Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wyborze ofert na Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2011/2012

                                                                                                                                           Łubniany, dnia 2011.07.22

ZP.271.8.2011

 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Wójt Gminy Łubniany
46-024 Łubniany ul. Opolska 104
 
1.      Nazwa zadania: „Dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany w roku szkolnym 2011/2012”. 
2.      Osoby upoważniona do kontaktów z wykonawcami: Tomasz Jonek tel. 77 4270 593; Beata Karpin tel. 77 4270 576.   
3.      Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4.      Ogłoszenie o wszczęciu postępowania: 01.07.2011r – zamieszczenie ogłoszenia w BZP; tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Łubniany, strona internetowa www.bip.lubniany.pl.
5.      Termin składania i otwarcia ofert upłynął: 12.07.2011r.
6.      Liczba złożonych ofert:
- w zadaniu I – 2, - w zadaniu II – 4.
7.      Liczba ofert odrzuconych:
- w zadaniu I – 0, - w zadaniu II – 1.
8.      Wybór oferty:    
8.1. W Zadaniu częściowym nr I - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:               
                                             Komercyjne Linie Autobusowe
                                          LUZ Sp. z o. o.
                                       ul. Krakowska 51/15
                                          45-018 Opole   
Wartość zamówienia:           
Netto: 144.122,22 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia dwa złote i 22/100)
VAT 8% - 11.529,78 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych i 78/100)
Brutto: 155.652,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote i 00/100).
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnił wymagane warunki udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.
8.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup:
                                            BRAVO
                                            Gadziński Bogusław
                                         ul. Słowackiego 26/2
                                               49-300 Brzeg
Wartość zamówienia:           
Netto: 86.296,30 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i 30/100),
VAT 8% - 6.903,70 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset trzy złote i 70/100)
Brutto: 93.200,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście złotych i 00/100).
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za najniższą cenę przy spełnieniu wymaganych warunków udziału w postępowaniu. W wyniku indywidualnej oceny ofert uzyskał najwyższą ilość punków w kryterium oceny ofert.
9.      Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:
9.1. W Zadaniu częściowym nr I - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. z/s. 45-018 Opole ul. Krakowska 51/15, w kryterium cena 80% oferta uzyskała – 446,04 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 20% oferta uzyskała – 120,00pkt., razem 566,04 pkt.
- oferta Nr 2 - złożona przez Wykonawcę – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z/s. 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1, w kryterium cena 80% oferta uzyskała – 480 pkt., w kryterium oferowana stawka za wynajem autobusu 20% oferta uzyskała – 30,00 pkt., razem 510,00 pkt.
9.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup:
- oferta Nr 1 - złożona przez Wykonawcę – BRAVO Gadziński Bogusław z/s. 49-300 Brzeg ul. Słowackiego 26/2, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 600,00 pkt.
- oferta Nr 3 - złożona przez Wykonawcę – Komercyjne Linie Autobusowe LUZ Sp. z o.o. z/s. 45-018 Opole ul. Krakowska 51/15, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 417,30 pkt.
- oferta nr 4 - złożona przez Wykonawcę – Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka Akcyjna z/s. 45-348 Opole ul. Rodziewiczówny 1, w kryterium cena 100% oferta uzyskała – 396,60 pkt.
 10. Informacja o odrzuceniu ofert:
10.1. W Zadaniu częściowym nr I - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:
             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym zadaniu nie odrzucono żadnej z ofert.
10.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup:
             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 roku Nr 19 poz. 177z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia o odrzuceniu z udziału w niniejszym zadaniu niżej wymienionych ofert:
Oferta nr 2 – NAVA-TRANS Transport Osobowy Piekarski Paweł Usługi z/s. 49-300 Brzeg ul. A. Krajowej 16/10 – odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, gdyż: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Uzasadnienie: W pkt. 13 oraz 13.1.2. (wiersz 13 tabeli) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązano Wykonawcę do przedłożenia wykazu robót zleconych podwykonawcom. Wskazanie niniejszego winno nastąpić na załączniku nr 8 do s.i.w.z. W razie nie korzystania z usług podwykonawców należało załączyć wymagany dokument z adnotacją np. „nie dotyczy”. Do złożonej oferty (nr 2) nie został dołączony niniejszy wykaz. Wykaz robót zleconych podwykonawcom nie stanowi oświadczenia lub dokumentu w rozumieniu art. 25 ust. 1 Pzp, który może podlegać uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp. Wykaz ten nie stanowi bowiem oświadczenia lub dokumentu składanego na potwierdzenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, ani też dokumentu, który potwierdza spełnianie wymagań zamawiającego dotyczących robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Przepis art. 26 Pzp. reguluje szczególny tryb postępowania dotyczący wyłącznie oświadczeń i dokumentów, które zostały określone przez ustawodawcę w sposób jednoznaczny w treści tego przepisu. Brak jest zatem podstaw do rozszerzającej interpretacji przepisów art. 26 ust. 3 i 4 Pzp. (wyrok KIO z dnia 20.08.2009r. KIO/UZP 1026/09). Wykaz stanowi istotny, merytoryczny element oferty, gdyż zawiera informacje co do tego, czy Wykonawca będzie korzystał z usług podwykonawców przy realizacji zadania, ponadto zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Brak jest możliwości uzupełnienia oferty o wykaz robót zleconych podwykonawcom w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. gdyż dokument ten nie stanowi potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. W związku z powyższym konieczne było odrzucenie oferty, gdyż jej treść nie odpowiada postanowieniu zawartemu w pkt. 13 oraz 13.1.2. (wiersz 13 tabeli) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
11. Informacja o wykluczeniu Wykonawców:
11.1. W Zadaniu częściowym nr I - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów do szkół na terenie gminy Łubniany oraz najem autobusu szkolnego:
             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym zadaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
11.2. W Zadaniu częściowym nr II - Bezpieczny i punktualny dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łubniany, do szkół w Opolu i w Kup:
             Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 z 2007r. poz. 1655 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubniany zawiadamia, iż w niniejszym zadaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców.
12. Zawarcie umowy:
             Umowy w sprawie niniejszego zamówienia zawarte zostaną w terminie nie krótszym niż 5 lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze ofert najkorzystniejszych (w zależności od sposobu przekazania zawiadomienia).
 
                                                                                                    WÓJT GMINY ŁUBNIANY
                                                                                                     KRYSTIAN BALDY
nowa podstrona, dodana 2011-07-22

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Łubnianach
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: inż. Tomasz Jonek
Data wytworzenia: 2011-07-22