Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych

 

Łubniany, dnia 2009.05.27
ZP/341-0/9/2009
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Pojedyncze powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg gminnych”. 
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593;
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 30.04.2009r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 25.05.2009r.
6.      Liczba złożonych ofert: 3
7.      Liczba ofert odrzuconych: 0
8.      Wybór oferty:                                 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
                                                                     REZ-DROGPOL s.c.
                                                             ul. Warszawska 474
                                                             42-200 Częstochowa
9.      Wartość zamówienia:  
Netto: 70.839,57 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć  złotych i 57/100)
VAT 22% - 15.584,71 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery  złote i 71/100)
Brutto: 86.424,28 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote i 28/100).
10. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
11. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. z/s. 42-700 Lubliniec ul. Klonowa 11, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 49,14 pkt;
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REZ-DROGPOL s.c. z/s. 42-200 Częstochowa ul. Warszawska 474, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt;
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – PL-BITUNOVA Spółka z o.o. z/s. 47-240 Bierawa ul. Gliwicka 9, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 83,04 pkt.,
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 
                                                                                                                 WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                                 DIETER WYSTUB
nowa podstrona, dodana 2009-05-27

 

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2009-05-27