Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Remont drogi gminnej ul. Zawadzka w m. Kępa

 

Łubniany, dnia 2011.11.09
ZP.271.10.2011
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Remont drogi gminnej ul. Zawadzka w m. Kępa”. 
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 24.10.2011r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 08.11.2011r.
6.      Liczba złożonych ofert: 3
7.      Liczba ofert odrzuconych: 0
Wybór oferty:                    Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT”
                                          J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko
                                          Spółka jawna
                                          46-200 Kluczbork ul. Matejki 1
8.      Wartość zamówienia:     
Netto: 314.905,59 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy dziewięćset pięć złotych i 59/100)
VAT 23% - 72.428,29 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych i 29/100)
Brutto: 387.333,88 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i 88/100).
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
9.      Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Usługi Transportowe, Melioracyjne, Roboty Ziemne Marianna Wójcik, 45-720 Opole ul. Koszyka 13/2, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 448,95 pkt.,
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Spółka Jawna z/s. 46-200 Kluczbork ul. Matejki 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt;
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „M+” Sp. z o.o. z/s. 47-230 Kędzierzyn-Koźle ul. Strzelecka 13, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 395,65 pkt.
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
              Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
               Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
13. Zawarcie umowy:
            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (w zależności od sposobu przekazania zawiadomienia).
 
                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                       KRYSTIAN BALDY
                                                                                                   
nowa podstrona, dodana 2011-11-09
 
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2011-11-09