Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Remont ulicy Starodworcowej w miejscowości Jełowa

ZP/341-0/2/2009                                                                        Łubniany, dnia 10.02.2009r.


Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

zamieszczone w BZP w dniu 10.02.2009r., nr ogłoszenia 22758-2009.

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski , tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,
                                                     
ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Remont ulicy Starodworcowej w miejscowości Jełowa”
 
/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm./.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl
 
Przedmiotem zamówienia jest: Remont ulicy Starodworcowej w miejscowości Jełowa, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
Remont polegał będzie na remoncie nawierzchni drogi gminnej oraz przebudowie i oznakowaniu skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 461, ul. Dworcową. 
Na chwilę obecną droga wojewódzka posiada nawierzchnię bitumiczną z obustronnymi poboczami i rowami. Skrzyżowanie nie jest oznakowane.
Droga gminna jest o nawierzchni zmiennej - gruntowej, bitumicznej i tłuczniowej, ulica posiada oświetlenie w terenie zabudowanym. Ulica posiada liczne nierówności  w przekroju podłużnym jak również poprzecznym.
Projektuje się nawierzchnię drogi gminnej z betonu asfaltowego. Na istniejącej nawierzchni bitumicznej zakłada się frezowanie gr. ~3 cm. Pobocza wykonane zostaną z tłucznia lub frezu bitumicznego grubości 10 – 15 cm. Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nową konstrukcję jezdni. Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką obrukowana zostanie istniejącą wyspa (z kapliczką i czterema dębami) z częściowym wykorzystaniem istniejącego materiału (kostki granitowej ~ 60 % materiał nowy). Wykonane zostanie oznakowanie pionowe w obrębie skrzyżowania zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu.
Konstrukcja nawierzchni jezdni.
a) Przekrój I, II (z korytowaniem)
 - warstwa ścieralna - beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 5 cm,
 - warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0 – 12,8 -gr. 4 cm,
 - podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – gr. 15 cm,
 - podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 63,0 mm – gr. 15 cm.
 b) Przekrój III, IV (bez korytowania)
 - warstwa ścieralna - beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 5 cm,
 - podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – gr. 20 cm.
c) Przekrój V
 - warstwa ścieralna - beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 5 cm,
 - warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 3 cm,
d) Przekrój VI
 - warstwa ścieralna - beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 5 cm,
 - warstwa wyrównawcza - beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 3 cm,
e) Na poszerzeniu jezdni:
 - warstwa ścieralna - beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 5 cm,
 - podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – gr. 15 cm,
 - podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 63,0 mm – gr. 15 cm.
Parametry geometryczne:
   - długość odcinka 1822 m
   - szerokość jezdni 3,5- 4,0 m
   - powierzchnia jezdni – 7226,68 m2
   - szerokość utwardzenia pobocza dwustronnie kruszywem łamanym gr.5cm - 0,50m
   - odwodnienie: powierzchniowe,
  - spadek podłużny dostosowany do ukształtowania terenu i założonych rzędnych wysokościowych.
Wartość szacunkowa – powyżej 14000 euro, mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
CPV:      45.23.31.40-2 roboty drogowe,
                  45.23.31.42-6 roboty w zakresie naprawy dróg, 
             
45.23.32.23-8 wymiana nawierzchni drogowej.
Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowość Jełowa.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji wymagany - 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18
Termin składania ofert upływa dnia 09.03.2009r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.03.2009r. o godzinie 10.00 w Sali Łubiańskiego Ośrodka Działalności Kulturalnej, 46-024 Łubniany ul. Opolska 53.

Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Wymagane wadium – 5500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych i 00/100).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

- Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym: Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym: Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1,
                                                       Joachim Świerc, 4270 593, lok. 3,
                                                       Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3, 
                                                       e-mail: zamowienia@lubniany.pl
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:

Nr

Sposób oceny

Warunek

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. wpis w odpisie z rejestru lub zaświadczenie o prowadzeniu działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia

4

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia referencji potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. budowa lub remont nawierzchni drogowych).

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 800 000,00 zł/brutto.

5

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i geodezyjnej.

W tym dysponują co najmniej osobami: jedną osobą legitymująca się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami drogowymi.

6

Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie kadry kierowniczej i pracowników, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował

7

dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane w specjalności objętej zamówieniem, aktualne zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

8

Dowód wniesienia wadium

wniosą wymagane wadium

9

Warunki gwarancji

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

10

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

 Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 

                                                                                Wójt Gminy Łubniany
                                                                                Dieter Wystub
 


nowa podstrona, dodana 2009-02-10

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2009-02-10