Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie Gminy Łubniany

                                                                                                                                               Łubniany, dnia 2011.12.13

ZP.271.11.2011

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: Sukcesywne dostawy opału do obiektów komunalnych i placówek oświatowych na terenie Gminy Łubniany
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593.   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 02.12.2011r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 12.12.2011r.
6.      Liczba złożonych ofert: 3
7.      Liczba ofert odrzuconych: 1
8.      Wybór oferty:               Firma „WIKA” Andrzej Długosz
                                             44-274 Rybnik ul. Konarskiego 56A
9.      Wartość zamówienia:     
Netto: 421.660,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych i 00/100)
VAT 23% - 96.981,80 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych i 80/100)
Brutto: 518.641,80 zł (słownie: pięćset osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych i 80/100).
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Firma „WIKA” Andrzej Długosz z/s. 44-274 Rybnik ul. Konarskiego 56A, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.,
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – „GS” Agnieszka i Robert Sip Sp. j. z/s. 63-460 Nowe Skalmierzyce ul. 29 Grudnia 2c, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 463,70 pkt;
 11. Informacja o odrzuceniu ofert:
              Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w postępowaniu niżej wymienionych ofert:
Oferta nr 1 – Hurtownia Nawozów i Opału „SALZBURG” Bożena Salzburg z/s. 46-040 Ozimek, Krasiejów ul. Brzeziny 6 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie: W pkt. 13 oraz 13.1. (wiersz 8 tabeli) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązano Wykonawcę do przedłożenia wykazu robót zleconych podwykonawcom. Wskazanie niniejszego winno nastąpić na załączniku nr 6 do s.i.w.z. W razie nie korzystania z usług podwykonawców należało załączyć wymagany dokument z adnotacją np. „nie dotyczy”. Do złożonej oferty (nr 1) nie został dołączony niniejszy wykaz. Wykaz robót zleconych podwykonawcom nie stanowi oświadczenia lub dokumentu w rozumieniu art. 25 ust. 1 Pzp, który może podlegać uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Wykaz ten nie stanowi bowiem oświadczenia lub dokumentu składanego na potwierdzenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, ani też dokumentu, który potwierdza spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Przepis art. 26 Pzp. reguluje szczególny tryb postępowania dotyczący wyłącznie oświadczeń i dokumentów, które zostały określone przez ustawodawcę w sposób jednoznaczny w treści tego przepisu. Brak jest zatem podstaw do rozszerzającej interpretacji przepisów art. 26 ust. 3 i 4 Pzp. (wyrok KIO z dnia 20.08.2009r. KIO/UZP 1026/09). Wykaz stanowi istotny, merytoryczny element oferty, gdyż zawiera informacje co do tego, czy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy realizacji zadania, ponadto zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak jest możliwości uzupełnienia oferty o wykaz robót zleconych podwykonawcom w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. gdyż dokument ten nie stanowi potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym konieczne było odrzucenie oferty, gdyż jej treść nie odpowiada postanowieniu zawartemu w pkt. 13 oraz 13.1. (wiersz 8 tabeli) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
12. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
               Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
13. Zawarcie umowy:
            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (w zależności od sposobu przekazania zawiadomienia).
 
                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                       KRYSTIAN BALDY
 
                                                                                                                                                                                              
nowa podstrona, dodana 2011-12-13
 
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Łubniany
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2011-12-13