Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na modernizację kotłowni polegającą na wymianie kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy wraz z instalacją wewnętrzną gazu i przyłączem gazowym

Łubniany, dnia 2009.05.26

ZP/341-0/8/2009

 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Wójt Gminy Łubniany

46-024 Łubniany ul. Opolska 104

 

1.      Nazwa zadania: „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła na paliwo stałe na kocioł gazowy wraz z instalacją wewnętrzną gazu i przyłączem gazowym”. 

2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591;   

3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 22.04.2009r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.

5.      Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 18.05.2009r.

6.      Liczba złożonych ofert: 7

7.      Liczba ofert odrzuconych: 1

8.      Wybór oferty:   Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

                                              „INSTAL-ROGRA”

                                              ul. Stary Targ 3

                                        43-400 Cieszyn

9.      Wartość zamówienia:  

Netto: 170.285,78 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych i 78/100)

VAT 22% - 37.462,87 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote i 87/100)

Brutto: 207.748,65zł (słownie: dwieście siedem tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych i 65/100).

10.  Uzasadnienie wyboru:  Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą  

    cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku  

    indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.

11.  Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „INSTAL-ROGRA” z/s. 43-400 Cieszyn ul. Stary Targ 3, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt;

 - oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę - „ELSAN” s.c. Zakład Wykonawstwa Instalacji Elektrycznych i Sanitarnych z/s. 46-203 Kluczbork ul. Byczyńska 120, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 75,96 pkt;

- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Firma Handlowo-Usługowa „SAN-TECH” Kabała Edyta, Marzena Mosiala Spółka Jawna z/s. 46-320 Praszka ul. Kaliska 35, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 82,36 pkt;

- oferta Nr 4 - złożona przez Wykonawcę – KOMEX Spółka Jawna Andrzej Rącki, Marek Rącki z/s. 45-061 Opole ul. Katowicka 83, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 71,53 pkt;

- oferta Nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo „RURBET” SP. z o.o. z/s. 46-021 Brzezie k/Opola, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 86,95 pkt;

- oferta Nr 7 - złożona przez Wykonawcę – Firma Budowlano-Instalacyjna MONOPLAST z/s. 60-693 Poznań ul. H. Szafran 3, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 77,83 pkt; 

12. Informacja o odrzuceniu ofert:

            Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne niżej wymienionych ofert:

- Oferta nr 6 – P.U.H. „BREXPOL” s.c. T. Atamańczuk – D. Przybyła z/s. 45-123 Opole ul. Budowlanych 101A - odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2, gdyż: w ofercie brak jest dokumentu wymaganego w punkcie 13.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia - tabela -  wiersz 15 tj. harmonogramu rzeczowo-finansowego.

13.  Informacja o wykluczeniu Wykonawców:

Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.

 

 

                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY

                                                                                                     DIETER WYSTUBnowa podstrona, dodana 2009-05-26

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2009-05-26