Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie Gminy Łubniany

 ZP/341-0/5/2010

                                                                                                                                      Łubniany, dnia 11.06.2010r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski , tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, 
www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,
                                                    
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany”
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 150427-2010 z dnia 11.06.2010r.
 
/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.)/.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl
 
Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz nieczystości płynnych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
- w wywóz wozem asenizacyjnym ścieków komunalnych,
- zrzut ścieków na oczyszczalni.   
Wartość szacunkowa powyżej 14 000 euro, mniejsza niż określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. /Dz. U. z 2009r., Nr. 224, poz. 1795/ na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
CPV:  90.48.00.00-5 Usługi gospodarki ściekowej.
Miejsce realizacji: gmina Łubniany, obiekty wg. wykazu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji wymagany: od podpisania umowy do 30 czerwca 2012r. 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18

Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2010r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2010r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Informacja na temat wadium – nie wymagane.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym:  Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym:  Joachim Świerc, tel. 4270 593, lok. 3,
                                                  e-mail: zamowienia@lubniany.pl
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej ;
e. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków,  o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
  

Nr

Sposób oceny

Warunek

1.

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2.

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3.

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4.

Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Obowiązujące przez cały zakładany okres realizacji zamówienia.

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. posiadają zezwolenie na świadczenie usług określonych niniejszym zamówieniem.

5.

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zrealizowali jako główny wykonawca w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej jedno zadanie o zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem (tj. wywóz nieczystości płynnych specjalistycznymi wozami)

6.

wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia

posiadają lub mają dostęp do w pełni sprawnych jednostek sprzętu niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia tj. dysponują wozem asenizacyjnym - min. 1 pojazd (umożliwiający opróżnienie zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 20 m), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617 z późn. zm.).

7.

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Zmiany umowy - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy: 1) zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego, 2) konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie: - ograniczenia lub odstąpienia od części usług w przypadku likwidacji szamb, podłączenia obiektów do kanalizacji sanitarnej itp.

                                                                                                                             Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                               Dieter Wystub

 

nowa podstrona, dodana 2010-06-11

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2010-06-11