Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sukcesywne dostawy gazu płynnego oraz montaż i dzierżawę zbiorników z wyposażeniem

ZP/341-0/12/2009                                                                                                                         

                                                                                                                                           Łubniany, dnia 10.07.2009r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski , tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,
                                                    
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Sukcesywne dostawy gazu płynnego oraz montaż i dzierżawę zbiorników z wyposażeniem”
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 232218-2009 z dnia 10.07.2009r.
 
/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.)/.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl
 
Przedmiotem zamówienia są: Sukcesywne dostawy gazu płynnego oraz montaż i dzierżawę zbiorników z wyposażeniem, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
Sukcesywne dostawy gazu płynnego propan techniczny oraz montaż i dzierżawa dwóch zbiorników podziemnych wraz z wyposażeniem. Gaz płynny będzie przeznaczony do zasilania kotłowni, która służyć będzie do ogrzewania czterech obiektów (Szkoła Podstawowa, Łubiański Ośrodek Działalności Kulturalnej wraz z remizą OSP, Ośrodka Zdrowia wraz ze Stacją Caritas oraz w przyszłości budynku wielofunkcyjnego).
Wartość szacunkowa powyżej 14 000 euro, mniejsza niż określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 /Dz. U. z 2007 r., Nr. 241, poz. 1762/ na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
CPV:  09.12.21.10-4 Propan skroplony,
           44.61.20.00-3 Pojemniki na gaz skroplony.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowość: Łubniany.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji wymagany: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 20.07.2009r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.07.2009r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Wymagane wadium – 9000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

1.    Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym:  Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym:  Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1, 
                                                   Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3, e-mail: zamowienia@lubniany.pl
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
 

Nr

Sposób oceny

Warunek

1.

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2.

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeni

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3.

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4.

Aktualna (obowiązująca na czas trwania umowy) koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi. (Dz. U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn).

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi.

5.

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy lub usługi te zostały wykonane należycie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zrealizowali jako główny wykonawca w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej cztery zadania o zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem (tj. dostawa gazu płynnego w ilości min. 150 000 litrów w ciągu trwania umowy)

6.

wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia

posiadają lub mają dostęp do w pełni sprawnych jednostek sprzętu niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia tj. dysponują specjalistycznymi wozami do przewozu gazu płynnego - minimum jedna – autocysterna.

7.

Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego sprzętu

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, jeżeli w wykazie posiadanego sprzętu, wykonawca wskazał sprzęt, którym będzie dysponował

8.

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                                                                    Dieter Wystub
nowa podstrona, dodana 2009-07-10

 

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2009-07-10