Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany


ZP/341-0/6/2010                                                                                   Łubniany, dnia 05.07.2010r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski , tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,
                                                    
ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany”

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 175595-2010 z dnia 05.07.2010r.
 
/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.)/
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl
 
Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie posiłków dla uczniów z terenu gminy Łubniany, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
 - przygotowanie posiłków (obiady, kanapki),
- dostarczenie posiłków do szkół.
Wartość szacunkowa powyżej 14 000 euro, mniejsza niż określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. /Dz. U. z 2009r., Nr. 224, poz. 1795/ na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
CPV:  55.32.10.00-6 Usługi przygotowywania posiłków;
          55.52.31.00-3 Usługi w zakresie posiłków szkolnych;
          55.52.40.00-9 Usługi dostarczania posiłków do szkół.
 
Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowości : Łubniany, Jełowa, 
                           Luboszyce, Biadacz i Brynica.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji wymagany: od 1 września 2010r. do 30 czerwca 2012r. 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18

Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2010r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.07.2010r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 -świetlica.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Informacja na temat wadium – nie wymagane.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1.    Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok.3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.


Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym:  Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
                                                 e-mail: zamowienia@lubniany.pl
W zakresie merytorycznym:  Joanna Rymarek, tel. 4211 958,  
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
e. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków,  o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia: 

Nr

Sposób oceny

Warunek

1.

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2.

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3.

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4.

Aktualna decyzja właściwego Terenowego Organu Inspekcji Sanitarnej

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. spełnia wymogi higieniczno-zdrowotne do produkcji posiłków oraz możliwości prowadzenia cateringu

5.

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zrealizowali jako główny Wykonawca w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej cztery zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia /żywienie zbiorowe/.

6.

wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia

posiadają lub mają dostęp do w pełni sprawnych jednostek sprzętu niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia tj. dysponują sprzętem do transportu żywności spełniającym wymogi określone Ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku / Dz. U. Nr 171, poz. 1225 z 2006r. z późn. zm.).:

- samochód dostawczy posiadający książeczkę kontroli sanitarnej,

- termosy do przewożenia posiłków.

7.

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zmiany umowy - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy:
1) zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego,
2) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie wprowadzonych aneksem takich jak: - zmiana osób funkcyjnych - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, - zmiana sposobu reprezentacji - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, - zmiana adresu siedziby jednej ze stron - z przyczyn zewnętrznych, - zmiana terminu realizacji zamówienia - na podstawie obiektywnych przesłanek zaakceptowanych przez Zamawiającego, - zmiana ilości zamawianych posiłków - z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, - zmiana jadłospisu, - zmiana miejsca dostawy, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wartości pieniężnej dziennej normy żywienia (wsadu do kotła) stosownie do obowiązujących w tym zakresie przepisów.

                                                                                                                          Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                        Dieter Wystub

 


nowa podstrona, dodana 2010-07-05

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2010-07-05