Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Poprawę jakości infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubniany poprzez przebudowę pomieszczeń szkolnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej


 

ZP/341-0/4/2010                                                                Łubniany, dnia 10.05.2010r.
 
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
 
zamieszczone w BZP w dniu 10.05.2010r., nr ogłoszenia 114687-2010.

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski, tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,
                                                    
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
"Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubniany poprzez przebudowę pomieszczeń szkolnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej”
 
/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm./.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl
 
Przedmiotem zamówienia jest: Poprawa jakości infrastruktury edukacyjnej w Gminie Łubniany poprzez przebudowę pomieszczeń szkolnych oraz zakup sprzętu i wyposażenia w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej – (z podziałem na dwie części) - w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót z podziałem na zadania częściowe podano poniżej. 
 
Zadanie częściowe nr I - Remont łazienek w Publicznej Szkole Podstawowej w Jełowej:
Przewidziane w Projekcie prace remontowe dotyczyć będą głównie sanitariatów WC w budynku szkolnym. Zakres planowanych prac obejmuje m.in.:
- demontaż istniejącego wyposażenia,
- rozebranie istniejących ścianek działowych,
- odkucie tynków i glazury ze ścian i podłóg,
- wymianę drzwi,
- wymianę pionów kanalizacyjnych i podejść umywalkowych i ustępowych,
- wykonanie tynków i licowanie ścian płytkami,
- wykonanie posadzek z płytek,
- montaż ścianek LTT,
- malowanie pomieszczeń,
- biały montaż.
W ramach Projektu planuje się również wykonanie robot malarskich i podłogowych wraz z wymianą oświetlenia w części sal lekcyjnych.
 
CPV:         45.21.42.10-5 Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych;
                 45.44.00.00-3 roboty malarskie i szklarskie;
                 45.43.00.00-0 pokrywanie podłóg i ścian; 
                 45.31.60.00-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych;
                 45.33.00.00-9 roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
                
 
 
 
 
 
 
Zadanie częściowe nr II – Zakup sprzętu i wyposażenia dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej:
Zakres zamówienia obejmuje dostawę mebli biurowych, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i audio wizualnego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Jełowej.
Zakres obejmuje również zainstalowanie i konfigurację dostarczonego sprzętu  i oprogramowania, montaż mebli oraz przeszkolenie w zakresie obsługi pracowni językowej i tablic interaktywnych.
 
CPV:       30.20.00.00-1 urządzenia komputerowe;
              30.23.00.00-0 sprzęt związany z komputerami;
             32.00.00.00-3 sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny;
              48.00.00.00-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne;
              30.23.13.00-0 monitory ekranowe;
              39.16.00.00-1 meble szkolne;
              39.16.21.00-6 pomoce dydaktyczne;
              22.11.30.00-5 książki biblioteczne.
     
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Wartość szacunkowa – powyżej 14000 euro, mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowość Jełowa.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składania ofert częściowych - Wykonawca może przystąpić do wybranych zadań częściowych lub do wszystkich zadań częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji wymagany:
- Dla zadania częściowego nr I - termin realizacji wymagany:
·         rozpoczęcie: 01.07.2010r.
·         zakończenie: 20.08.2010r.
- Dla zadania częściowego nr II - termin realizacji wymagany:
·         rozpoczęcie: 26.07.2010r.
·         zakończenie: 25.08.2010r.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18

Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2010r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2010r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy  w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Wymagane wadium:
- Nie wymaga się.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (dla wszystkich części):
- Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym: Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym: Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1,
                                                                 e-mail: zamowienia@lubniany.pl
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 5. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określone przez Zamawiającego następująco:
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia oraz wykazanie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (oddzielnie dla każdej części zamówienia):

- Dla zadania częściowego nr I:

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów kubaturowych).

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 200 000,00 zł/brutto (dwieście tysięcy złotych).

 

7

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej sanitarnej.

W tym dysponują co najmniej osobami: 1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej;

2. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami sanitarnymi (w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych);

Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.

8

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

Warunki gwarancji – oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

10

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 - Dla zadania częściowego nr II: 

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. dostawy wyposażenia biur lub szkół w sprzęt komputerowy lub meble).

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 100.000,00 zł/brutto (sto tysięcy złotych).

7

Warunki gwarancji – oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

Udzielą pełnej gwarancji na dostarczone urządzenia i wyposażenie na okres nie krótszy niż określony w specyfikacji sprzętu i wyposażenia (załącznik nr 12 do siwz) oraz kalkulacji cenowej sprzętu i wyposażenia (załącznik nr 10B do siwz).

8

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 

Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zmiany umowy - Dopuszcza się zmiany treści umowy, w następujących okolicznościach:  1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT, w przypadku wejścia w życie zmian odpowiednich przepisów prawa, 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez zamawiającego, b) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie, o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, c) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie umowy, udokumentowanych w dzienniku budowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o okres niezbędny do ich wykonania. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemna zgoda Zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; b) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W przypadku zmiany kierownika budowy, nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełnić wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla danej funkcji. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.
 
                                                        
                                                                     Wójt Gminy Łubniany
                                                                     Dieter Wystub   

 
nowa podstrona, dodana 2010-05-10

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2010-05-10