Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubniany poprzez przebudowę pomieszczeń szkolnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej

 

Łubniany, dnia 2010.06.11
ZP/341-0/4/2010
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubniany poprzez przebudowę pomieszczeń szkolnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej”
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 10.05.2010r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 31.05.2010r.
6.      Liczba złożonych ofert:
- w zadaniu I – 2, - w zadaniu II – 3.
7.      Liczba ofert odrzuconych:
- w zadaniu I – 0, - w zadaniu II – 1.
8.      Wybór oferty:    
8.1. W Zadaniu częściowym nr I - Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej:                    
                                 Zakład Usługowo – Handlowy
                                 Marek Mierzchała
                                 46-220 Byczyna ul. 3 Maja 8
Wartość zamówienia:           
221.908,59 zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset osiem złotych i 59/100).
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
8.2. W Zadaniu częściowym nr II - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej:
                                                ReKom Piotr Holik 
                                                
46-020 Krzanowice ul. Górka 24
Wartość zamówienia:           
146.970,37 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych i 37/100).
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
9.      Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
9.1. W Zadaniu częściowym nr I - Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej     w Jełowej:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Usługowo – Handlowy Marek Mierzchała z/s. 46-220 Byczyna ul. 3 Maja 8, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.;
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Firma Projektowo – Budowlana „INST-MAL-BUD” Malinowski Janusz z/s. 49-100 Niemodlin ul. E. Orzeszkowej 9, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 472,40 pkt.
9.2. W Zadaniu częściowym nr II - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Fabryka Pomocy Naukowych Spółka z o.o. z/s. 48-300 Nysa ul. Słowiańska 7, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 485,00 pkt;
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – ReKom Piotr Holik z/s. 46-020 Krzanowice ul. Górna 24, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.
 10. Informacja o odrzuceniu ofert:
10.1. W Zadaniu częściowym nr I - Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej:
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iż w niniejszym zadaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
10.2. W Zadaniu częściowym nr II - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej:
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionych ofert:
Oferta nr 2 – PPHU LEGRANT Katarzyna Nakoneczny-Kwartnik z/s. 57-220 Ziębice ul. Podmiejska 51 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
11. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
11.1. W Zadaniu częściowym nr I - Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej:
Działając na podstawie art. 92 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia iż w niniejszym zadaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
11.2. W Zadaniu częściowym nr II - Zakup sprzętu i wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej:
Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na niniejszym zadaniu:
Oferta nr 2 – PPHU LEGRANT Katarzyna Nakoneczny-Kwartnik z/s. 57-220 Ziębice ul. Podmiejska 51 –– wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: Zamawiający w celu sprawdzenia czy wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia zażądał wskazania w ofercie wykonania w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej dwóch zamówień o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. dostawy wyposażenia biur lub szkół w sprzęt komputerowy lub meble). Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 100.000,00 zł/brutto (sto tysięcy złotych). W ofercie stwierdzono brak wskazania wykonania dwóch zadań na powyższą kwotę, w wymaganym przedziale czasowym. Zamawiający w dniu 07.06.2010r. pismem ZP/341-0/4-C/2010, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.
12. Zawarcie umowy:
             Umowy w sprawie niniejszego zamówienia zawarte zostaną w terminie nie krótszym niż 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze ofert najkorzystniejszych (w zależności od sposobu przekazania zawiadomienia).
 
                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                     DIETER WYSTUB
 

 

nowa podstrona, dodana 2010-06-11

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2010-06-11