Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa - kontynuacja

 ZP/341-0/3/2009                                                              Łubniany, dnia 27.01.2009r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

zamieszczone w BZP w dniu 27.01.2009r., nr ogłoszenia 28871-2009.

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski, tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,

                                                     

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Budowę kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa - kontynuacja”

 

/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm./.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl

 

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa kanalizacji sanitarnej wysokociśnieniowej w miejscowości Jełowa - kontynuacja, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy: - przyłącza ciśnieniowe:  PE Ø 40mm – 1101,1m, - przepompownie przydomowe – 56 kpl. jednopompowe (zbiornik, wyposażenie pompowni), - przepompownie przydomowe – 1 kpl. dwupompowe (zbiornik, wyposażenie pompowni),

Wartość szacunkowa – powyżej 14000 euro, mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

CPV:   45.23.24.00-6 roboty budowlane w zakresie kanałów 
                                               ściekowych,      
              45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,
        
45.23.24.23-3 pompownie ścieków,       
       
45.23.24.40-8 roboty budowlane w zakresie budowy 
                          rurociągów
do odprowadzania ścieków.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowość Jełowa.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.

Termin realizacji wymagany - 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 18.02.2009r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.02.2009r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.

Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Wymagane wadium – 6500 zł (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych i 00/100).


Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- Cena (koszt) - 100%


Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.


Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami :

W zakresie proceduralnym: Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,

W zakresie merytorycznym: Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1,

                                      Joachim Świerc, 4270 593, lok. 3,

                                      Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,

                                      e-mail: zamowienia@lubniany.pl

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Nr

Sposób oceny

Warunek

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej lub wysokociśnieniowej).

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 800 000,00 zł/brutto.

5

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności kanalizacyjnej, elektrycznej, drogowej i geodezyjnej.

W tym dysponują co najmniej osobami: jedną osobą legitymująca się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami kanalizacyjnymi.

6

Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie kadry kierowniczej i pracowników, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

7

dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane w specjalności objętej zamówieniem, aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

8

Dowód wniesienia wadium

wniosą wymagane wadium

9

Warunki gwarancji

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

10

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

 Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 

                                                                                                       Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                       Dieter Wystub

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ:

nowa podstrona, dodana 2009-01-27

 

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2009-01-27