Przejdź do treści strony

Gmina Łubniany

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

Łubniany, dnia 18 marca 2019 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/182/17 Rady Gminy Łubniany z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany i uchwały Nr XXXIV/239/18 Rady Gminy Łubniany z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Łubniany dotyczącej przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany,

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną do tego projektu

w dniach od  26 marca 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach ul. Opolska 104, pokój nr 2 w godz. 8.00 do 13.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnianach  ul. Opolska 104, w sali konferencyjnej o godz. 15.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łubniany z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono informacje o dokumentach:

-    o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany,

-    o prognozie oddziaływania na środowisko sporządzonej do w/w projektu.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, wyżej wymieniony projekt  planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  –  stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łubniany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2019 r.

Uwagi mogą być wnoszone:

▪     w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104,

▪     ustnie do protokołu w Referacie Budownictwa Urzędu Gminy w Łubnianach, 46–024 Łubniany ul. Opolska 104,

▪     za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Łubniany.

Wójt Gminy Łubniany

Paweł Wąsiak

PDF  Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany - skan dikumentu

PDFProjekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany

ZIPPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ŁUBNIANY

PDFUWAGI DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ŁUBNIANY

ZIPProjekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łubniany - rysunek

Metryczka
 • wytworzono:
  18-03-2019
  przez: Paweł Wąsiak - Wójt Gminy Łubniany
 • opublikowano:
  18-03-2019 12:15
  przez: Michał Moszner
 • zmodyfikowano:
  26-03-2019 11:36
  przez: Michał Moszner
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Łubniany
  odwiedzin: 549
Dane jednostki:

Gmina Łubniany
46-024 Łubniany
ul. Opolska 104
NIP: 9910344913 REGON: 531413142
Numer konta: BS Łubniany 28 8897 0004 2001 0000 0257 0002

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 42 70 533
fax: +48 77 42 15 024
e-mail: ug@lubniany.pl
strona www: www.lubniany.pl