Nowik
                                                            ul. Szarych Szeregów 56/403
                                                            45-256 Opole
 9. Wartość zamówienia:           
  Netto: 98.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych i 00/100)
  VAT 22% 21.560,00 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i 00/100)
  Brutto: 119.560,00 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych i 00/100).
 10. Uzasadnienie wyboru: W postępowaniu złożono jedną ofertę, która spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 11. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
  - oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Pracownia Urbanistyczna „URB-PLAN” mgr Helena Nowik z/s. 45-256 Opole ul. Szarych Szeregów 56/403, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt.
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
  Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
 13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
  Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                     DIETER WYSTUBnowa podstrona, dodana 2009-07-20

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2009-07-20