Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2010/2011


 

Łubniany, dnia 2010.08.02
ZP/341-0/8/2010
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2010/2011”. 
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Beata Karpin tel. 77 4270 576.   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 20.07.2010r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 28.07.2010r.
6.      Liczba złożonych ofert:
- w zadaniu I – 1, - w zadaniu II – 2.
7.      Liczba ofert odrzuconych:
- w zadaniu I – 0, - w zadaniu II – 1.
8.      Wybór oferty:  
8.1. W Zadaniu częściowym nr I - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:              
                                 Opolskie Przedsiębiorstwo
                                 Komunikacji Samochodowej
                                 Spółka Akcyjna w Opolu
                              ul. Rodziewiczówny 1
                                 45-348 Opole
Wartość zamówienia:        
Netto: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100)
VAT 7% - 10.500,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych i 00/100)
Brutto: 160.500,00zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych i 00/100).
Uzasadnienie wyboru: złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
8.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup:
                                 Opolskie Przedsiębiorstwo
                                 Komunikacji Samochodowej
                                 Spółka Akcyjna w Opolu
                              ul. Rodziewiczówny 1
                                    45-348 Opole
Wartość zamówienia:        
Netto: 126.168,23 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych i 23/100)
VAT 7% - 8.831,77 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych i 77/100)
Brutto: 135.000,00zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100).
Uzasadnienie wyboru: złożono jedną ofertę spełniającą wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
9.      Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
9.1. W Zadaniu częściowym nr I - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z/s. 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1, w kryterium cena 80% oferta uzyskała – 480,00 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 20% oferta uzyskała – 120,00pkt., razem 600,00 pkt.
9.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z/s. 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 600,00 pkt;
 10. Informacja o odrzuceniu ofert:
10.1. W Zadaniu częściowym nr I - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iż w niniejszym zadaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
10.2.W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionych ofert:
Oferta nr 2 – Usługi Przewozowe Osób Jerzy Majda z/s. 45-574 Opole ul. Podmiejska 15 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
11. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
11.1.W Zadaniu częściowym nr I - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:
Działając na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iż w niniejszym zadaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
11.2.W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszym zadaniu:
Oferta nr 2 – Usługi Przewozowe Osób Jerzy Majda z/s. 45-574 Opole ul. Podmiejska 15 –– wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: Zamawiający w celu sprawdzenia czy wykonawca spełnia postawione warunki zażądał przedłożenia w ofercie oświadczeń i dokumentów. W ofercie stwierdzono szereg braków (brak aktualnych zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUSu, licencji na przewóz osób, dokumentów potwierdzających wykonanie usług, opłaconej polisy, wykazu części zleconej podwykonawcom, dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę). Zamawiający w dniu 28.07.2010r. pismem ZP/341-0/8-A/2010, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie  nie uzupełnił oferty.
12. Zawarcie umowy:
             Umowy w sprawie niniejszego zamówienia zawarte zostaną w terminie nie krótszym niż 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze ofert najkorzystniejszych (w zależności od sposobu przekazania zawiadomienia).
 
                                                                                                    Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                     Dieter Wystub


nowa podstrona, dodana 2010-08-02

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2010-08-02