Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2009/2010


 

Łubniany, dnia 2008.07.13
ZP/341-0/11/2009
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2009/2010”
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: inż. Tomasz Jonek tel. 77 4270 593;   mgr Beata Karpin tel. 77 4270576;
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 01.07.2009r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 10.07.2009r.
6.      Liczba złożonych ofert: 1
7.      Liczba ofert odrzuconych: 0
8.      Wybór oferty:                                   Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
             Spółka Akcyjna w Opolu
                                                             ul. Rodziewiczówny 1
                                                             45-348 Opole 
9.      Wartość zamówienia:     
Netto: 142.850,00 zł (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych i 00/100),
VAT 7% - 9.999,50 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 50/100),
Brutto: 152.849,50zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych i 50/100).
10. Uzasadnienie wyboru: złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu;
11. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
      - oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z/s. 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1, w kryterium cena 80% oferta uzyskała – 80,00 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 20% oferta uzyskała – 20,00pkt., razem 100,00 pkt.
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 
 
                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                     DIETER WYSTUBnowa podstrona, dodana 2009-07-13

 

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2009-07-13