Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany

   ZP/341-0/1/2010                                                                                                          Łubniany, dnia 20.01.2010r.

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

Wójt Gminy Łubniany, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104, woj. opolskie, pow. opolski , tel. 077/4 270 533, fax. 077/4 215 024, www.lubniny.pl, e-mail: zamowienia@lubniany.pl,
                                                    
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany”
 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP Nr 16310-2010 z dnia 20.01.2010r.
 
/Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.)/
 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.lubniany.pl
 
Przedmiotem zamówienia jest: Wywóz odpadów stałych z obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie gminy Łubniany, w skład którego wchodzi następujący zakres rzeczowy:
                                            
- wywóz odpadów stałych z pojemników P-110 umieszczonych  w przystosowanych do tego celu miejscach,
- wywóz za pomocą kontenerów KP-7 odpadów stałych z placów publicznych,
 
Wartość szacunkowa powyżej 14 000 euro, mniejsza niż określona w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. /Dz. U. z 2009r., Nr. 224, poz. 1795/ na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
CPV:  90.50.00.00-2 Usługi związane z  odpadami,
          90.51.10.00-2 Usługi wywozu odpadów,
          90.51.20.00-9 Usługi transportu odpadów.
Miejsce realizacji: gmina Łubniany, obiekty wg. wykazu.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 Dopuszcza się składanie ofert równoważnych.
Termin realizacji wymagany: od podpisania umowy do 28 lutego 2011r. 
Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnianach - lok. 18

Termin składania ofert upływa dnia 01.02.2010r. o godzinie 9.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 01.02.2010r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy w Łubnianach, 46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - świetlica.
Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
Informacja na temat wadium – nie wymagane.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
1.    Cena (koszt) - 100%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 24,40 zł BRUTTO) można odebrać także w Wydziale Budownictwa Urzędu Gminy Łubniany,  46-024 Łubniany ul. Opolska 104 - lok. 3 lub przesyłką pocztową na adres zainteresowanego za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
W zakresie proceduralnym:  Tomasz Jonek, tel. 4270 593, lok. 3,
W zakresie merytorycznym:  Joachim Świerc, tel. 4270 593, lok. 3,
                                                  e-mail: zamowienia@lubniany.pl
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 
a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b. posiadania wiedzy i doświadczenia;
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
e. wykażą brak podstaw do wykluczenia z powodu nie spełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia: 

Nr

Sposób oceny

Warunek

1.

Oświadczenie z art. 22 ust.1 o uprawnieniu do udzielenia zamówienia

Spełniają wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29-01-2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.

2.

Oświadczenie z art. 24 ust. 1 i 2 o niewykluczeniu

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 29-01-2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

3.

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

4.

Aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Obowiązujące przez cały zakładany okres realizacji zamówienia.

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. posiadają zezwolenie na świadczenie usług określonych niniejszym zamówieniem.

5.

Aktualne zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów określone w art. 28 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Obowiązujące przez cały zakładany okres realizacji zamówienia.

 

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

tj. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych

6.

wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw lub usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. zrealizowali jako główny wykonawca w okresie ubiegłych trzech lat co najmniej dwa zadania o zakresie porównywalnym z niniejszym zamówieniem (tj. wywóz odpadów stałych specjalistycznymi wozami).

7.

wykaz posiadanego sprzętu koniecznego do wykonania zamówienia

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia tj. - dysponują specjalistycznymi wozami do wywozu kontenerów KP-7 (hakowy lub bramowy) oraz pojemników P-110 (min. jednym do wywozu pojemników P-110 oraz min. jednym do wywozu kontenerów KP-7), - dysponują min. 17 szt. kontenerów KP-7.

8.

Zaakceptowany druk umowy

akceptują warunki zamówienia bez zastrzeżeń

 Komisja przetargowa dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”.
Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej – nie dotyczy.
Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy.
Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna – nie dotyczy.                                                                                                 

                                                                                                          Wójt Gminy Łubniany
                                                                                                          
Dieter Wystub 

 

nowa podstrona, dodana 2010-01-20

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2010-01-20