Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany

 

Łubniany, dnia 2009.01.22
ZP/341-0/1/2009
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany”. 
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593;   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 12.01.2009r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 21.01.2009r.
6.      Liczba złożonych ofert: 2
7.      Liczba ofert odrzuconych: 0
8.      Wybór oferty:                             EKO-TRANS
                                                               Jan Kurowski
                                                       ul. Brynicka 16B
                                                       46-082 Kup
9.      Wartość zamówienia:     
Netto: 276.460,28 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych i 28/100)
VAT 7% - 19.352,22 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dwa złote i 22/100)
Brutto: 295.812,50zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwanaście złotych i 50/100).
10. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
11. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
      - oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – REMONDIS Opole Sp. z o.o. z/s.
     45-573 Opole ul. Al. Przyjaźni 9, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 88,71 pkt.
     - oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – EKO-TRANS Jan Kurowski,
     46-082 Kup ul. Brynicka 16B, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 100,00 pkt;
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
 
                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                     DIETER WYSTUB
nowa podstrona, dodana 2009-01-22

 

Podmiot udostępniający: Tomasz Jonek
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2009-01-22