Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Remont ulic Stawowej i Prostej w m. Brynica, 1 Maja w m. Kępa, Kwiatowej i Łącznej w m. Jełowa


ZP/341-0/3/2010                                                                                         Łubniany, dnia 23.02.2010r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
 
 
zamieszczone w BZP w dniu 23.02.2010r., nr ogłoszenia 50872-2010.

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski, tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,
                                                    
ogłasza przetarg nieograniczony na:
"Remont ulic Stawowej i Prostej w m. Brynica, 1 Maja w m. Kępa, Kwiatowej i Łącznej w m. Jełowa”
 
/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm./.
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl
 
Przedmiotem zamówienia jest: Remont ulic Stawowej i Prostej w m. Brynica, 1 Maja w m. Kępa, Kwiatowej i Łącznej w m. Jełowa – (z podziałem na pięć części) - w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
Remont polegał będzie na remoncie nawierzchni dróg gminnych, remoncie zjazdów, przydrożnych rowów oraz przebudowie i oznakowaniu skrzyżowań z drogą wojewódzką nr 461 i drogami powiatowymi nr 1703 i 1721.
 
Szczegółowy zakres rzeczowy robót z podziałem na zadania częściowe podano poniżej. 
 
Zadanie częściowe nr I - Ulica Stawowa w m. Brynica – 102 662 O:
Na chwilę obecną droga wojewódzka nr 461 posiada nawierzchnię bitumiczną  z obustronnymi poboczami i rowami. Droga gminna jest częściowo o nawierzchni bitumicznej (na odcinku ~ 408 m) i nawierzchni szutrowej (na odcinku ~ 340 m). Szerokości ulicy wynosi ~ 3,5 m. Ul. Stawowa posiada oświetlenie na odcinku jezdni o nawierzchni bitumicznej. Istniejący most na rzece Brynicy, jest zlokalizowany w ciągu drogi gminnej w km 0+557. Jest to obiekt jednoprzęsłowy o dźwigarze betonowym, płytowym, osadzonym na konstrukcji nośnej, którą stanowią wbetonowane w płytę dwuteowe dźwigary stalowe. Długość mostu 7,0 m, szerokość użytkowa - 5,15 m. Na obiekcie brak nawierzchni. Przyczółki są betonowe ze skrzydłami skośnymi. Stan techniczny obiektu jest zły. Stwierdzono uszkodzenia belek (korozja stopek dźwigarów stalowych sięgająca 30% ich przekroju) oraz przecieki i wykwity na sklepieniach płyty. Uszkodzenia tych elementów wskazują na potrzebę ich wzmocnienia lub wymianę. Na obiekcie występują balustrady z kształtowników stalowych. Obiekt nie jest wyposażony w bariery energochłonne. Odwodnienie obiektu odbywa się powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych bezpośrednio do rzeki.
Parametry istniejącego obiektu:
długość całkowita mostu – 7,0m
szerokość całkowita mostu – 5,15m
szerokość jezdni na moście – 5,0 m;
światło pionowe 1,95m
światło poziome 6,0m
kąt skrzyżowania z osią przeszkody – 82°
Projektuje się nawierzchnię drogi gminnej z betonu asfaltowego. Pobocza z tłucznia grubości 10 cm o szerokości 0,5 m. Z uwagi na dobrą przepuszczalność wody przez grunt rodzimy jak równie niski poziom wód gruntowych nie projektuje się warstwy odsączającej pod konstrukcja jezdni. Projektuje się remont istniejących zjazdów. Na długości 227 m oczyszczenie istniejących rowów. Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcję jezdni.
Konstrukcja nawierzchni:
a) frezowana cześć jezdni:
- warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 5 cm,
- warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy – gr. 3m.
b) szutrowa cześć jezdni oraz zjazdy:
- warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 5 cm,
- warstwa wiążąca, beton asfaltowy – gr. 3m,
- podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – gr. 25 cm.
Parametry geometryczne:
- długość drogi 370,0 m
- szerokość nawierzchni 3,2 – 4,0 m.
- szerokość mijanek 5,0 m.
- całkowita powierzchnia nawierzchnia asfaltu 1740,0 m2
Remont mostu polegał będzie na wyburzeniu konstrukcji przęsła mostu istniejącego i posadowieniu na części istniejących przyczółków nowego mostu z zachowaniem parametrów użytkowych istniejącego mostu. Konstrukcję ustroju niosącego stanowi 6 żelbetowych prefabrykatów skrzynkowych grubości 30cm i szerokości 1,00m zwieńczonych żelbetową płytą wyrównawczą. Płyta wyrównawcza o zmiennej grubości ukształtowana jest zgodnie ze spadkami na jezdni. Konstrukcja oparta jest pośrednio na istniejącym fundamencie żelbetowym poprzez wykonanie zwieńczenia stalowymi grodzicami G46 i oparciu prefabrykatów na fundamencie w postaci ławy fundamentowej, stanowiącej jednocześnie fundament nowo budowanych skrzydełek oporowych. Odprowadzenie wody z powierzchni obiektu realizowane jest powierzchniowo poprzez podłużny, dwustronny spadek jezdni 0,5%.. Na długości obiektu wykonane są barieroporęcze mostowe sztywne typ III z rozstawem słupków co 1 m, zakończone elementami czołowymi.
Parametry techniczne mostu:
· Szerokość użytkowa obiektu Bu = 5,15m
· Kąt skrzyżowania obiektu z przeszkodą a = 82°
· Długość obiektu L = 6,60m
· Spadek poprzeczny jezdni 0, %
· Spadek podłużny dwustronny 0,5%
· Światło poziome 6,0 m
· Światło pionowe 1,95m
 
Zadanie częściowe nr II - Ulica Prosta w m. Brynica – 102658 O:
Na chwilę obecną droga powiatowa nr 1721 jest o nawierzchni bitumicznej szerokości około 4,5 m z obustronnymi poboczami i jednostronnym rowem. Droga gminna jest o nawierzchni szutrowej szerokości od ~ 3,0 m do ~ 4,0 m z jednostronnym rowem na odcinku ~ 175 m. Ul. Prosta posiada oświetlenie. Drogi nie posiadają oznakowania pionowego i poziomego. Projektuje się nawierzchnię drogi gminnej z betonu asfaltowego. Pobocza z tłucznia (0 – 31,5) grubości 8 cm o szerokości 0,5 m. Z uwagi na dobrą przepuszczalność wody przez grunt rodzimy jak również niski poziom wód gruntowych nie projektuje się warstwy odsączającej pod konstrukcją jezdni. Remont istniejących zjazdów. Projektuje się mijankę na długości 32 m o szerokości 5,0 m. Na długości 175 m istniejący rów do oczyszczenia. Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nową konstrukcję jezdni i zjazdów.
Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów.
- warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 - 12,8 – gr. 4 cm,
- warstwa wiążąca, beton asfaltowy 0 - 16 – gr. 4 cm,
- podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – gr. 25 cm,
Parametry geometryczne:
- długość odcinków drogi 561,79 m,
- szerokość nawierzchni 3,5 m i 4,0 m
- szerokość mijanki 5,5 m,
- długości mijanki 32 m,
- szerokość pobocza (dwustronne) 0,50 m,
- przepusty z rur Ø 300 mm 4 szt. i z Ø 400 mm 1 szt,
- całkowita powierzchnia nawierzchni asfaltowej 2594,26 m2.
 
 Zadanie częściowe nr III - Ulica 1 Maja w m. Kępa – 102 609 O:
Na dzień dzisiejszy droga powiatowa nr 1703 jest o nawierzchni bitumicznej szerokości około 4,8 m z obustronnymi poboczami. Ulica Luboszycka posiada oświetlenie. Droga gminna jest o nawierzchni szutrowej szerokości od ~ 3,5 m do ~ 5,0 m oraz na odcinku 88,0 m o nawierzchni bitumicznej. Ulica 1-go Maja posiada oświetlenie.
Projektuje się nawierzchnię drogi gminnej z betonu asfaltowego. Pobocza z tłucznia (0 – 31,5 mm) drogowego lub pozyskanego frezu grubości 8 cm o szerokości 0,5 m. Remont istniejących zjazdów. Pod zjazdami na kablach energetycznych zastosowane zostaną rury osłonowe typu AROT PS 125 mm. Planuje się przełożenie istn. nawierzchni z kostki betonowej na szerokości 2,0 m. Istniejący zjazd z kostki granitowej do przełożenia i dopasowania do spadku remontowanej drogi. Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nową konstrukcję jezdni i zjazdów.
Konstrukcja nawierzchni
a) jezdni i zjazdów:
·warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 5 cm,
·warstwa wiążąca, beton asfaltowy 0 – 16 - gr. 4 cm,
·podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – gr. 25 cm.
b) jezdni na odcinku 88,0 m (istn. nawierzchnia bitumiczna):
·warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 -12,8 – gr. 5 cm,
·warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy 0 – 12,8 – gr. ~ 3 cm,
·frezowanie istn. nawierzchni na głębokość – gr. ~ 3 cm.
Parametry geometryczne:
- długość odcinka drogi 425,99 m;
- szerokość nawierzchni 3,5 m i 5,0 m (na włączeniach zmienna),
- szerokość pobocza (dwustronne) 0,50 m,
- całkowita powierzchnia nawierzchni asfaltowej 2519,21 m2.
 
Zadanie częściowe nr IV - Ulica Łączna w m. Jełowa – 102670 O:
Na chwilę obecną droga krajowa nr 45 jest o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0 m z obustronnymi poboczami i rowami. Droga gminna jest o nawierzchni żużlowej szerokości od ~ 3,5 m do ~ 5,0 m. Ul. Łączna posiada oświetlenie. Na przedmiotowym terenie jest usytuowana następująca infrastruktura:
- teletechniczna,
- energetyczna,
- wodociągowa.
Opis stanu projektowanego.
Projektuje się nawierzchnię drogi gminnej z betonu asfaltowego (KR1). Pobocza wykonać z tłucznia (0 – 31,5 mm) grubości 8 cm o szerokości 0,5 m (nie dotyczy miejsc zawężeń pasa drogowego). Z uwagi na dobrą przepuszczalność wody przez grunt rodzimy jak również niski poziom wód gruntowych nie projektuje się warstwy odsączającej pod
konstrukcją jezdni. Projektuje się remont istniejących zjazdów do prywatnych posesji (rys nr 4). Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nową konstrukcję jezdni i zjazdów ul. Łącznej.
Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdów:
·warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 - 12,8 – gr. 4 cm,
·warstwa wiążąca, beton asfaltowy 0 - 16 – gr. 4 cm,
·podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – gr. 25 cm,
Parametry geometryczne:
Długość odcinka drogi 710,21 m,
Całkowita powierzchnia nawierzchni asfaltowej 2711,15 m2,
Szerokość pobocza (dwustronne) 0,50 m,
Spadek poprzeczny jezdni 2 %,
Spadek poprzeczny poboczy 6 %,
Szerokość nawierzchni 3,0 m i 4,0 m.
 
Zadanie częściowe nr V - Ulica Kwiatowa w m. Jełowa – 102 666 O:
Droga krajowa jest o nawierzchni bitumicznej szerokości 7,0 m z jednostronnym chodnikiem (szerokości 2,0 m) i poboczem. Droga gminna jest o nawierzchni szutrowej szerokości od ~ 3,5 m do ~ 4,0 m. Na przedmiotowym terenie jest usytuowana następująca infrastruktura:
- teletechniczna,
- energetyczna,
- wodociągowa.
Opis stanu projektowanego.
Projektuje sie nawierzchnie drogi gminnej z betonu asfaltowego (KR1). Pobocza wykonać z tłucznia (0 – 31,5 mm) grubości 8 cm o szerokości 0,5 m (nie dotyczy miejsc zawężeń pasa drogowego). Z uwagi na dobra przepuszczalność wody przez grunt rodzimy jak równie niski poziom wód gruntowych nie projektuje sie warstwy odsączającej pod konstrukcją jezdni. Projektuje sie remont istniejących zjazdów. Na zjazdach z przepustami (rys. nr 1 i 4) zastosować rury żelbetowe wipro o Ø 300 (łącznie l = 54,0 m), wyprofilować skarpy (1:1,5) oraz obłożyć wyloty przepustów kostka granitowa 8/10 cm na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 12 cm. Na długości 284,0 m należy odtworzyć rów (rys. nr 1) Roboty ziemne polegać będą na wykonaniu koryta pod nowa konstrukcje jezdni i zjazdów oraz na odtworzeniu rowu.
Konstrukcja:
- nawierzchnia jezdni i zjazdów
•warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 - 12,8 – gr. 4 cm,
•warstwa wiążąca, beton asfaltowy 0 - 16 – gr. 4 cm,
•podbudowa z tłucznia bazaltowego lub granitowego 0 – 31,5 mm – gr. 25 cm,
•grunt rodzimy.
- istn. nawierzchni bitumicznej
•warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0 - 12,8 – gr. 4 cm,
•warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy – gr. ~ 3 cm,
•frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej – gr. ~ 3 cm,
•istn. nawierzchnia.
Parametry geometryczne:
Długość odcinka drogi 357,02 m,
Całkowita powierzchnia nawierzchni asfaltowej 1507,53 m2,
Szerokość pobocza (dwustronne) 0,50 m,
Spadek poprzeczny jezdni 2 %,
Spadek poprzeczny poboczy 6 %,
Szerokość nawierzchni 3,5 m i 4,0 m
 
Wartość szacunkowa – powyżej 14000 euro, mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
CPV:         45.23.31.40-2 roboty drogowe,
                 45.23.31.42-6 roboty w zakresie naprawy dróg,     
                 45.23.32.23-8 wymiana nawierzchni drogowej,
                 45.22.11.11-3 roboty budowlane w zakresie mostów drogowych.

Miejsce realizacji: gmina Łubniany, miejscowości: Brynica, Kępa i Jełowa.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Dopuszcza się składania ofert częściowych - Wykonawca może przystąpić do wybranych zadań częściowych lub do wszystkich zadań częściowych.
Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji wymagany:
- Dla zadania częściowego nr I - termin realizacji wymagany: 220 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
- Dla zadania częściowego nr II - termin realizacji wymagany: 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
- Dla zadania częściowego nr III - termin realizacji wymagany: 220 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
- Dla zadania częściowego nr IV - termin realizacji wymagany: 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
- Dla zadania częściowego nr V - termin realizacji wymagany: 180 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18

Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2010r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2010r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Wymagane wadium:
- Nie wymaga się.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie (
dla wszystkich części):
- Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym: Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym: Krzysztof Urbanek, tel. 4270 591, lok. 1,
                                         Joachim Świerc, tel. 4270 593, lok. 3,
                                                                 e-mail: zamowienia@lubniany.pl
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej 5. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określone przez Zamawiającego następująco:
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia oraz wykazanie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (oddzielnie dla każdej części zamówienia):

- Dla zadania częściowego nr I:
 

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. polegające na budowie lub remoncie nawierzchni drogowych).

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 1.200 000,00 zł/brutto (jeden milion dwieście tysięcy złotych).

 

7

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg oraz mostów.

W tym dysponują co najmniej osobami: 1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami drogowymi.

2. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami mostowymi.

8

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny ofertowej brutto.

10

Warunki gwarancji – oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

11

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 - Dla zadania częściowego nr II: 

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. polegające na budowie lub remoncie nawierzchni drogowych).

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 800 000,00 zł/brutto (osiemset tysięcy złotych).

 

7

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg.

W tym dysponują co najmniej osobami: 1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami drogowymi.

8

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny ofertowej brutto.

10

Warunki gwarancji – oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

11

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 - Dla zadania częściowego nr III:

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. roboty polegające na budowie lub remoncie nawierzchni drogowych).

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 800 000,00 zł/brutto.

7

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg.

W tym dysponują co najmniej osobami: 1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami drogowymi.

8

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny ofertowej brutto.

10

Warunki gwarancji – oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

11

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 - Dla zadania częściowego nr IV: 

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. roboty polegające na budowie lub remoncie nawierzchni drogowych).

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 800 000,00 zł/brutto.

7

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg.

W tym dysponują co najmniej osobami: 1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami drogowymi.

8

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny ofertowej brutto.

10

Warunki gwarancji – oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

11

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 - Dla zadania częściowego nr V: 

Nr

Sposób oceny (nazwa dokumentu potwierdzającego)

Warunek do spełnienia lub wykazanie, że nie podlega wykluczeniu

1

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

5

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie zalegają z uiszczeniem opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu

6

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

tj. wykonali (zakończyli) w okresie ubiegłych pięciu lat co najmniej dwa zamówienia o charakterze, złożoności i wartości porównywalnej z zakresem niniejszego zamówienia (tj. roboty polegające na budowie lub remoncie nawierzchni drogowych).

Łączna wartość tych dwóch zadań powinna być większa od 500 000,00 zł/brutto.

7

wykaz kadry kierowniczej i pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Do realizacji zamówienia zapewnią kadrę kierowniczą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej /wpisani na listę członków właściwej izby zawodowej/ w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg.

W tym dysponują co najmniej osobami: 1. Jedną osobą legitymującą się nie mniej niż 10 letnim doświadczeniem zawodowym, w tym co najmniej 5 latami w zakresie kierowania robotami drogowymi.

8

Oświadczenie że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

9

informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 30% ceny ofertowej brutto.

10

Warunki gwarancji – oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

Udzielą pełnej (materiały i robocizna) gwarancji na dostarczone urządzenia na okres nie krótszy niż 3 lata.

11

Oświadczenie (zawarte w formularzu oferty)

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń (akceptują warunki umowy załączonej do s.i.w.z.)

 Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy. 
                                                        
                                                                                 Wójt Gminy Łubniany
                                                                                 Dieter Wystub   

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO SIWZ:nowa podstrona, dodana 2010-02-23

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2010-02-23