Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany


 

Łubniany, dnia 2010.07.21
ZP/341-0/6/2010
  
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany”. 
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593;   Joanna Rymarek, tel. 77 4 211 958;  
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 05.07.2010r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłyną: 14.07.2010r.
6.      Liczba złożonych ofert: 2
7.      Liczba ofert odrzuconych: 0
8.      Wybór oferty:                           DGP DOZORBUD
                                                                GRUPA POLSKA Sp. z o. o.
                                                        ul. Najśw. Marii Panny 5e
                                                        59-220 LEGNICA
9.      Wartość zamówienia:  
Netto: 179.065,42 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i 42/100)
VAT 7% - 12.534,58 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i 58/100)
Brutto: 191.600,00zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset złotych i 58/100).
10. Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
11. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
     - oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Gastronomiczno – Handlowe GASTROPOL Spółka z o.o. z/s. 45-003 Opole ul. Rybacka 15, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 534,18 pkt;
     - oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA Sp. z o.o. z/s. 59-220 Legnica ul. Najśw. Marii Panny 5e, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 600,00 pkt;
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
14. Zawarcie umowy
Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
 
                                                                                                     WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                     DIETER WYSTUB
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2010-07-21