Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr VIII/48/2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubniany, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się wzór załącznika do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy współwłaćicieli nieruchomości jest więcej aniżeli pól we wzorze deklaracji, stanowący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1 właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy w Łubnianach w terminie: 1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca;
2) 14 dni od dnia nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości osób zamieszkałych na terenie nieruchomości lub przystąpienia bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3. 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w uchwale, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 2. Deklarację w formie elektronicznej właściciel nieruchomości powinien przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy wykorzystaniu elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-PUAP) do Urzędu Gminy Łubniany.
3. Deklarację w formie elektronicznej składa się poprzez wysłanie odpowiednio podpisanej epaczki, której elementem jest dołączony jako załącznik do formularza pisma ogólnego, wypełniony komputerowo właściwy druk deklaracji w formacie .XLS albo .XLSX, określony niniejszą uchwałą.
4. Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest jej podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 162), albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 700, z późn. zm.).
5. Układ informacji i powiązań deklaracji określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 5. Z dniem 1 lipca 2019 roku traci moc uchwała Rady Gminy Łubniany Nr VIII/68/15 z dnia 28 września 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2019 roku.
Przewodniczący Rady Gminy w Łubnianach

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr VIII/48/2019 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20-05-2019 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
http://http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1870