Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze oferty na Budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Masów i Łubniany - PONOWNY WYBÓR

 

Łubniany, dnia 2011.09.28
ZP.271.7.2011
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
          W związku z otrzymaną dnia 26.09.2011r. informacją o niezgodnej z przepisami ustawy czynności określonej w art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz..U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) uznanej przez Zamawiającego jako częściowo zasadną oraz powtórzeniu czynności badania i oceny ofert, informujemy ponownie o zakończeniu postępowania i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty.
1.      Nazwa zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w m. Masów i Łubniany”. 
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek, Joachim Świerc tel. 77 4270 593; Krzysztof Urbanek tel. 77 4270 591.   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 08.08.2011r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 12.09.2011r.
6.      Liczba złożonych ofert: 7
7.      Liczba ofert odrzuconych: 2
8.      Wybór oferty:                                      Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej
                                                                ECOKOM Sp. z o.o.                                                                                                      
                                                                ul. Kościelna 8
                                                                46-022 Luboszyce
9.      Wartość zamówienia:     
Netto: 1.253.130,00 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto trzydzieści złotych i 00/100)
VAT 22% - 288.219,90 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i 90/100)
Brutto: 1.541.349,90 zł (słownie: jeden milion pięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych i 90/100).
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału  w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
10. Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A., 05-500 Piaseczno ul. Dworska 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 271,10 pkt.,
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: PPHU SANGAZ Waldemar Pacuk, 42-221 Częstochowa ul. Ikara 288 – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LITZ” Sp. z o.o., 60-589 Poznań ul. Nowina 38 – Partner Konsorcjum, „LITZ” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych, 60-589 Poznań ul. Nowina 38 - Partner Konsorcjum, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 261,00 pkt.,
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej ECOKOM Sp. z o.o. z/s. 46-022 Luboszyce ul. Kościelna 8, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 500,00 pkt.
- oferta nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Prywatne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Gerhard Chrobok Sp. j., 43-220 Bojszowy Nowe ul. Kowola 11, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 317,15 pkt.
- oferta nr 5 - złożona przez Wykonawcę – Zakład Budownictwa Ogólnego „DROBUD”,   45-409 Opole ul. Jesionowa 5, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 339,45 pkt.
 12. Informacja o odrzuceniu ofert:
              Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionych ofert:
- oferta nr 6 - złożona przez Wykonawcę – Sem Bau Polska Sp. z o. o. z/s. 47-180 Izbicko ul. Powstańców Śląskich 16 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;
- oferta nr 7 - złożona przez Wykonawcę – PPH OTER S. A. z/s. 52-131 Wrocław ul. Buforowa 4 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5, gdyż: ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą;
13. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
               Działając na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o wykluczeniu niżej wymienionych wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
- Sem Bau Polska Sp. z o. o. z/s. 47-180 Izbicko ul. Powstańców Śląskich 16 – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: Zamawiający celem sprawdzenia czy wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o udzielenie zamówienia żądał złożenia oświadczenia z art. 24 ust. 1. W złożonej ofercie brak jest niniejszego oświadczenia dla Partnera Konsorcjum. Zamawiający w dniu 14.09.2011r. pismem ZP.271.7.G.2011, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.
- PPH OTER S. A. z/s. 52-131 Wrocław ul. Buforowa 4 – wykluczone na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4, gdyż: wykazując spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, lecz nie dołączył do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ponadto Wykonawca załączył do oferty uprawnienia geodety, zaś w wykazie personelu (załącznik nr 5) nie został on wpisany oraz nie określono czy jest to pracownik własny, czy oddany do dyspozycji przez inny podmiot. Zamawiający w dniu 14.09.2011r. pismem ZP.271.7.F.2011, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wezwał wykonawcę do uzupełnienia dokumentów. Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oferty.
13. Zawarcie umowy:
            Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej (w zależności od sposobu przekazania zawiadomienia).
 
                                                                                                      WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                       KRYSTIAN BALDY
                                                                                                  

nowa podstrona, dodana 2011-09-28


 
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2011-09-28