Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Klauzule informacyjne obowiązujące w Urzędzie Gminy Łubniany

Klauzule informacyjne obowiązujące w Urzędzie Gminy Łubniany

Klauzule ogólne

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z naborem na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Łubnianach - na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (21,19KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników Urzędu Gminy w Łubnianach - na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (20,87KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy zlecenia (świadczenia usług) – na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (18,47KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją umowy zlecenia (kupna-sprzedaży) – na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (18,79KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla praktykantów w Urzędzie Gminy w Łubnianach – na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (22,04KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla stażystów w Urzędzie Gminy w Łubnianach na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (22,21KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (19,41KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie rozpatrzenia skarg i wniosków – na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (19,12KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z podatkami i opłatami – na podstawie ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (19,22KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie monitoringu wizyjnego Urzędu Gminy w Łubnianach - na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (20,33KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z transmisją sesji Rady Gminy Łubniany – na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (18,97KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z zawiadomieniem o przekazaniu sprawy do organu właściwego – na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (19,11KB)

Referat Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia zgody na lokalizację zjazdu z drogi gminnej do nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (15,37KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie wydania opinii o rewitalizacji – na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (15,37KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie wydania oświadczenia o dostępie działki do drogi publicznej – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (19,28KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie podziału nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (19,42KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z procedowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego – na podstawie ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (15,46KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie przydziału/zamiany lokalu komunalnego – na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (19,35KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie wydania wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na podstawie ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (15,51KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (19,41KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie wydania zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego – na podstawie ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (15,51KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie wydania zaświadczenia o zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (15,48KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie udzielenia zgody wjazdu na drogę z ograniczeniem tonażu– na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (15,22KB)

Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność gminy – na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (19,58KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (19,54KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie podziału nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (19,41KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy– na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (19,38KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (19,43KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie rozgraniczenia nieruchomości – na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (19,51KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie zbycia lokali komunalnych z zasobu mienia gminnego na rzecz ich najemców – na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (19,60KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej – na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (19,55KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku postępowaniem w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu – na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (19,52KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa – na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (19,35KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (19,57KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie przeniesienia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (19,58KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych– na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (19,74KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu – na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (19,34KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków – na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (19,54KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (19,28KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych – na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (19,32KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wpisem, zawieszeniem, wznowieniem, wykreśleniem wpisu z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, – na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (19,22KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie wpisu do ewidencji obiektów świadczących inne usługi hotelarskie – na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (19,33KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami – na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (19,34KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną– na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt (19,54KB)

Referat Organizacyjny

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie poświadczenia własnoręczności podpisu – na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (19,43KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie przyjęcia oświadczenia ostatniej woli – na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (19,39KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem – na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (19,34KB)

Referat Spraw Obywatelskich

DOCX  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem w sprawie nakładania świadczeń – na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (19,54KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) (21,75KB)

DOCX  Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) (21,54KB)