Przejdź do treści strony WCAG

Uchwała Nr VIII/46/2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, 2 a i 3 oraz 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r . o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.), Rada Gminy w Łubnianach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w art. 6 c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r . o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ten sposób, że opłata miesięczna od właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 lub § 3. § 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odpady komunalne, które są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 20,00 zł na osobę miesięcznie. § 3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odpady komunalne, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 40,00 zł na osobę miesięcznie. § 4. Ustala się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono odrębną własność lokalu, a obowiązki właściciela nieruchomości obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową: 1) za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości określonej w § 2 niniejszej uchwały;
2) za odpady komunalne, które nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany. § 6. Z dniem 1 lipca 2019 roku traci moc Uchwała Rady Gminy Łubniany Nr V/33/15 z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty. § 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2019 roku.
Przewodniczący Rady Gminy w Łubnianach

Ryszard Buchta

 

PDF    Uchwała Nr VIII/46/2019 Rady Gminy w Łubnianach z dnia 20-05-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty
http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1850